@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kiracıya icra takibi nasıl yapılır
Kira ödemeyen bir kiracının tahliyesi nasıl olur diye soruyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken ilamsız icra takibi yapabileceğinizdir.
Kirayı ödemeyen kiracı için ilamsız icra takibi başlatılabilir. İcra İflas Kanunu 269. maddeye göre, ev sahipleri tarafından kira gecikmesi nedeniyle kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi başlatılabilir. Kiracıya 30 günlük ödeme emri gönderilir. İcra müdürlüğü kiracıya borcunu 30 gün içinde ödemesini, ödemediği takdirde tahliye edileceği uyansını yapar. Hakkında ilamsız icra takibi çıkartılan kiracı, takibe icra dairesinde itiraz etmediğinde takip kesinleşir ve ev sahibi kiracının mallarını haciz ettirme ve sattırma hakkını elde eder.
Kiracı icra takip belgesinin kendisine ulaşmasından sonra itiraz edebilir, borcu ve yasal faizlerini ödeyip icra takibini durdurabilir. Eğer icra belgesinin ulaşmasını takip eden 7 günde bu borca itiraz etmez ya da 30 gün içerisinde temerrüde düşen borcunu ödemezse ev sahibi tahliye için dava açabiliyor ayrıca hukuki yollarla tahliye ‘ihtarlı ödeme emri’ çıkarılarak kiracının tahliyesiyle birlikte ödenmeyen kiraları da ödemesi sağlanabilir.
Bu ödeme emirlerinde yer alan süreler, kiracının borcunu ödemesi için kendisine kanunen tanınmış sürelerdir. Bu noktada kiracıya tanınacak olan hak süreleri en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiraları için ise en az 30 gündür. Söz konusu süreler, ödeme emrinin borçlu durumda olan kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır.
İcra takibinin kesinleşmesinin ardından kiraya veren kişi, icra mahkemesinden kiralamaya konu olan taşınmaz mülkün tahliyesini isteyebilmektedir. Bu talep için 6 aylık bir zamanaşımı olduğu unutulmamalıdır.
Mal sahibi kiracıya en az kaç gün süre vermelidir?
Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
Kira kontratında yer alan tarihlerde kira ödenmediği vb. durumlarda ev sahibi ihtarda bulunabiliyor. Bir kira yılında iki haklı ihtar alan kiracı için de tahliye durumu söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra imzalanan kira kontratının dolması neticesinde de fuzuli yer işgalinden ötürü kiracıyı tahliye hakkı doğuyor.

Derleme: @erolkaranet - 14.08.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.