@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam

Ramazan Hilalini Görenler Nasıl Dua Etmelidir

En çok konuştuğumuz hilal nedense Ramazan hilali oluyor. Oysa ki hilal her ayın başında oluşur ve bu bize yeni bir umut verir. İnsanlar hilali ilk gördüğünde niyet tutar, hayır diler, dua eder.

Hz.Peygamber(s.a.v) Efendimiz hilali görünce şu duaları okurdu:

"Allâhümme ehillehû aleynâ bil-yümni vel-îmâni ves-selameti vel-İslâmi Rabbî ve Rabbükellâh."

Allah’ım, ayın hilal devresini bize emniyetli, imanlı, selametli ve İslam üzere geçir. Ey hilal benim de Rabbim,senin de Rabbin Allah’tır.

***Hilâlü hayrin ve ruşdin. Hilâlü hayrin ve ruşdin. Hilalü hayrin ve ruşdin.

Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum. Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.

Rasûlullah(s.a.v) hilali görünce yukarıdaki duayı üç kere söyledikten sonra şunu okurdu:

Âmentü billezî halekake. - Seni yaratan Allah’a inandım. derdi. Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra:

Elhamdü lillâhil-lezî zehebe bi-şehri kezâ ve câe bi-şehri kezâ.

Anlamı: Aylardan birini çıkarıp,bir başkasını getiren Allah’a hamd olsun.(Ebu Davud)

Yeni hilâli görünce şu duâ okunur:

Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en büyüktür. Allah’tan başka İlah yoktur. Allahım ayı bize güven, huzur ve İslâm ile geçir.)

Hilali Görünce Okunacak Dua

ـ1ـ عَنْ طلحة بن عبيداللّه رَضِىَ اللّهُ عنه قال: ]كَانَ رَسُولُ اللّهِ # إذَا رَأى الْهَِلَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَاِيمَانِ، وَالسََّمَةِ وَاِسَْمِ رَبِّى ورَبُّكَ اللّهُ[ أخرجه الترمذي

Talha İbnu Ubeydillah (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hilâli görünce şu duayı okurdu: "Allahım, Ay'ın hilâl devresini bize bereketli, imanlı, selâmetli ve İslâm üzere geçir (Ey hilâl) benim de senin de Rabbin Allah'tır" [Tirmizî, Daavât 52, (3447)]

AÇIKLAMA:

Hilâl, ayın geçirdiği safhalardan bir safhanın adıdır Ay'ın ufukta belirmesinin ilk gecesiyle, ikinci ve üçüncü gecelerine denir Dördüncü geceden itibâren kamer denir

Hadiste talep edilen yümn, dilimizde uğur, bereket, hayır mânalarına gelir Uğur, zıddı olan uğursuzluk inancını hatırlattığı ve bunun da dinimizde yeri olmadığı için bereket'le tercümesini daha uygun bulduk Mamafih, bazı nüshalarda "yümn" yerine emn gelmiştir Bu da emniyet (güven) demektir Emniyet duygusunun huzurlu bir hayat için ne kadar ehemmiyet arzettiği îzah gerektirmeyecek kadar açık bir durumdur

Hadisin Arapça metnini lügavî aslına muvafık olarak şöyle tercüme edebiliriz: "Allahım, bizler (bâtınan) emniyet ve iman üzere, (zâhiren de ) selâmet ve İslâm üzere olduğumuz halde ayı üzerimize doğdurt"

Bâzı âlimlerimize göre, emniyet ve selâmetin zikri ile her çeşit zararlı şeylerin def'i; keza iman ve İslâm'ın zikri ile de pek beliğ ve pek veciz bir sûrette her çeşit menfaatin celbedilmesi taleb edilmiş olmaktadır

Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in emniyet ve iman talebinde hilâli vesile yapması onun şe'ninin büyüklüğüne delâlet eder Ona teveccüh ederek: "Senin de benim de Rabbimiz Allah'tır sözü, bir kısım insanların, hâdisâtın cereyanında felek adı altında gök cisimlerine tesir izâfe etmelerini reddir Bilindiği üzere günümüzde bile, yıldız falı adı altında, hâdisât üzerinde yııldızların ve burçlar denen yıldız kümelerinin tesirleri hususlarında pek bâtıl sözler mevcuttur

Görüldüğü üzere İslam, yıldızların insanlara en yakın olan, geceleri aydınlatma ve yılın ay ve günlerini hesaplamada sunduğu takvimli hizmeti gibi hizmetlerde insanların hayatını tanzimde oynadığı pek belirgin ve inkarı gayr-ı kâbil role sahip olan Ay'a da, "seni de bizi de yaratan Allah'tır" cümlesi ile hem cahiliye devrinde bir kısım insanlarda görülen Ay ve Güneş'e tapma sapıklığına ve hem de yıldızlarla ilgili başkaca bâtıl inançlara hâtime çekmiştir

Varlığını başkasından alan, keyfine göre bir başkasına tesir edemez, tasarrufta bulunamaz Şâyet bir te'siri, bir hizmeti varsa bu, onu yaratandan gelmektedir Hakikî te'sir O'na (celle celâluhû) âittirİslâm'ın tevhid inancı, her çeşit tesir ve icraatın Allah'tan geldiğini takrir eder Resûlullah, ay doğduğu zaman okunacak duada bile bunun tesbit ve takrîrine ehemmiyet vermiştir Bütün bu gayrete rağmen, günümüzde bile, hâlâ yıldızın tesirine inanan, yıldız falıyla vakit geçiren Müslümanların varlığı, üzüntü ile karşılanacak bir durumdur

ـ2ـ وعن قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ]أنَّهُ بَلَّغَهُ أنَّ النَّبِىَّ # كانَ إذَا رَأى الهَِلَ قالَ: هَِلُ خَيْرٍ وَرشْدٍ ثََثَ مَرَّاتٍ، آمَنْتُ بِاللّهِ الَّذِى خَلَقَكَ ثََثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَلْحَمْدُ للّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا[ أجرجه أبو داودوفي رواية له عنه قال: ]كانَ رسولُ اللّهِ # إذَا رَأى الهَِلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ[

Katâde (rahimehullah)'ye ulaştığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hilâli görünce şu duayı okurmuş: "Hayırlı ve istikametli bir hilal (devresi diliyorum)" Bunu üç kere söyledikten sonra, "Seni yaratan Allah'a inandım"Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: " Ayını çıkarıp Ayını getiren Allah'a hamdolsun" dermiş" [Ebû Dâvud, Edeb 111 (5092)]

Ebû Dâvud'un yine Katâde'den kaydrettiği bir diğer rivâyetinde: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), hilâli görünce yüzünü ondan çevirirdi" denmektedir

AÇIKLAMA:

Hilâl devresinin hayırlı ve istikametli (rüşd üzere) olmasını dilemek, Allah'a ibâdetle geçmesini dilemektir Hacc mîkatı, Ramazan orucunun başı vs hilâl devrelerine rastlamaktadır

Rivâyet, Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ayları ismen zikrettiğini göstermektedir Meselâ "Cemâziyelevvel'i çıkarıp Cemaziyelâhir'i getiren Allah'a hamdolsun" demek gibi

Ebû Dâvud'un ikinci rivâyetinde Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hilâli görünce yüzünü çevirdiği ifâde edilmektedir Münâvî, bu hadîsi açıklarken şu izahı sunar: "Bu çevirme, hilâlin şerrinden çekinmek içindir Zîra, Tirmizî'nin kaydettiği üzere, Hz Âişe'ye Resûlullah: اَسْتَعِيذِى بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ فإنَّهُ الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ "Ey Âişe, onun şerrinden Allah'a sığın, zîra o, battığı zaman (Felak sûresinde haber verilen) elgâsık'tır"(4) demiştirYahut da Resûlullah'ın ondan yüzünü çevirmesinin hikmeti, cedd-i emcedi Hz İbrahim (aleyhisselam)'in َ اُحِبُّ اŒفِلِينَ "Batan şeyleri sevmem" (En'am 76) sözüne meyletmektir

Son olarak, hadislerin sıhhat durumuna temas edelim Ebû Dâvud, hadisleri "Kişi hilâli görünce ne demelidir?" başlığını taşıyan bir bâbta kaydettikten sonra şunu söyler: "Bu bâbta Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan sahih müsned (muttasıl) bir hadis gelmemiştir" Katâde'den kaydedilenler mürseldir, yâni senedlerinde kopukluk vardır

Zîra Katâde, Tâbiîn'dendir, sahâbe değildir, kimden işittiğini de tasrîh etmemiştirAncak İbnu Hacer, Katâde'nin mürseline Müsedded'in Müsned-i Kebîr' inde -yine mürsel olan- bir şâhid bulduğunu, Ebû Nuaym'da da mevsûl (senedinde kopukluk olmayan) bir şâhid bulduğunu belirtir______________(4) Felak suresinde çöken karanlık el-Gâsık olarak isimlendirilmiştir: "Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım" (Felak 1-3)

"Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir"

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

Manası:
Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın.
Ey hilal seni yaratan Hz.Allah'a iman ettim.
Ve alemlerin rabbi olan Hz.Allah'a hamd olsun.
Tükçe okunuşu:
hilalü hayrin ve ruşdin eementü billahillezii halegake vel hamdü lillahi rabbil alemiin
(Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır )
"Bu dua'dan evvel şunlar okunur.
1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.
Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.
Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.
Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez;yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.
Bayramları tesbit edebilmek için Ramazan-ı şerif ve Zilhicce aylarında farzdı
Ve dahada mühimi hilali görünce veya o gece;
1 fatiha-i şerife
Mülk suresi
1 fatiha-i şerife okumasında nice hikmetler vardır.
Sure-i mülk 30 ayettir.
Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder.
Okuyan kişiyi Cenabı Hak Teala o ay içersinde her türlü kazadan,beladan muhafaza eder,hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder.
(sure-i mülk tefsiri)

Peygamber efendimiz s.a.v buyuruyor ki;
"Bir kimse gözünden rahatsız olur da şifasını dilerse ay'ın ilk gününü araştırsın.
1. gün hava bulutlu olursa
2. gün görmeye çalışsın.
Yeni ayı ilk gördüğünde sağ eli ile gözlerinin üzerini mesh etmeye başlasın.
Bu arada ;
-meshe devam ederken
-başında besmele çekerek 10 fatiha-i şerife, sonunda "amiin" diyerek devam etsin.
Bundan sonra 3 adet ihlas-ı şerif okusun.
Bundan sonra 7 defa "شِفاَءٌ مِنْ كُلِّ داَءٍ بِرَحمَتِكَ ياَاَرْحَمَ الرّاَحِميِنَ
(tükçe okunuşu: şifaün min külli daa-in birahmetike ya erhamerrahimiin)
desin ve arkasından 5 defa" YA RABBİ " desin. Cenabı Hakkın inayetiyle gözü beklenen sıhhatine kavuşur."

Her Kameri Ayın 2 si ile 7 si arasında "Manevi Sigortanı Yap"

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam