@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kuran-ı Kerimi Okumaya Başlarken ve Bitirince Yapılacak Dua
Kur'an-ı Kerim'i okumak büyük bir nimettir. Çünkü, Kur'an-ı kerim okuan bir kimse Allahu Teala ile konuşma durumundadır. Onunla konuşur, kendisine verilen emirleri, müminde olması gerekn hal ve davranıoşları, geçmiş ümmetlerin ibretlik olaylarını, imanın gereklerini vs öğrenir.

Kur'an-ı kerim okumadan önce yapılan dua..

İster Kur'an-ı Kerim'i herhanngi bir süresini isterse alışık olunduğu üzere Yasin Suresi, Fatiha Suresi, Tebareke, Amme, okunduktan sonra hacet ve dileklerimizin kabulü için bu duaları okumak tavsiye edilir.

KUR'AN-I KERİM OKUMADAN ÖNCE

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn. Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în. Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm. Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm. Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn. Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Ey Allâh’ım!

Kur’ân’ı bize hak olarak indirdin. O da hak olarak indi… Allâh’ım! Kur’ân’a rağbetimi artır. Onu gözümüzün nûru, kalbimizin şifâsı kıl. Ey Allâh’ım! Lisânımızı onunla zîynetlendir ve güzelleştir. Kur’ân’la yüzümüzü güzelleştir ve vücûdumuza kuvvet ver. Gece ve gündüz dâim Senin rızân için onu okumayı bahşet. Yârabbi! Beni Peygamber (s.a.v.) efendimize ve O’nun güzide âilesiyle haşreyle. Kur’ân’ı Rahmân’ın rızâsı için, ehl-i îmân kabirlerinin aydınlanması için, Resûllerin ve Nebîlerin Efendisi olan (s.a.v.) Efendimizin rûhu için, şeytanın kovulması, günâhlarımızın affı, tevbelerimizin kabûlü için, derecelerimizin yükselmesi için, ateşten kurtulmak ve îmânımızın bekâsı için, Rahmân’a kavuşmak için, Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd için, niyet ettim Kur’an okumaya.
 
KUR'AN-I KERİM OKUDUKTAN SONRA

Sadekallâhü’l-‘azîm

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil alemin."

Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Bu kısımda gönlünüzden gelen, dilinizden düşmesini dilediğiniz her türlü helal dairesinde olan istekle dolu dualarınızı edebilirsiniz. Duanızın öncesi ve sonrasında peygamberimize ve tüm peygamberlere salavat getirmeyi unutmayınız

İlla şu şekilde olacak diye dualarda bir şart yoktur. Dualarda özgür olduğunuzu asla unutmayın.

Ve son olarak şunları ifade edin.

Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Rabbi cealnî mugımessalâti ve min zürriyeti.
Rabbena ve tekabbel duâ. Rabenağfirlî ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hısab. Birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve selâmün alel mürselin. Velham dülillahi rabbil âlemin
El Fatiha mea sâlavat.

Derleme @erolkaranet - 15.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.