@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Çocuk Aldırmanın, Kürtajın Cezası Ne Kadardır
Çocuk aldırmanın bedeli yani keffâreti var mıdır?

İnsan hayatının kurulması, İslam dininin 5 temel ilke ve amacından birisi olduğu gibi insanın en şerefli varlık olduğu, saygınlığı ve dokunulmazlığı da İslam'ın ısrarla üzerinde durduğu fikirlerden birisidir

Yaşama hakkı erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup, bu safhadan sonra ana baba da dahil hiç kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir. Ayet ve hadislerde yer alan genel prensipler ve özel hükümler anne karnındaki ceninin dinen meşru sayılan hakkı ve bir gerekçe olmadan düşürülmesine, aldırılmasını ve gebeliğe son verilmesine müsaade etmez.

Ana rahmindeki ceninin, annenin hayatını doğrudan etkileyecek tıbbi bir zorunluluk olmadan aldırılması veya kasıtlı olarak düşürülmesi ya da müessir bir fiil, tehdit veya korkutma ile düşmesi durumunda "GURRE" adı verilen bir tazminat (keffaret) ödenir.

Gurrenin İslâm hukukunda anlamı, “düşürülen ceninden dolayı verilmesi gereken malî tazminat”tır.

Döllenmenin başladığı andan itibaren, ana rahmindeki çocuğun, annenin hayatını doğrudan etkileyecek bir tıbbî zaruret olmadan aldırılması veya kasıtlı olarak düşürülmesi ya da müessir bir fiil, tehdit veya korkutma ile düşmesi durumunda gurre adı verilen bir tazminat ödenir.

Bir kimse hâmile bir kadının karnına veya sırtına veya yanlarına yahut başına yahut uzuvlarından bir uzvuna vurduğu veya onu dövmek, öldürmek, azarlamakla korkuttuğu zaman, kadın çocuğunu düşürürse de bu tazminat ödenir.

"Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin" ayeti, Hz Peygamber'in,(sav)  “Kasten çocuk düşüren ve buna sebep olanın maddi tazminat ödemesine hükmetmesi, anne karnındaki çocuğun hayat hakkında da güvence altını almaktadır. Bu itibarla İslam annenin hayatını doğrudan etkileyecek bir zaruret bulunmadıkça anne karındaki çocuğun düşürülmesini ve aldırılmasını kabul etmemektedir. 

Hz. Peygamber, iki kadın arasındaki bir kavga sonunda hamile olanın çocuğu düşünce bir köle veya câriye ödenmesine hükmetmiştir (Ebû Dâvûd, “Diyât”, 19; Tirmizî, “Diyât”, 15; Nesâî, “Ḳasâme”, 39)

Hz. Peygamberin (s.a.v.) uygulamasından hareketle, cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde gurre denilen bir ceza tazminat ödenir. Gurrenin ödenmesi için çocuk düşürmenin kasten veya hatayla olması, anne veya baba tarafından işlenmesi fark etmez.. Gurre miktarının sünnetteki tatbikat örneğinden yola çıkarak 5 deve gurrenin 1/20 diyet, yani 5 deve veya 50 dînar (212 gr. altın) olduğu kabul edilmiştir (Ebû Dâvûd, Diyât, 21; Tirmizî, Diyât, 15).

Düşürülen ceninden dolayı gurre ödenmesi için ceninin ölü olarak düşmesi, organlarının kısmen de olsa belirmiş olması ve annenin bu esnada hayatta olması gerekir. Cenin sağ olarak doğduktan sonra ölürse, gurre değil tam diyet ödenmesi gerekir.

Düşürülen ceninden dolayı gurre ödenmesi için ceninin ölü olarak düşmesi, organlarının kısmen de olsa belirmiş olması ve bu sırada annenin hayatta bulunması şarttır. Cenin sağ olarak doğar da sonradan ölürse gurre değil tam diyet ödenir. Mâlikî mezhebinde tercih edilen görüşe göre çocuğun düşmesi kastıyla kadının karnına vurulmuşsa diyet değil kısas gerekir. Hamile bir kadının öldürülmesi durumunda öldürme suçunun cezası olarak kısas veya diyet gerekirse de karnındaki cenin için ayrıca gurre ödenmez. Fakat önce cenin düşer, ardından anne ölürse kısas veya diyet cezasından ayrı olarak cenin için de gurre gerekir. Hanefî ve Mâlikî fakihleri, ceninin annenin ölümünden sonra düşmesi veya ölmesi halinde gurreyi gerekli görmezken Şâfiî ve Hanbelîler her iki halde de gerekli görürler. 

Ceninin düşmesine neden olan kişinin, ceninin annesi, babası veya başka bir kişi olması arasında fark yoktur. Ceninin düşmesini kastedip etmemesi de hükmü değiştirmez. Hanefîlere göre gurre, ceninin düşmesine sebep olan kişinin âkilesi tarafından ceninin mirasçılarına ödenir.

Gurre, ceninin mirası kabul edilir ve miras hukuku hükümlerine göre mirasçılarına taksim edilir (Kâsânî, Bedâi'u's-sanâî, VII, 325; Fetâvâ-yı Hindiyye, VI, 34; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, Riyad, 2003, X, 255). Ancak ceninin düşmesine neden olan kimse hariç, kişi ana baba gibi mirasçılar arasında olsa dahi, bu mirastan hisse alamaz. Miras, sonraki sırada bulunan mirasçılara verilir.
Ayrıca işlenen bu cinayetin uhrevî cezasından kurtulmak için de tevbe ve istiğfar etmek gerekir.

Ruhun cenine 4 aylık iken üflendiğini bildiren hadisten hareketle bu sureden önce ceninin kürtaj edilebileceği yönünde görüş varsa da bu isabetli değildir. Bu yoruma göre ruhun üflenmiş olması, ceninin müstakil kişilik olması kabul edilmekte, ruh üflenmeden önce cenin bir et parçası sayılmaktadır. Oysa cenin döllenmenin gerçekleşmesiyle potansiyel bir insan haline gelmesiyle dokunulmaz bir insan haline gelmekte olup dokunulmazdır. Ruh taşıyan canlı bedeni imha etmek caiz olsaydı uykudaki insanı öldürmek caiz oldurdu. Ancak, Allah Teâlâ uyku halinde ruhun bedenden ayrıldığı haberini vermektedir. (Enam Suresi, âyet: 60)

Düşürülen ceninin cinsiyeti gurrenin miktarını etkilemez. Hanefîler’e göre hükmen müslüman bir ceninin gurresiyle müslüman olmayan ceninin gurresi de eşittir. Diğer üç mezhebe göre ise müslüman olmayanın gurresi daha azdır.

Bu çerçevede kürtaj tüm halleriyle yasaktır. Ve bu durum sadece diyet ile geçiştirilemez yani bir kefaret ile kurtulanamayacak kadar ağır bir suçtur.. BÜYÜK BİR CEZADIR

Cenin Birden Fazla İse

Düşürülen cenin birden fazla olursa her biri için ayrı gurre gerekir. Gurrede cezadan çok tazminat niteliği hâkim olduğundan birkaç kişinin birlikte sebep olduğu tek bir çocuğun düşürülmesi fiilinde tek gurre ödenir.

Gurre Ödemeye Gücü Yetmeyen

Ödenen Gurre'den sonra da altmış gün peşpeşe keffaret orucu tutmaları tavsiye edilir. Bu da tevbelerinin kabulü içindir.

Gurre'yi cinayeti kasten işlemesi durumunda kadın malından öder. Kastı olmadan bir hata ile işledi ise ya da imkânı gerçekten ödemeye müsait değilse bu bedeli onun AKİLE'si öder. Akile de bu ödemeyi üç yıla yayabilir.
"Şâfiî ve Hanbelîler, düşürülen bir cenin için gurrenin yanında kefaretin de vacip olacağına hükmetmişlerdir. Kefaret ise iki ay aralıksız oruç tutmaktır. Hanefî mezhebine göre ise Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) böyle bir davada kefareti söylemeyip sadece gurre cezası ile hükmettiği için kefaret vacip olmaz. [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, 2/416.] Ancak İmam-ı A’zam’ın önde gelen talebelerinden İmam Muhammed ve İmam Ebû Yûsuf, vacip olmasa da böyle bir cinayet işleyen kimsenin kefaret ödemesinin daha faziletli olduğunu söylemişler, ayrıca bu kişinin Allah’a yaklaştıracak fiiller işlemesinin ve istiğfar etmesinin de daha iyi olacağını ifade etmişlerdir çünkü bu kişi bir günah işlemiştir, dolayısıyla kefaret ödeyerek günahının affına çalışması menduptur. Mâlikî fukahasına göre de caninin kefaret ödemesi müstehap görülmüştür. [Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, 7/676; Kâsânî, Bedâiü’s-Sanâî, 10/458; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-u İslâmiyye, 3/153.]

YAPILACAKLAR:
1- Böyle bir cinayet işleyen kimsenin kefaret olarak Allah’a yaklaştıracak fiiller işlemesinin ve istiğfar etmesi gerekmektedir, çünkü bu kişi bir günah işlemiştir, dolayısıyla kefaret ödeyerek günahının affına çalışması ve günaha kalben ve lisanen tövbe etmesi gerekir.
2- Tövbenin kabulü için ard arda iki ay (61 Gün) "Gurre Kefareti Tövbe" orucu tutlacak, yaş ve sağlık durumuna göre tutamayanlar oruç fidyesini dağıtacak. [Nisâ Suresi 92]
3- Gurre Kefareti ve cenin diyeti olan 200 gr altın yada karşılığı olan para, katli gerçekleşen cenin'in varisleri arasında katleden ve katline sebep olan ve olanlar hariç, miras hukukuna göre pay edilecek. [Âyet, Hadis, Halifelerin ictihadı, Imam Âzam Ebu Hanife]
"Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı kadar (vermenizi) emreder. (Mirasçılar) ikiden fazla kadın iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur..." [Nisâ Suresi - 11]
4- Eğer katil fıkhen belirtilen rakamı katledilen cenin'in vârislerine vermeye güç yetiremez ise, her vâristen gurre kefareti borcu için dünya ve ahiret helallik isteyecek. Vârisler cenin diyeti hakkını helal etme ve sadaka olarak bağışlama hakkına sahiptir. [Nisâ Suresi 92]

HELALLİK ALMA ve VERME:
Ben falan ve filan oğlu/kızı falan filan. Kürtaj yaptırarak, yapmaya zorlayarak, engel olmayarak, el ve dil zulmü ile rahmime/ana rahmine düşmüş ve cana gelmiş evladımı kürtaj ile öldürerek aldırarak döverek düşürerek cinayet işledim. Allah nezdinde hükmüm katildir. Ben bu günahımdan dolayı kalben ve lisanen çok pişmanım, tövbemi yaptım ve tövbemin kabulü için Nisâ Sûresi 92. âyeti ile emrolunan ard arda iki ay (61 gün) orucumu tuttum/ (sağlık ve yaşdan dolayı tutamayanlar için) 61 günlük gurre kefareti tövbe orucumun fidyesini ödedim. Sizi tövbeme ve pişmanlığıma şahit tutuyorum. Lâkin bu günahımın bedeli bunlar ile kalmayıp kürtaj ile katline sebep olduğum çocuğumdan dolayı vârisleri olarak sizlere dinin belirlediği can koruma bedeli olan toplamda 200 gr altın veyahutta karşılığı olan parayı diyet olarak ödemem gerekiyor. Belirtilen bu rakamdaki gurre kefareti olan diyet borcumu maddi imkanım olmaması sebebi ile sizlere ödeyebilecek durumda değilim. Allah'ın (cc) Nisâ Sûresi 92. âyetinde sağladığı kolaylığa ve rahmetine sığınarak sizlere gurre kefareti ve cenin diyeti olan 200 gr altın veyahutta karşılığı olan para borcumu bana:
Dünya ahiret geçmiş gelmiş gelecek gurre kefaret hakkınızı helal eder misiniz?
- Helal ettim şahit ol Ya Rabbî 
Dünya ahiret geçmiş gelmiş gelecek gurre kefaret hakkınızı helal eder misiniz?
- Helal ettim şahit ol Ya Rabbî 
Dünya ahiret geçmiş gelmiş gelecek gurre kefaret hakkınızı helal eder misiniz?
- Helal ettim şahit ol Ya Rabbî"

Derleme @erolkaranet - 22.09.2021

Kaynakalr : Kaynak: DİB İslam Ansiklopedisi / Fetva Meclisi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.