@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sözleşmeli ve Vekil Personelin Geçici Görev Yolluğu
Konu :Sözleşmeli ve vekil personelin geçici görev yolluğu

İlgi : a) 21/03/2016 tarihli ve 85271757 789 sayılı yazı. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığının 24/07/2014 tarihli ve 73584642-774/1520 sayılı yazısı.
 İlgi (a) yazı ile;

.... İlçe Müftülüğünce 14 Mart-05 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kursuna vekil ve sözleşmeli imam-hatiplerin de katılmalarının planlandığı, söz konusu personelin hizmet içi eğitim kursuna katılıp katılamayacakları, bu gibi durumlarda (sınav vs.) vekil ve sözleşmeli personele geçici görev harcırahı ödenme imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Sorularınıza cevap olarak; 

1. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 177/2 maddesinde; "Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.", 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların (BKK) 4. maddesinde; "Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, … 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere … sözleşmelerde belirtilir." denilerek, sözleşmeli personele geçici görev harcırahı ödenebileceğine yer verilmiştir. 

Mahallinden alınan Hizmet Sözleşmesinin (imam-hatip) 7. maddesinin 3. fıkrasında "… meslek içi eğitim çalışmaları ile yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinde eğitim (öğretici olarak) ve irşat hizmeti ile Suudi Arabistan'da hac ve umre hizmeti amacıyla pozisyonun tahsis edildiği yer dışındaki birim ve yerde geçici olarak görevlendirilebilir." denilerek geçici görevlendirmeye izin verilen durumlar sayılmış, devamında "Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez." denilerek sadece mesleki hizmet içi eğitim mahiyetindeki etkinlikler için 10 gün sınırlaması getirilmiştir. Diğer durumlarda bir sınırlamaya yer verilmemiştir. 

Mezkur hizmet sözleşmesinin aynı maddesinin 4. fıkrasında da; sözleşmeli personele, görev yeri dışında gündelik ve yol giderleri; unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunun kadro derecesi esas alınarak ödenebileceği belirtilmektedir. 

Buna göre sözleşmeli personele; Hizmet Sözleşmesinde belirtildiği gibi eğitim vermek, vaaz etmek üzere ve hac-umre görevlisi olarak "başka yer"e geçici olarak görevlendirildiğinde gün sınırlaması olmaksızın, hizmet içi eğitime kursiyer olarak katıldığında ise en fazla 10 gün için geçici görev harcırahı ödenebileceği, sınava katılma gibi bir durum sözleşmede geçmediği için harcırah ödenemeyeceği, 

2. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun sınava katılanlara harcırah ödenmesiyle ilgili 18. maddesi ile hizmet içi eğitime katılan kursiyerlerle ilgili 37. maddesi tamamen "memur" vasfını taşıyanlara dönüktür (memuriyet mahalli kaydından dolayı). Ancak aynı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında; Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.19985 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Bayram Güler E-Posta: ickontrol@diyanet.gov.tr Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr Tel: 295 79 20 Faks: (312) 287 63 85 2 "Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur." hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 174. maddesinde; "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır" hükmü yer almaktadır. 100 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin 4/B maddesinde; "… tarihinde yapılacak ödemelere aylık ve ücretlerle birlikte ödenmesi mutad olmayan, ödeme için bir olayın vukuu veya belirli bir hizmetin ifası gereken ek ders ücreti, … fazla çalışma ücretleri, konferans ücreti, … vekâlet ücreti, bilirkişi ücreti, 6245 sayılı Kanuna göre yapılan harcırah ödemeleri, … gibi ödemeler dahil edilmeyecektir" denilerek vekalet ücretinin, ancak fiilen yapılan vekalet görevi karşılığında ödenebileceğine vurgu yapılmıştır. 

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun somut olarak "vekalet ücreti" ile ilgili olan 07.07.1991 tarihli ve 22822 no'lu kararında; bu ücretin ödenmesi, vekalet işinin fiilen yapılması şartına bağlanmış (çalışılan gün başına ödeme) ve 657 sayılı DMK'nun 174. maddesi ve mezkur Tebliğe atıfta bulunularak aksi durumun kamu zararı doğurduğu hükmü onaylanmıştır. 

Buna göre açıktan vekil personele (imam-hatip, müezzin-kayyım vs.); katıldıkları imtihan ve kursiyer oldukları hizmet içi eğitim için (memur olmadıklarından) harcırah ödenemeyeceği, sayılanlar dışındaki nedenlerle (oryantasyon eğitimi, vaaz etmek, seminer vermek vs.) "başka yer"e geçici olarak görevlendirildiğinde harcırah ödenebileceği (5-15. derece aralığında), ancak bu süre zarfında asıl görevli olduğu yerde fiilen görev yapmadıkları için geçici görev sürelerine tekabül eden kısmın mahsup edilerek (düşülerek) vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği, Mütalaa edilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Strateji Geliştirme Başkanı

Kararın oriijinali için

http://www2.diyanet.gov.tr/StratejiGelistirme/MaliSorularVeCevaplar/sozlesmeliVekilpersonelgecicigorevyollugu.pdf
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.