@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Fizik Ötesi Yolculuk İnkar Edilebilir mi ?
Tayy-ı mekân: Tayyı mekan bir mekandan bir mekana fizik ötesi yolculuktur. Günümüz bilimsel çevreleri bunu açıklayamadıkları, kendileri yapamadıkları ve yapanı görmedikleri için bunu kabul etmemektedir. Kur’an’da iki yerde geçen tay, kıyamet günü göklerin Allah’ın kudret eliyle dürüleceğini beyan etmek için zikredilmiştir (el-Enbiyâ 21/104; ez-Zümer 39/67). Hadislerde hem kıyamet gününe atfen hem de gündelik bir fiil olarak yer almıştır (Buhârî, “Riḳāḳ”, 44; Müslim, “Zühd”, 72). Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da semaya yaptığı yolculuk, Hz. Süleyman’ın (as) veziri Âsaf b. Berahyâ’nın bir anda Belkıs’ın tahtını Yemen’den Hz.Süleyman'ın önüne getirmesi (en-Neml 27/38-40), Ashâb-ı Kehf’in yüzyıllarca uyuduğu halde bu süreyi bir gün kadar hissetmesi (el-Kehf 18/9-26) tay kavramının en meşhur örnekleri arasındadır.
Yaşanmış olaylardan, Bursa yesil caminin üç kapisindan ayni anda çiktigi müsahade edilen somuncu baba, hiç hacca gitmedigi halde, o sene hacca giden Türk hacilar tarafindan hacda görülen 2. abdülhamid. . ve Kehf Sûresi, 18:19.] âyeti tayy-ı zamanı gösterdiği gibi
Tayyı mekan bir mekandan bir mekana fizik ötesi yolculuktur.
İki çeşit tayyı mekan vardır. Bir tanesi şeytani, diğeri Rabbani. Şeytani olanlar şeytanın yardımı ile Rabbani olanlar, Allah'ın (C.C) yardımı ile tayyı mekan yaparlar. Şeytanın yardımı ile yapılan tayyı mekanda karanlık içerisinden karanlıklara doğru yolculuk yapılır. Acı verdiği söylenir. Rabbani olanda ise nurun içinden geçerek istenilen yere doğru yolculuk yapılır.
Rabbani tayyı mekanlar ise üçe ayrılır:
1-Nefs tayyı mekanı (Nefsimizin rüyadaki yolculuğu buna örnektir)
2-Ruh tayyı mekanı(Büyük evliyaların, mürşitlerin istedikleri mekana gitmeleri ve silüet olarak görünmeleri)
3-Fizik vücut tayyı mekanı olarak üçe ayrılır.(Molla Gürani'nin tayyı mekanı buna örnektir)
Tayyı mekanı anlayabilmek için fizik vücut, ruh ve nefs hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.
Aslında bizim fizik vücudumuz olarak gördüğümüz bedenimiz, 1-Fizik vücudumuz (Bu alemdedir) 2-Ruhumuz (Meleklerin de yaşadığı Emr alemindedir) 3- Nefsimiz (Berzah Alemindedir) Üç vücut ta iç içe geçmiş halde olarak fakat farklı alemlerde olarak kabul edilebilir.

BİR ÖYKÜ
Zaman İçinde Zaman, Mekân İçinde Mekân
Abdülkadir-i Geylâni Hazretlerine hizmet edenlerden biri, huzûr?u seniyyelerine çıkarak:
“Efendim, Cenâb-ı Hak Zat'ınıza kudretinin tasarrufunu bahşetmiştir. Onun için istediğiniz kimselere ufak bir nazarı âlinizle birçok rütbeler verebiliyorsunuz. Size epey hizmet ettim, bana hâla bir şey ihsân etmediniz, niyâz ediyorum” der.
Koca Gavs:
“Pekalâ, bugün bana bir helva pişir de, bakalım Kudret neler ihsân eder, senin de gönlün olsun” buyururlar.
Adamcağız, "Başüstüne" diye sevinerek, helvayı pişirmeye başlıyor. O esnâda da Hindistan'dan bir heyet gelerek Abdülkadir-i Geylâni Hazretlerine:
“Efendimiz, hükümdarımız öldü, bize bir hükümdar göstermenizi niyâza geldik," derler.
Bunun üzerine Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri, helva pişiren adamını çağırarak:
“Nasıl, Hind padişahlığını kabul eder misin?" diye ferman buyuruyorlar.
Adamcağız pürneşe:
“Aman efendim, ihsan buyurdunuz” diye can atarak sevinirken,
Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri:
“Yalnız, seni şu şartla oraya padişah yapıyorum: Ne kazanırsan yarı yarıya paylaşacağız, buyururlar.”
Pek tabiî olarak tâlip, bu emri minnetle kabul ediyor. Nihâyet adamcağız hakikaten söylendiği gibi Hindistan'da büyük bir saltanata, muazzam saraylara, mutantan debdebelere, güzel eşlere sahip olduğu gibi bir de erkek evlâda sahip olur. Aradan onbir sene geçiyor ve bir gün Abdülkadir-i Geylâni Hazretlerinin teşrifleri haberi çıkıyor. Hükümdar, onu karşılayarak sarayında bir kaç gün hizmetinde bulunduktan sonra Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri artık döneceklerini haber veriyorlar.
Padişah:
“Efendim, biraz daha kalıp bizleri sevindirin," diye ricada bulunuyorsa da Abdülkadir-i Geylâni Hazretlerinin muhakkak teşrif edeceklerini anlayınca:
"Efendim, bari kusurlarımızı af buyurun," diyor.
O vakit Sultan Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri, hükümdara:
"Yalnız sizinle bir sözümüz vardı. Sizi biz buraya padişah olarak gönderirken ne kazanırsanız yarı yarıya olacak, diye bir söz vermiştiniz. İşte şimdi, buraya geldikten sonra ne kazanmış iseniz hesaplaşmak istiyorum," buyuruyorlar.
Padişah bunun üzerine bütün servetini tesbit ederek yarı yarıya ayırıyor ve Hazreti Gavs'ın huzuruna arzediyor.
Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri:
"İyi amma siz bir erkek evlat da kazandınız; onu da taksim etmeniz lazımdır," buyurunca,
Padişah: "O nasıl olacak?" diye soruyor.
Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri cevaben:
"Çocuğu ikiye böleceğiz, size istediğiniz tarafı vereceğim," diye emrediyorlar.
Çocuk ortaya getiriliyor. Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri keskin kılıçlarıyla: "Destûr" deyip çocuğu tam ikiye ayıracakları esnâda, padişah belindeki mücevher işlemeli hançerini çekerek:
"Eeey sehhar herif! Senelerce bana hizmet ettirdiğin yetmiyormuş gibi şimdi de tesâdüfün bana verdiği nimeti elimden almak istiyorsun," diye tam Hazreti Gavs'ın göğsüne saplarken bir de bakıyor ki elindeki kaşık helva tenceresine saplanıyor. Ne saraydan eser var, ne saltanattan ve ne de çocuktan bir iz? Bu hal karşısında hayretler içinde kalan tâlibe, Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri tebessüm ederek:
-Oğlum karıştır helvayı? Biz cimri değiliz, veririz, amma zamanı gelmeden de olmaz?" buyuruyorlar.
Ey tâlib-i Hakîkat! Şimdi sen buna ister rüya de, ister hayâl de, hulâsa ne dersen de. Bizim diyeceğimiz ise bu hal: Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan olmasıdır.
Makam-ı Zat'a sahip olan evliyâullaha Cenâb-ı  Hak îcad ve îdam kudreti ihsân ettiğinden bu gibi şeyler oyuncak gibidir. Bu olayda zavallı tâlip, eğer ihlâs ile tam teslim olmuş olsa idi ve Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri: "Çocuğu da taksim edeceğiz," diye emrettiklerinde: "Efendim, taksime ne hâcet, ben de sizin, çocuk da sizin," diye kalbiyle teslimiyetini ve bağlılığını göstermiş olsa idi, elbette o kaşık hançer olup Hazreti Pîr'in göğsüne saplanmazdı. Hazreti Gavs hakikatte çocuğu parçalayacak değildi ya. Onlar hayat almaz, Hayat verir, Ebedî Hayat.

Kaynaklar :
TDV İslam Ansiklopesidi
Biriz Biz
Tayyı mekan nedir 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.