@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bağışlanma Tesbihatı
Aşağıdaki zikri ister teheccüd sonrası ister sabah namazı sonrası isterseniz kıldığınız her namaz sonrası yapabilirsiniz. Koyu yazılı olanları ezberlemenizi tavsiye ederiz Ve bunlar önemlidir. Koyu yazılı olanların yanındaki Türkçe sözler açıklamadır. Daha iyi öğrenebilmek ve anlayabilmek için yazılmıştır. Koyu olarak yazılanlar önemlidir.

Namazımızı tamamladıktan sonra en son selam verildikten sonra zikrimize, duaya başlayabiliriz. Rabbimiz dualarınız kabul eylesin.

*****

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah ( istediğiniz kadar )
Estağfirullâh el aziim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh

Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin

Allâhumme entesselâmu ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm.” “Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.”

Alâ Rasûlinâ salâvat”“Salavat Peygamberimiz üzerine olsun”

Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. 
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Va’fu ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn yâ  erhamer-râhımîn.

Subhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” “Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.”

 Ayetel Kürsi’yi okuruz
"Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.""Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür."
 "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah. der Tesbih çekeriz

33 kere ”Subhanallah” Allah noksan sıfatlardan uzaktır.
33 kere ”Elhamdulillâh” Hamd Allah’adır.
33 kere ”Allahû Ekber”  Allah en büyüktür.

 “Allâh-û Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadir” “Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.”

Allah'ım
Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli efendimiz Hazret-i Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise efendiler efendisi efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi vesselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

Allah'ım
Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, salât, bereket ve selâm ihsan eyle

Allah'ım
Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bütün maddî ve manevî dertler ve devalar adedince çok salât, bereket ve selâm ihsan eyle.

Her şeyden üstün ve yüce olan Celâl ve İkram sahibi Allah'ım! Sen Selâm'sın; selâm ve selâmet Senden gelir.

Allah'ım her nefeste. her bakışta, her anda, semâlar ve yerler ehlinin her göz açıp kapamasında sana şehadetimizi takdim ederiz ki:

Allah'ım
Senden başka ilâh yoktur. Sen Teksin. Ortağın yoktur. Mülk senindir. Hamd sana mahsustur. Hayatı sen verir, Ölümü de sen verirsin. Senin öncen ve sonran yoktur. Baki olan sensin. Ebedî ve ezelî hayatın tek sahibi sensin. Hayır da şer de senin elindedir. Sen her şeye kadirsindir. Dönüşümüz de sanadır.
Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan yüce RABBİMİZ
Ey günahları bağışlayan, ey kullarını affetmek için türlü türlü sebepler yaratan, dua eden yok mu duasını kabul edeyim, af isteyen yok mu af edeyim, tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim diye buyuran ey yüce Allah'ım. 
Affına sığınmak için huzuruna geldim. Diz çöktüm boyun büktüm. Affımı istiyorum.

Ya Rabbi
Ömrüm boyunca elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve cümle organlarımdan bilerek veya bilmeyerek isteyerek istemeyerek şaka yollu olsa dahi yapmış olduğum bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha işlememeye gayret edeceğim. Sen bana yardım et, günahlardan uzak tut. Ve beni bağışla.
Amin

Allah'ım
Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast eyledim. Sen tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme,
Amin

Yâ Rabbi.
Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inananları affeyle Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle
Amin

Allahım
Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni terk ederiz..

Allah'ım
Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Senin için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Ey Rabbimiz
Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
Amin

Allahım,
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde kıskanç olanların şerrinden Sabahın Rabbi olan sana sığınırım.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan insanların göğüslerine vesveseler fısıldayan O sinsi vesvesecinin şerrinden İnsanların Rabbine, hükümdarına, ilahına, sığınırım

ALLAH’ım, Bütün hamd ü senalar sanadır Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur

Allah'ım! bizi azap ateşinden ve cehenneme düşmekten muhafaza eyle
Amin

Allah'ım! bizi dînî ve dünyevi ve âhir zaman fitnesinden koru, Mesih-ı Deccâl ve Süfyan fitnesinden,  dalaletlerden, Bid'atlardan ve belâlardan halas eyle.
Amin

Allah'ım! bizi altımızdan üstümüzden sağımızdan solumuzdan önümüzden arkamızdan aşağımızdan yukarımızdan aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz gelebilecek her türlü afattan, felaketlerden, deprem, zelzele, hastalık, şer, bela, musibet ve bizi kötülüklere iten nefs-i emmarenin şerrinden muhafaza eyle.
Amin

Allah'ım! bizi şerli insanların şerrinden, belâlı insanların belâsından, fitnekâr insanların fitnesinden, kabir azabından, kıyamet gününün azabından, cehennem azabından, kahrının azabından ve ateşinden koru.
Amin

Allah'ım! bizi riyadan, yalancı şöhretten, kendimizi beğenmekten, övünmekten, bizi inkarcıların tecâvüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.
Amin

Allah'ım! bizi, anne-babamızı, Kur'ân ve iman hizmetinde çalışanları. ihlâslı, imanlı dostlarımızı, akrabalarımızı ve ecdadımızı Cehennem ateşînden kurtar. Amin

Allah'ım bizi, Ana - babamızı, ihlâslı, imanlı dostlarımızı, Hz. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş, geçmiş, gelecek iman eden kullarının hepsine seçkin Peygamberinin ve bütün peygamberlerin şefaatini nail eyle. Amin

Allah'ım Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle
Amin

Ya Rabbi, Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle
Amin

Allah'ım Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, Mücahid olan güzel kullarından eyle Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ
Amin

Allah'ım Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayır eyle Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle
Amin

Ya Rabbi Komşularımızın şerrinden bizleri bizlerin şerrinden komşularımızı muhafaza eyle. Salih kullarını bize komşu eyle ve bizleri de salihlerden eyle. Şerli komşularımız varsa onların yerine salih kullarını nasip eyle ya da şerli komşularımıza hidayet vererek salihlerden olmalarını nasip eyle.
Amin

Ya Rabbi Başta anne babamız olmak üzere imanlı ihlaslı yakın uzak akrabalarımızın, komşularımızın ve ümmeti Muhammedin ve sana iman etmiş önceki ümmetlerin ölmüşlerinin, topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamış, arkasından dua edecek kimsesi kalmamışların, İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumun, masumun ruhlarını da kabir azabından muhafaza eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini nurunla nurlandır. Yardım ve hidayetini eksik etme.  Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle
Amin

Ya Rabbi  Dualar bekleyen hasta kullarına şifa ve kurtuluş, borcunu ödemekte zorlanan borçlu kullarına ödeme kolaylığı ve borçtan kurtulmayı, dertli kullarına deva bulmayı ihsan eyle.

Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, Kur’an ile, göçenlerden eyle Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle
( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH ) ve ( LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH ) diyerek Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle Bizi ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ

( Bu bölümde istediğiniz özel dilek, istek ve ihtiyaçlarınız için olan taleplerinizi ekleyebilir. Duanızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve duanın arkasında salavatlara mutlaka geçiniz. )

"İnnaallâhe vemelâiketehu yusallûne alânnebiyyi yâ eyyuhâlleżîne âmenû sallû ‘aleyhi vesellimû teslîmân" "Hz. Peygambere, Allah salat, rahmet eder, melekler de salat, dua ve istiğfar eder. Ey iman edenler! Siz de ona salat (dua) ve tam bir teslimiyetle selâm getirin." (Ahzab Süresi, 56)

okuruz ve "Lebbeyk""Buyur" Allah'ım emrine davetine icabet ederiz

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bütün maddî ve manevî dertler ve devalar adedince çok salât, bereket ve selâm ihsan eyle. O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âlina öyle bir salât ve rahmet eyle ki, Onunla bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü âfetlerden halas eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle.
Amin

Allah'ım! efendimiz Muhammed'e ve efendimiz Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. efendimiz İbrahim'e ve efendimiz İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.  Ey Allah'ım! efendimiz İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, efendimiz Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyüksün).
Amin

Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle
Amin

Yâ Rabbi! Habibin Muhammed'e ve bütün enbiya ve resullere her birîsinin âl ve ashabına salât ve selâm eyle.

Bînler binler salât, binler binler selâm senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü!
Binler binler salât, binler binler Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi!
Binler binler salât, binler bînler Selâm senin üzerine olsun ey Allah'ın vahyinin Emînî!
Ãmin!

ESMÂ-UL HUSNÂ okunur

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Huvellahullezî lâ ilâhe illâ hû;
Er - Rahmanü, Celle Celâluh
Er - Rahîmü, Celle Celâluh
El - Melikü, Celle Celâluh
El - Kuddûsü, Celle Celâluhu
Es - Selâmu, Celle Celâluh
El - Mu'minü, Celle Celâluh
El - Muheyminü, Celle Celâluh
El - Azîzü, Celle Celâluh
El - Cebbâru, Celle Celâluh
El - Mütekebbîru, Celle Celâluhu
El - Hâliku, Celle Celâluh
El - Bâri'u, Celle Celâluh
El - Musavviru, Celle Celâluh
El - Ğaffâru, Celle Celâluh
El - Kahhâru, Celle Celâluh
El - Vehhâbu, Celle Celâluhu
Er - Rezzâku, Celle Celâluh
El - Fettahu, Celle Celâluh
El - Alîmu, Celle Celâluh
El - Kâbizu, Celle Celâluh
El - Bâsidu, Celle Celâluh
El - Hâfidu, Celle Celâluhu
Er - Râfi'u, Celle Celâluh
El - Mu'izzü, Celle Celâluh
El - Müzillü, Celle Celâluh
Es - Semi'ü, Celle Celâluh
El - Basîru, Celle Celâluh
El - Hakemu, Celle Celâluhu
El - Adlü, Celle Celâluh
El - Latîfu, Celle Celâluh
El - Habîru, Celle Celâluh
El - Halîmu, Celle Celâluh
El - Azîmu, Celle Celâluh
El - Ğafûru, Celle Celâluhu
Eş - Şekûru, Celle Celâluh
El - Alîyyu, Celle Celâluh
El - Kebîru, Celle Celâluh
El - Hafîzu, Celle Celâluh
El - Mukîtu, Celle Celâluh
El - Hasîbu, Celle Celâluhu
El - Celîlu, Celle Celâluh
El - Kerîmu, Celle Celâluh
Er - Rakîbu, Celle Celâluh
El - Mucîbu, Celle Celâluh
El - Vâsi'u, Celle Celâluh
El - Hakîmu, Celle Celâluhu
El - Vedûdü, Celle Celâluh
El - Mecîdü, Celle Celâluh
El - Bâ'isü, Celle Celâluh
Eş - Şehîdü, Celle Celâluh
El - Hakku, Celle Celâluh
El - Vekîlu, Celle Celâluhu
El - Kaviyyu, Celle Celâluh
El - Metînu, Celle Celâluh
El - Veliyyu, Celle Celâluh
El - Hamîdu, Celle Celâluh
El - Muhsî, Celle Celâluh
El - Mubdiu, Celle Celâluhu
El - Mu'idü, Celle Celâluh
El - Muhyî, Celle Celâluh
El - Mumîtu, Celle Celâluh
El - Hayyu, Celle Celâluh
El - Kayyumu, Celle Celâluh
El - Vâcidu, Celle Celâluhu
El - Mâcidu, Celle Celâluh
El - Vâhidu, Celle Celâluh
El - Ehadü, Celle Celâluh
Es - Samedü, Celle Celâluh
El - Kâdirü, Celle Celâluh
El - Muktediru, Celle Celâluhu
El - Mukaddimu, Celle Celâluh
El - Muehhiru, Celle Celâluh
El - Evvelu, Celle Celâluh
El - Ahiru, Celle Celâluh
Ez - Zâhiru, Celle Celâluh
El - Bâtinu, Celle Celâluhu
El - Vâli, Celle Celâluh
El - Muteâli, Celle Celâluh
El - Berru, Celle Celâluh
Et -Tevvabu, Celle Celâluh
El - Muntekımu, Celle Celâluh
El - A'fuvvu, Celle Celâluhu
Er - Ra'ufu, Celle Celâluh
Ya Malikül Mülki Celle Celâluh
Ya Zülcelâli Velikram, Celle Celâluh
El - Muksidu, Celle Celâluh
El - Câmiu, Celle Celâluhu
El - Ğâniyyu, Celle Celâluh
El - Muğnî, Celle Celâluh
El - Mâniu, Celle Celâluh
Ez - Zaârru, Celle Celâluh
En - Nâfi'u, Celle Celâluh
En - Nûru, Celle Celâluhu
El - Hâdi, Celle Celâluh
El - Bedi'u, Celle Celâluh
El - Bâkî, Celle Celâluh
El - Vârisü, Celle Celâluh
Er - Reşîdü, Celle Celâluh
Es - Sebûru, Celle Celâluhu
ve Amme Nevâlühû ve Lâ İlâhe Ğayrüh.
ve arkadan zikre geçeriz.

Aşağıdaki tesbihleri istediğiniz sayıda
Tevbe Estağfirullah 
Sübhanallah
Elhamdülillah
Allahuekber 
La ilahe İllallah ve sonunda Muhammeden Resullulah
La ilahe illallah el melikul hakkul mübin Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübîn olan ve sonunda Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va'dil emîn Vâdînde sadık ve emin olan Muhammed (a.s.m) Allah'ın Resulüdür.) der ve
Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin
Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah'a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.
Sabah namazı arkasından Haşr Süresinin son ayeti olan Lev Enzelna'yı okumak çok faydalı olduğundan Fatiha'dan önce bu sureyi okuyunuz.
Bismillahirrahmanirrahim
Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeyehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
(Habibim) eğer Biz bu Kur'an'ı bir dağ üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah'ın korkusundan alçalmış ve parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, (mülk ve saltanatı devamlı olandır) Kuddûs'dür, (noksan sıfatlardan münezzehtir) Selam'dır, (bütün afet ve kederlerden sâlimdir) Mü'min'dir, (emniyet verendir) Müheymin'dir, (her şeyi gözetip koruyandır) Aziz'dir, (herşeye galibdir) Cebbar'dır, (kullarının hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir) Mütekebbir'dir. (azamet ve ululuk sahibidir)
Allah (müşriklerini) koştukları ortaklardan münezzehtir. O, öyle Allah ki, Hâlık'dır. (herşeyi yaratan takdir edendir) Bâri'dir, (yoktan var edendir) Musavvir'di (bütün varlıklara şekil verendir) En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nu tesbih ederler. O, Azîz'dir, Hakim'dir.

Ve Fatiha süresi okunarak duamızı bitiriyoruz
Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racim 
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Amin

********
Ve duamız burada biter.
Allah kabul etsin.
Derleme : erolkaranet - 02.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.