@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Teşrik Tekbirleri Unutulmasın..Yarın Başlıyor
Hanefî mezhebinde
göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vaciptir. Teşrik tekbirleri, Şafii mezhebine göre de sünnettir.
Evet, Teşrik tekbiri getireceğimiz günlere yarın sabah itibarıyla başlıyoruz. Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü ikindi namazına kadar getirilen Teşrik tekbirlerinin unutulmamalıdır.

Teşrik ne demektir?
Teşrik, sözlük anlamında yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak gibi anlamları taşımaktadır. Teşrik günleri ise bu günlere özel lâfızlarla idrak edilen zaman dilimini ifade etmektedir. Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazlarının ardından dillendirilen teşrik tekbirleri, Kurban Bayramını da kapsamaktadır.
Bu tekbir, hem cemaatle, hem de tek başına kılana, yolcuya, yolcu olmayana, erkeğe ve kadına vaciptir.
Teşrik tekbirinin selamdan sonra ara vermeden alınması gerekir. Eğer kişi selamdan sonra konuşur veya camiden çıkarsa artık tekbir almaz.
Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar Teşrik günlerinde kaza edilirse, Teşrik tekbirlerini almak gerekir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınmaz.

Teşrik tekbirleri
Allah-u Ekber,
Allah-u Ekber,  
Allah-u Ekber,
Lailaheillallahu Vallahu Ekber Allah-u Ekber ve Lillahilhamd"
 
şeklinde olup manası ise 
Allah en büyüktür. 
Allah en büyüktür. 
Allah en büyüktür. 
Allah’tan başka ilah yoktur. 
Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.
Hac vazifesini eda eden milyonlarca Müslüman, 
"Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Allah'a yakarırken, İslam dünyasının dört bir tarafından da “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber" nidaları semaya yükselecek.

Teşrik Tekbirlerinin Zamanı
Arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra söylenir.

Teşrîk tekbirlerinin Başlangıcı

Peygamber efendilerimizden Hz. İbrahim'in (aleyhisselam) oğlu Hz.İsmail'i (aleyhisselam) kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].( Kaynak :Sorularla İslamiyet)

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Kur’ân-ı Kerîm’de teşrîk 
Kur’ân-ı Kerîm’de teşrîk kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrîk günlerine delâlet eden âyetler yer almaktadır (el-Bakara 2/198-203; el-Hac 22/27-37). Fakihlerin çoğunluğuna göre belli günlerde Allah’ın zikredilmesinin istendiği âyetlerde (el-Bakara 2/203) kastedilen günler teşrîk günleri, zikirden maksat teşrîk tekbirleridir. Bu tekbirler, Allah’ın konukları sayılan hacıların Kâbe’den yükselen tekbir ve zikirlerine bütün dünya müslümanlarının katılıp Allah’ın yüceliğini ilân etmelerini anlatır. Söz konusu âyetlerle ilgili çeşitli yorumlar bulunmakla birlikte İbn Abbas’ın, “Allah’ı sayılı günlerde zikredin” âyetindeki (el-Bakara 2/203) “sayılı günler”i eyyâmü’t-teşrîk, “Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen (el-Hac 22/28) “bilinen günler”i de zilhiccenin ilk on günü diye yorumladığı nakledilir. Hz. Peygamber zilhicce ayının ilk on gününde yapılacak ibadetlerin faziletçe üstün olduğunu, teşrîk günlerinin yeme içme ve zikir günleri sayıldığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 144-145), dolayısıyla bu günlerde oruç tutulmayacağını belirtmiş, aynı günlerde tekbir, tehlîl ve tahmîdlerin çoğaltılmasını istemiş (Şevkânî, III, 354), kendisi de teşrîk tekbirlerini okumuştur (Dârekutnî, II, 49). Çeşitli mezheplere göre teşrîk günlerinde oruç yasağının istisnaları bulunmakla birlikte en önemlisi hacda ihsâr durumuyla ilgilidir (Vehbe ez-Zühaylî, III, 290, 298, 302; bk. İHSÂR). Bazı hadislerde teşrîk kelimesi kısmen tekbir ve bayram namazı anlamında kullanılmıştır (Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, II, 195). Kaynaklarda sahâbîlerin teşrîk günlerinde namazların ardından tekbir getirdiklerine dair pek çok rivayet mevcuttur (Serahsî, II, 43; Bedreddin el-Aynî, VI, 292).(Kaynak :  TDV İslam Ansiklopedisi)

Tekbir Kurban Kesim Zamanında Okunur 
Teşrik tekbirleri Kurbanın kesimi sırasında da, özellikle kurbanı kesecek kişi tarafından yüksek sesle okunur ve çevresindeki insanlar da ona eşlik eder. Böylece kulu Allah'a yaklaştıracak olan dinimizin vaciplerinden kurban ibadeti yerine getirilirken Allah'ın ismi de en güzel şekilde anılmış olur.

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.