@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kamu Aracı Kullanan Memurlar Dikkat

Sayıştay yeni aldığı kararla, memurun tedbirsizliği yüzünden idare zarara uğramışsa, bu zararın memur tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay, araç muayenesini geç yaptıran memurun cezayı cebinden vermesine karar verdi.

İŞTE SAYIŞTAY'IN KARARI

Araç Muayenelerinin Geç Yapılması Nedeniyle Gecikme Bedelinin Ödenmesi

.... Belediyesine ait taşıtların muayenelerinin zamanında yapılmaması sonucu gecikme ücreti ödendiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu Zararı" başlıklı 71'inci maddesinde;

"Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır."

denilmektedir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kamu zararının belirlenmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin (g) bendinde; kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesinin de kamu zararı olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinde ise; kamu görevlilerinin, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12'nci maddesinde;

"Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

..."

denilmektedir.

.... Belediyesine ait taşıtların muayenesinin zamanında yaptırılmaması sonucu belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması nedeniyle belediye bütçesine ek mali yük getirilmiştir. Bütçeden ödenen gecikme cezalarının hizmet araçlarının muayene zamanlarının takibini yapmakla yükümlü olan ya da takibinin yapılmasını sağlamayan görevlilere genel hükümler uyarınca rücu edilmek suretiyle tahsil edilmesi gerekirken tahsil edilmemesi sonucu ..... TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı .... TL'nin, .... TL'sinin .... tarih ve ....sayılı, .....TL'sinin .... tarih ve ....sayılı, .... TL'sinin ..... tarih ve .... sayılı ödeme makbuzlarıyla tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

Üye .....'un karşı oy gerekçesi:

Söz konusu araçların muayenelerinin zamanında yapılmaması halinde takip eden muayene süresi gecikilen süre kadar uzayacaktır. Gecikme süresi için ödenen ceza o süreye karşılık gelen muayene ücreti tutarından düşük olduğu sürece belediye bütçesinden yersiz bir ödeme söz konusu olmaz. Bu nedenle kamu zararı oluşmadığından konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına ve yersiz tahsil edilen .... TL'nin de iade edilmesine karar verilmesi düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

http://www.kamudanhaber.net
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.