@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Memur, Menfaat Getirici Bir İşten Kazanç Sağlarsa Cezalandırılır
Danıştay, emlak alım satımına aracılık edene “Devlet memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyet” fiili kapsamında ceza verilemeyeceğine karar verdi.

Bir tapu sicil müdürüne, emlak alım satımına aracılık ettiği gerekçesiyle, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin D-h bendinde yer alan “h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,” fiili uyarınca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir.

İdare mahkemesi, emlak alım satımına aracılık edip menfaat sağlamanın D-h bendi kapsamına girmediği gerekçesiyle verilen cezayı iptal etmiştir. Danıştay’da cezanın iptalini onamıştır. Ancak Danıştay fiile uygun başka bir ceza verilmesine engel durum bulunmadığına da dikkat çekmiştir.

Bu bağlamda, emlak alım satımına aracılık edene, eğer ortada kazandığı bir çıkar var ise

“D-c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,” fiili gereğince yine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, eğer ortada bir çıkar yok ise
“C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,” fiili kapsamında aylıktan kesme cezası verilmesi mümkündür.

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2011/95
KARAR NO. 2015/2720
KARAR TARİHİ. 29.04.2015

ÖZET: Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-(h) maddesi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesinde olması nedeniyle brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması suretiyle uygulanmasına ilişkin 29.04.2009 tarihli ve 18 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(h) maddesinin aynı Kanunun 28. maddesiyle birlikte yorumlanmasından, Kanunda ifade edilen “ticaret yapmak” tabiri ile Türk Ticaret Kanununa göre esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek bir faaliyetin kastedildiği, “diğer kazanç getirici faaliyetler” ifadesiyle de, 28. maddede tanımlanan ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alma, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olma gibi faaliyetlerin kastedildiği sonucuna varıldığı, davacı hakkında tespit edilen husus bir emlak-alım satımı işine aracılık etmek suretiyle menfaat temin etmeye ilişkin olduğundan Kanunun 125/D-(h) maddesi kapsamında değerlendirilmesine hukuki olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda … İdare Mahkemesince verilen 04/11/2010 tarihli ve E:2009/649; K:2010/862 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Kuş
Düşüncesi : İstemin reddi, kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Davacıya isnat edilen eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(h) maddesi kapsamında “ticaret yapmak” ya da “Devlet memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyet” olarak tanımlanamayacağı sonucuna varılmış olmakla birlikte, davalı idarece davacının eylemine uyan bir başka ceza ile cezalandırılmasına hukuken bir engel bulunmadığı da açıktır.

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.