@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Aday Memur Devlet Memurluğundan Çıkartılamaz

Danıştay 12. Daire Başkanlığı verdiği kararda aday memurlara devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemeyeceği yönünde karar verdi.

İşte o karar örneği

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2015/2301
KARAR NO:2017/ 4436
KARAR TARİHİ:28/09/2017

Karabük Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde aday memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(g) maddesi uyarınca ” Devlet memurluğundan çıkarma cezası ” ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarihli ve 106 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada;

aday memur olarak görev yapan davacının, “kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan yargılandığı, Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22.10.2013 tarihli ve E:2013/347, K:2013/354 sayılı karan ile 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, söz konusu cezanın 02.12.2013 tarihinde kesinleştiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Adaylık devresi içinde göreve son verme” başlıklı 56. maddesinde, aday memurların görevine son verilmesine ilişkin olarak özel bir düzenleme bulunduğundan, aday memur olan davacı hakkında da ilgili kanun hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, henüz Devlet memuru statüsünde olmayan davacı hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-(g) maddesi uyarınca tesis olunan Devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali yolunda Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 24/03/2015 tarihli ve E:2014/1157, K:2015/314 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/09/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.