erolkara.net


Kur'an-ı Kerim'i okumak büyük bir nimettir. Çünkü, Kur'an-ı kerim okuan bir kimse Allahu Teala ile konuşma durumundadır. Onunla konuşur, kendisine verilen emirleri, müminde olması gerekn hal ve davranıoşları, geçmiş ümmetlerin ibretlik olaylarını, imanın gereklerini vs öğrenir.

Kur'an-ı kerim okumadan önce yapılan dua..

İster Kur'an-ı Kerim'i herhanngi bir süresini isterse alışık olunduğu üzere Yasin Suresi, Fatiha Suresi, Tebareke, Amme, okunduktan sonra hacet ve dileklerimizin kabulü için bu duaları okumak tavsiye edilir.

KUR'AN-I KERİM OKUMADAN ÖNCE

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn. Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în. Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm. Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm. Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn. Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Ey Allâh’ım!

Kur’ân’ı bize hak olarak indirdin. O da hak olarak indi… Allâh’ım! Kur’ân’a rağbetimi artır. Onu gözümüzün nûru, kalbimizin şifâsı kıl. Ey Allâh’ım! Lisânımızı onunla zîynetlendir ve güzelleştir. Kur’ân’la yüzümüzü güzelleştir ve vücûdumuza kuvvet ver. Gece ve gündüz dâim Senin rızân için onu okumayı bahşet. Yârabbi! Beni Peygamber (s.a.v.) efendimize ve O’nun güzide âilesiyle haşreyle. Kur’ân’ı Rahmân’ın rızâsı için, ehl-i îmân kabirlerinin aydınlanması için, Resûllerin ve Nebîlerin Efendisi olan (s.a.v.) Efendimizin rûhu için, şeytanın kovulması, günâhlarımızın affı, tevbelerimizin kabûlü için, derecelerimizin yükselmesi için, ateşten kurtulmak ve îmânımızın bekâsı için, Rahmân’a kavuşmak için, Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd için, niyet ettim Kur’an okumaya.
 KUR'AN-I KERİM OKUDUKTAN SONRA

Sadekallâhü’l-‘azîm
Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil alemin."
Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

AMİN AMİN AMİN

Ey Yüceler Yücesi, yerin ve göğün Rabbi, sonsuz Merhamet sahibi, alemlerin Maliki, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan ALLAH ‘ ım…

Ey karanlık kalpleri nuruyla aydınlatan, kainatın yegane sahibi olan ulu Allah’ım!

Ellerimizi semaya açtık , boynumuzu büktük huzuruna geldik.. Bütün güzel isimlerinin ve Esma-i nebi hürmetine bizlerin günahlarını affeyle, şu anda okunmuş olan Yasin’i Şerifi, Tebareke, Amme, Fatiha ve diğer sureleri, Salatı Şerifleri eksikli, kusurlu veya yanlışlı oldu ise onları Meleklerinle tamam eyleyip kabul eyle yarabbi.

Bunlardan hâsıl olan sevabı en evvel başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Âdem aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş Peygamberlerin (Aleyhimüsselam), Erenlerin, Evliyaların, Şehitlerin, Şühedaların, Ashabı kiramın ve dini İslam’a hizmet etmiş, Kur’an’ı Kerim’i elden ele, dilden dile ulaştıran üstat efendilerimize hediye ettik vasıl eyle yarabbi.

Ya ilah-el âlemin. Senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik. Merhametine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, sen Gaffar sen Settar, Rahman ve Rahimsin. Biz nefsimize zulmettik, bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet, sana tövbe ediyoruz, bize lütfun ile muamele et yarabbi. Bizleri hicran ateşiyle yakma. İslam olarak getirdin İslam olarak götür. Kalp penceresini kapatma. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırız.

Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.

Bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık haberdar eyle. Bu haneden gelmiş geçmiş vefat edenlere Rahmet eyle. Bakide kalanların ömürlerini uzun, rızıklarını bol, ticaretlerini kârlı ve kalplerinde bulunan iyi muratlarına nail eyle.

Allah’ım! okunan Kur’an’ı Kerim ve sureleri hürmetine, Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan insanları, Müslümanları zalimlerin zulmünden kurtar. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, musibetlerden ve düşmanların şerlerinden koru.

Güvenlik güçlerimizi, askerimizi ve polisimizi terör belasından ve teröristlerden muhafaza et. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme, sen yardımcımız ol.

Ya ilah-el âlemin. Yerlerin, göklerin ve tüm mevcudatın, senin varlığına ve birliğine şehadet etmelerinin hürmetine, sana açılan eller ve seni zikreden diller hürmetine, sabahlara kadar ALLAH ALLAH diyerek gözyaşları ile manevi kirlerini yıkayan âşıklar hürmetine günahlarımızı affeyle. Bizleri hasta yatıp kapılara baktırma, yatanı utandırma, bakanı usandırma. Ölümün hayırlısını sen nasip eyle yarabbi.

Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma. Cümlemizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmediği yükü bizlere yükleme. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda ihsan eyle. Aş isteyene aş, iş isteyene iş, eş isteyene hayırlı eş ver yarabbi.

Ey duaları kabul eden hafız Allah’ım!

Evlatlarınızı gözümüzün nuru eyle. Çocuklarımızın kalplerine ALLAH ve PEYGAMBER sevgisi, ahiret kaygısı, İslam şuuru ve ibadet şevki ver. Yavrularımızı maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza et, onlara sağlıklı ömürler ihsan eyle, acılarını gösterme. Hayırlı makamlar sahibi eyle. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla ve hayale gelmez tüm kötülüklerden koru, ailelerimize huzur ve geçim ver yarabbi.

Dualarımızı ESMA-UL HUSNA tabir edilen güzel isimlerin ve İSMİ AZAM hürmetine, mukaddes beldelerde (Kabe-i Muazzama'da, Mescidi Nebevi'de , Ravza-ı Mutahhara'da peygamber efendimizin huzurunda, ve Arafat’ta Cebeli Rahme'de, Mina'da, Müzedelife'de, Kudüs'te Mescidi Aksa'da yapılan dualarla beraber kabul et. Burada bulunan duamıza iştirak eden ve amin diyenleri iki cihanda aziz eyle ve bütün ölmüşlerin ruhlarını da hissedar eyle Allah’ım!

Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin diyen dillerimizi narı Cehennemden azat eyle. Ömrümüz hitamında gözlerimiz perdelenmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan evvel, sağımızda Kur’an, kalplerimizde iman, dilimizde “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh” şehadet kelimesini cümlemize nasip eyle. Âmin.

Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Rabbi cealnî mugımessalâti ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel duâ. Rabenağfirlî ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hısab. Birahmetike ya erhamerrahimin. Ve selâmün alel mürselin. Velham dülillahi rabbil âlemin El Fatiha mea sâlavat.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski