@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Azilname Dilekçe Örneği

Avukat Azilname Dilekçe Örnekleri.

Örnek 1

…….. NOTERLİĞİ’NE;

AZİLNAME TALEBİ

AZİL EDENİN ADI SOYADI :
AZİL EDENİN TC Sİ :
ADRESİ :
AZİL EDİLEN :  Av. 
TC ya da Baro Sicil No : 
AZİL EDİLENİN ADRESİ :

…….. ……..   Noterliği’nin ……..…… yevmiye numaralı vekaletnamesi ile yukarıda ismi bulunan kişiyi vekil tayin etmiştik. 
(Sebep gösterilmek istenilirse gösterilebilir.) 
Gördüğümüz lüzum üzerine her türlü şikayet ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile adı geçen kişiyi bu günden itibaren vekaletten ve vekaletname ile tarafına verilmiş olan tüm yetkilerden azlettik.
Sayın Noter, 
Bundan sonra söz konusu vekaletnameye dayanarak adımıza herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığının Azil Edilene bildirilmesini ;
Bu azilnamenin bir nüshasının muhataba ile tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını, (varsa ) mahkemede bulunan dosyaya gönderilmesini, diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz. .... / .... / ......


AZLEDEN
İSİM SOYİSİM


Örnek 2

İBRANAME

…/…/… tarihli …. ..’nci Noterliği tarafından düzenlenen ............. yevmiye numaralı  vekaletname ile genel temsile yetkili vekilim olarak tayin edilen ....................Barosuna kayıtlı Av. ..........  ...........….’nın  .................. Mahkemesinin 00000/ Esas ve 00000/ Karar sayılı dosyası kapsamında ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine hiçbir borcum bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Av. ..........  ...........….’ı kendi hür  ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.. .... / .... / ......

Ad soyad
T.C.NO


Örnek 3

AZİLNAME

Azil Eden :………… (T.C Kimlik No:………………)
Adresi :……………………
Azil Olunan :……….(T.C Kimlik No: ………………)
Adresi :………………………
Bilgi İçin Gideceği Yer :..........................Mahkemesi’nin 0000/0000 E. sayılı dosyası
Adresi :……………………………

Sayın Muhatap;

................................ Noterliği’nin …/…/0000 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden, yukarıda bilgileri kayıtlı bulunan mahkeme dosyasında üzerinize düşen görevleri layıkı veçhile yerine getirmediğinizi öğrenmiş bulunduğumdan, ( ya da daha farklı sebepler varsa onlar birden fazla ise madde madde belirtilerek, veyahut sebep göstermeyip gördüğüm lüzum üzerine yazarak) görevi ihmal, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve sair hususlarda her türlü şikayet ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile gördüğüm lüzum üzerine sizi azlediyorum.

Bundan sonra, vermiş olduğum vekaletnamelere dayanarak adıma herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığınızı bildiririm.. .... / .... / ......


AZİL EDEN
Adı ve Soyadı
Sayın Noter;

İş bu azilnamenin bir nüshasının muhataba , bir nüshasının bilgilendirme amacı ile .................................................. Mahkemesi’nin 0000/00000E. sayılı dosyasına tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederim.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.