@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İdris Peygambere İndirilen Kırk İsmi Şerif
Erbaini İdrisiyye Nedir?
İdris aleyhisselam'a gönderildiği belirtilen 40 adet ismi şerif ve duasından oluşmaktadır.
Bunlardan her biriyle yapılan duâya icâbet çok çabuk olacağından her biri ism-i âzam kabul edilmiş, mecmûuna ise Esmâ-i ʽİzâm ismi verilmiştir.
İsimlerin belirli sayıda okumaları sonucu, gerek maddi gerekse manevi birçok haller oluşmaktadır.
Bu ismi şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur. Evliyâullahtan bir çoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır. Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir. Allâh-u Te‛âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona îman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Görülen Hikmetleri
 • Allâh-u Te‛âlâ bu isimleri Hazreti İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona îman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır. 
 • Hazreti Îsâ (Aleyhisselâm). O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacayı iyileştirmiş ve bir nice mucize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te‛âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır.  
 • Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifleri Habîbine inzal buyurmuş ve bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbını kâfirlere gâlip kılmıştır.
 • Evliyâullahtan bir çoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır. .
ÖNEMLİ UYARI
  Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir İnsan ihlaslı bir niyetle bu isimlerden birini zikretse ânında kabul görür, lâkin ilk başta en az yüz kere tevbe, istiğfar ve salavât-ı şerîfe okumalıdır.
 • Kim bu isimlerin duası ile meşgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı.
 • Bunu okumaya kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garip şeyler görsün.
 • Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaya muvaffak kılar.
 • Sonunda o kişide acayip hassalar görülür.
 • Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz değildir.
 • Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde müptela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.
 • Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
 • Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
 • Kötü huyları olmamalıdır.
 • Fasık ve yalancı olmamalıdır.
 • Hali düzgün, sözü doğru olmalıdır.
 • Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğu zaman tecrübe etmelidir.
 • O zaman inşeellah ihtiyaçları görülür.
 Allâh-u Te‛âlâ güzel amel işleyenlerin ecrini zâyi etmeyecektir.
  İşte o ismi şeriflerle yapılan dualar. 
BİR
İzzet, şan ve şeref için (27) yirmiyedi kere okunur
Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şey in ve vârisehû ve râziqahû ve râhimehû subhânek.

İKİ
Bolluk ve huzur için 20 kere (Namazların ardından) 20*5 vakit = günlük 100 kere toplam
Yâ ilâhel-âlihetir-rafîa celâluhû yâ İlâh.

ÜÇ
Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için 41 defa okunur.
Yâ Allâhul-mahmûdü fî külli fiâlihî yâ Allâh.

DÖRT
Kalbe huzur ve refah gelmesi için 41 defa okunur.
Yâ Rahmâne külli şey in ve râhimehû Yâ Rahmân.

BEŞ
Şifa için 41 defa okunur
Yâ hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihî ve beqâihî Yâ Hayy.

ALTI
Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için 27 yirmiyedi kere
Yâ qayyûmu felâ yefûtü şey ün min ilmihî velâ yeûdüh. Yâ Kayyûm. 

YEDİ
Nefsani tüm şerlerden men olmak için 27 kere (Namazların ardından)27*5 vakit=135 kere toplam günlük
Yâ vâhidül-bâqî evvele külli şey in ve âhirah. Yâ Vâhid.

SEKİZ
Kötülüklere kalkan olarak okunur.
Yâ dâimü felâ fenâe velâ zevâle limülkihî ve beqâih. Yâ Dâim.

DOKUZ
Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 41 defa okunur.
Yâ samedü min ğayri şebîhin felâ şey e kemislihî yâ Samed.

ON

Düşmana karşı okunur.
Yâ bârru felâ şey e küf-ühû yüdânîhi velâ imkâne livasfih. Yâ Bârr.

ONBİR

Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur.
Yâ kebîru entellezî lâ tehtedil-uqûlu livasfi azametih. Yâ Kebîr.

ONİKİ
Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için okunur.
Yâ bârien-nüfûsi bilâ misâlin halâ min ğayrih. Yâ Bâriu.

ONÜÇ
Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 fazla okunması daha güzeldir.
Yâ zekiyyuttâhiru min külli âfetin biqudsih. Yâ Zekiyy.

ON DÖRDÜNCÜ
Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih
Yâ Kâfil müvessiu limâ halaqa min atâyâ fadlih. Yâ Kâfî.

ONBEŞ
Maddi ve manevi derece elde etmek için okunur.
Yâ naqıyyen min külli cevrin lem yerdahû ve lem yuhâlithü fiâleh. Yâ Nakıyy.

ONALTI
Muvaffakiyet elde etmek için okunur.
Yâ hannânu entellezî vesi'te külle şey in rahmetev-ve ilmâ. Yâ Hannân.

ONYEDİ
Başarıya ulaşmak ve ‘aziz’ olmak için okunur.
Yâ mennânu zel-ihsâni qad amme küllel-halâiqi mennüh. Yâ Mennân.

ONSEKİZ
Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur.
Yâ deyyânel-ibâdi küllün yeqûmu hâdıan lirahbetihî ve rağbetih. Yâ Deyyân.

ONDOKUZ
Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur.
Yâ hâliqa men fissemâvâti vel ardı ve küllün ileyhi meâdüh. Yâ Hâliq.

YİRMİ
Sevgi ve muhabbet için okunur
Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve ğıyâsehû ve meâzeh. Yâ Rahîm.

YİRMİBİR
İzzet ve şeref için 25 kere (Namazların ardından)255 vakit=125 kere günlük toplam
Yâ tâmmü felâ tesıfül-elsünü külle celâlihî ve mülkihî ve izzih. Yâ Tâmm.

YİRMİİKİ
Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılaraçan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim.İman ve kalbkuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.100 yüz kere
Yâ mübdial-bedâi-i lem yebği fî inşâihâ avnen min halqih. Yâ Mübdiu.

YİRMİÜÇ
Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur.Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir.
Yâ allâmel-ğuyûbi felâ yefûtü şey ün min hifzıh. Yâ Allâm.

YİRMİDÖRT
Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur.
Yâ halîmu zel-enâti felâ yuâdiluhû şey ün min halqih. Yâ Halîm.

YİRMİBEŞ
İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur. 300 üçyüz kere
Yâ muîde mâ efnâhu izâ berazel-halâiqu lida'vetihî min mehâfetih. Yâ Muîd.

YİRMİALTI
Rızık ve aile saadeti için okunur. 100 yüz kere
Yâ hamîdel-fiâli zel-menni alâ cemî-i halqihî bi lutfih. Yâ Hamîd.

YİRMİYEDİ
Buna sadece ‘yardımcıdır’ yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım.
Yâ azîzül-menîul-ğâlibu alâ emrihî felâ şey-e yuâdiluh. Yâ Azîz.

YİRMİSEKİZ
Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır.
Yâ qâhiru zel batşişşedîdi entellezî lâ yutâqun-tiqâmuh. Yâ Kâhir.

YİRMİDOKUZ
Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur. 300 kere
Yâ qarîbul-müteâlî fevqa külli şey-in uluvvurtifâih. Yâ Garîb.

OTUZ
Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilere tavsiye edilir.)
Yâ müzille külli cebbârin anîdin bi qahri azîzi sültânih. Yâ Müzill.

OTUZBİR
Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.) 100 yüz kere
Yâ nûra külli şey-in ve hüdâhü entellezî feleqazzulumâti binûrih. Yâ Nûr
.
OTUZİKİ
Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur.
Yâ âlişşâmihu fevqa külli şey-in uluvvurtifâih. Yâ Âlî.

OTUZÜÇ
Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz? Bunun için çokça okunur
Yâ Kuddûsüttâhiru min külli sûin felâ şey-e yuâdiluhû min cemî-i halqih. Yâ Kuddûs.

OTUZDÖRT
Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur. 30 otuz kere
Yâ mübdiel-berâyâ ve muîdehâ ba'de fenâihâ bi qudratih. Yâ Mübdiu.

OTUZ BEŞ
Dünya ve Ahirette işlerinin kolay olmasını isteme niyetiyle okunur
Yâ celîlül-mütekebbiru alâ külli şey in fel-adlü emruhû vessıdqu va'düh. Yâ Celîl.

OTUZALTI
Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur. 30 kere
Yâ mahmûdü felâ tebluğul-evhâmu külle senâihî ve mecdih. Yâ Mahmûd.

OTUZYEDİ
Adalet sahibi olmak için okunur.
Yâ kerîmel-afvi zel-adli entellezî mele-e külle şey in adlüh. Yâ Kerîm.

OTUZSEKİZ
Keffaret niyetiyle okunur.
Yâ azîmu zessenâil-fâhıri vel-izzi vel-mecdi vel-kibriyâi felâ yezillü izzüh. Yâ Azîm.

OTUZDOKUZ
Duaların kabulü için okunur.
Yâ qarîbul-mücîbul-müdânî dûne külli şey-in qurbüh. Yâ Garîb.

KIRK
Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kere
Yâ acîbessanâi-i felâ tentıqul-elsünü bikülli âlâihî ve senâihî ve na'mâih. Yâ Acîb.

Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah
Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue
Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk
Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn
Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.