@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Süt Kardeş Olduklarını Öğrenen Karı Koca Ne Yapmalıdır ?
Yıllar Sonra Süt Kardeş Olduğunu Öğrenen Karı Koca Ne Yapmalıdır ?

Soruyu cevaplarken ne kadar ağır olduğunu ifade etmemiz mümkün değil.Bu sorunun cevabı gerçekten çok üzücü, çok vahim. Evlendikten, hatta yıllar geçse de, çocukları bir kaç tane de olsa süt kardeş olduklarını öğrenen karı koca hemen, öğrendikleri andan itibaren nikahları düşer ve boşanmaları gerekir.

İfade etmeye çalıştığımız gibi bu durumda olan tüm çiftler için urum ağır bir imtihan. Burada da büyüklerin büyük bir suçu var ki, zamanında kimin kiminle süt kardeş olduklarını söylememekten kaynaklanmaktadır.

Bir kimsenin sütkardeşi ile evlenmesi İslam dininde kesinlikle caiz değildir. Bu konu ile alakalı ayeti kerime ise şöyledir:

"Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.(Nisa-23)

Ayetin tefsiri de şöyledir.

"Sütanne, sütbaba (sütannenin çocuğunu doğurduğu ve bu doğumdan gelen sütü ile süt çocuğunu emzirdiği sırada evli bulunduğu kocası), sütkardeşler ve diğer bazı süthısımlarının –evlenmenin yasak olması bakımından– öz anne ve akraba gibi olmaları ilgili âyet ve hadislerle sabit olmuş, İslâm’a mahsus bir anlayış ve hükümdür. Çocuğun tabii olarak başka bir gıda ile beslenip gelişemediği bir çağında (ilk iki yaş) onu emziren kadın, tıpkı doğuran ana gibi çocuğun hayatının idamesini sağlamakta yani Allah Teâlâ çocuğun hayatının devamına sütanneyi vasıta kılmaktadır. Bu bakımdan emziren kadın anne kabul edilmiş, onunla ve bir kısım yakınlarıyla emen çocuğun evlenmesi haram kılınmıştır. Yine bu sebepledir ki, bazı âlimlere göre ilk iki yaşı içinde bile çocuk sütten kesilir, başka gıdalarla beslenir hale gelirse bundan sonra –henüz iki yaş dolmadığı halde– emzirme haram kılıcı olmaz (İbn Âşûr, IV, 297).
 Müctehid ve müfessirlerin çoğuna göre haram kılan emzirmenin çağı çocuğun ilk iki yaşı ile sınırlıdır (Bakara 2/233). Buna karşılık, sahâbeden Hz. Âişe, müctehidlerden Leys b. Sa‘d gibi bazı âlimler, Hz. Peygamber’in bazı tasarruflarına bakarak bu konuda yaş sınırı bulunmadığı ve hangi yaşta olursa olsun emzirmenin evlenmeyi haram kılacağı kanaatine ulaşmışlardır. Peygamber’in diğer hanımları (ümmehâtü’l-mü’minîn) ve müctehidlerin çoğunluğu ise haklı olarak, bu konudaki uygulamaların özel ve geçici bir izin olduğu, başkalarına teşmil edilemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir.
Müctehidlerin çoğuna göre iki yaşını doldurmamış çocuğun midesine inen bir yudum süt dahi “süthısımlığı” ilişkisi için yeterlidir. Bazı rivayetlere dayanarak bunu beş doyumluk emmeye kadar çıkaranlar olmuştur (Müslim, “Radâ‘”, 26-32; Ebû Dâvûd, “Radâ‘”, 9-11; bu konuda geniş bilgi için bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1985, II, 78-92).
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 43 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/516/23-ayet-tefsiri)

Bu yüce ayeti verdikten sonra İslam alimlerimizin bu konudaki hükmünü aktaralım. Dört mezhebimizin ortak görüşüne göre bir çocuk iki yaşından önce annesinden başka bir kadının sütünden bir damla dahi içer ise o kadın o çocuğun sütannesi, çocukları sütkardeşi olmaktadır. 

Bu konuda öncelikli yapmamız gereken evli olan çiftin durumu iyice araştırılmalı ve ulaşılan bilginin gerçek olduğundan katiyen emin olunmalıdır. Zira yuva yıkmak için bir yalan dahi söylenmiş olabilir. Zira böyle bir bilgi bugüne kadar neden bilinmesin.

Şahitlerle de doğruluğu kanıtlanmış olunan bir karı koca evliliği artık bitmiştir. Pekala, bu durumda eşler ne yapmalıdır, derseniz. Artık aynı çatı altında öz kardeş gibi, yani aynı anne babadan doğmuş kardeşler gibi birlikte yaşayabilir, ailenin devamı korunmuş olunur, çocuklarda ortada kalmamış olabilir. Artık karı koca ilişkisi bitmiştir. Asla ilişkiye giremezler. Birbirlerine haram olduklarından aynı evde yaşayabilirler. Çiftler bunu bir imtihan olarak görmeli ve yüce Mevla’larının emir ve yasaklarına teslim olduklarını göstermelidirler.

Hatırlatalım ki, emen çocuk erkek ise kendisini emziren kadınla ve kızlarıyla, kız ise emziren kadının oğullarıyla (yani sütkardeşleriyle) evlenemez. Birbirlerine haramdırlar.

Sütannenin sütünün gelmesine vesile olan eşi, başka bir deyişle hamile kaldığı ve çocuğunu dünyaya getirdiği eşi, çocuğun sütbabası olur. Emen çocuk kız ise süt babasıyla evlenemez.

Hz. Rasulullah (sas) “Neseben/kan hısımı olarak birbirlerine haram olanlar süt hısımı olarak da haramdır.” buyurmuştur. (Neseî, Kitbün Nikah, bab 49). Sözgelimi kişiye öz halası haramdır. Süthalası yani sütbabanın kız kardeşi de hadis kapsamında (evlilik açısından) haramdır.

Kişiye öz kardeşinin çocuğu yani yeğeni (ile evliliği) haram olduğu gibi sütyeğeni, yani sütkardeşin çocukları da haramdır.

Emen çocuğa emziren kadının kendisi, eşi, çocukları, torunları ve kardeşleri haramdır. Buna mukabil emen çocuğun öz akrabalarıyla sütakrabaları arasında haramlık söz konusu değildir. Buna göre emen çocuğun öz kardeşleriyle sütkardeşi evlenebilir.


Zorunlu olmadıkça bir çocuk annesinden başka kadın tarafından emzirilmemeli. Emzirmek zorunda kalınmışsa kayda geçirilmeli veya birden fazla kişi olaya şahit olmalıdır. Zira olay unutulabilir, ileride sütkardeşler, kardeş olduklarını bilmeden evlenebilir.

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.