@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mücbir Sebepler Nedeniyle Rezervasyon İptali
MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE REZERVASYON İPTALİ VE SEYAHAT BEDELİNİN İADESİ

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
2018/2756 E.
2019/4207 K.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/12/2017 tarih ve 2015/263-2017/1266 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı ...Ş. vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, kurban bayramına denk gelen 25/10/2012-29/10/2012 tarihleri arasında davalı ... tarafından düzenlenen Fransa turuna katılmak üzere toplam 3 kişilik 07/09/2012 tarihinde rezervasyon yaptırdıklarını ve seyahat bedelinin tümüyle seyahat iptal teminatını da kapsayan seyahat sigorta poliçesi priminin tamamını ödediklerini, seyahate 2 hafta kala kızlarının rahatsızlanıp hastaneye yatırıldığını ve 2 gün kala ise doktorlar tarafından seyahate izin verilmediğini bu durumu davalı şirkete 3 hekim imzalı rapor ile birlikte bildirip seyahat bedellerinin geri ödenmesinin istendiğini ancak davalı ...Ş.'nin 11/12/2012 tarihli 30/5730 nolu yazısı ile "akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıkların” teminat kapsamı dışında olması nedeniyle talebin karşılanmayacağı hususunun bildirildiğini, davalı ... ile imzalanan sözleşmenin "Mücbir Sebepler" başlıklı maddesine göre rahatsızlık halinde iptal haklarının bulunduğunu, yine yapılan 499533, 499534, 499535 sertifika nolu 07/09/2012 tarihli sigorta poliçesinin 3.2 maddesine göre seyahatin iptal sebebinin sözleşme tarihinden sonra seyahat tarihinden önce gerçekleştiğini, acilen hastaneye yatışı yapılan ve iki ay yatarak tedavi gören kızlarının rahatsızlığının beklenmedik ciddi bir hastalık olarak değerlendirilmesinin gerektiğini, psikolojik rahatsızlık olmasının buna engel olamayacağını ileri sürerek tur şirketi hesabına yatırdıkları 4.878,72 TL'nin 10/12/2012 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan Prontotour vekili; davacıların davasına dayanak yapmak istedikleri sözleşmenin davacılardan ... ile imzalandığını, diğer davacıların aktif dava ehliyetlerinin bulunmadığını, sözleşmenin "iptal, vazgeçme ve değişiklikler " kenar başlıklı II.2. maddesinde sözleşmenin iptal şartlarının belirlendiğini, bu maddeye göre; tüketici gezinin başlamasına 15 gün kala 7 gün kalaya kadar rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik durumunda gezi bedelinin %40'ını, 7 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamanı Prontotour'a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder düzenlemesinin bulunduğunu, davacıların ileri sürdükleri rahatsızlığı müvekkili şirkete bildirmediklerini ve sözleşmeyi geziden 1 gün önce feshettiklerini ve fesih sebebinin mücbir sebep oluşturmadığını, müvekkilinin karşı tarafa hizmet sunmak amacıyla yapmış olduğu non-show giderlerin mevcut olduğunu bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılardan Ergo Sigorta A.Ş. vekili; müvekkilinin sorumluğuna yol açabilecek herhangi bir poliçe tespit edilemediğini, bu sebeple poliçenin dosyaya sunulmasının gerektiğini, poliçe var olsa dahi sorumluluklarının sigortalının kusuru ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, dava açılmasına sebebiyet vermedikleri için temerrüt faizi ve fer'i alacaklardan sorumlu olmadıklarını bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, iddia, savunma, bilirkişi raporları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davalılardan Prontotour Ac Tur. Tîc. A.Ş.'nin 3. kişilere yapmış olduğu geri alınamayan harcamalar düşüldükten sonra kalan 314,46 TL tutarındaki (iade olunan bilet ücret/vergisi) bölümünün davacılara iadesinden sorumlu olduğu, davalı ...Ş.'nin düzenlenen sağlık seyahat sigortası kapsamında sigortanın genel şartında turun iptal nedeni olan psikolojik rahatsızlık istisna edildiğinden sigortacının poliçeye dayalı tazminat sorumluluğuna gidilemeyeceği ancak dava dosyasında mevcut belgeler arasında davacı sigortalılar tarafından imzalanmış seyahat sağlık sigortası bilgilendirme formlarına rastlanılmadığı, bu belgelerin davalı ...Ş. tarafından dosyaya tevdi edilmediği ve bu nedenle ilgili yönetmelik (SSBİY) 7. madde hükmüne göre davacı sigortalıların tur iptal zararı olan 4.878,72 TL'nin ödenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı ...Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava seyahat iptal teminatı kapsamında kalan seyahat bedelinin davalılardan tahsili istemine ilişkindir. Davacılar, davalı tur şirketince düzenlenen yurt dışı gezisine katılmak üzere satın aldıkları üç kişilik seyahati kızlarının rahatsızlanıp hastaneye yatırılması nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını ileri sürerek seyahat bedelinin iadesini istemişlerdir. Mahkemece, yukarıda özetlendiği üzere bozma sonrası yapılan yargılamada, davalı ... şirketinin davacı sigortalıların tur iptal zararı olan 4.878,72 TL'den sorumlu olduğu, diğer davalı tur şirketinin ise bu zararın üçüncü kişilere yapılmış olan ve geri alınamayan harcamalar (vergi vb) düşüldükten sonra kalan 314,46 TL'sinden sorumlu bulunduğuna karar verilmiştir.

Ancak, 07/09/2012 tarihli poliçenin Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları “Genel İstisnalar” başlıklı 9. maddesi hükmünde; “Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar” sigorta teminat kapsamı dışında bırakıldığı düzenlenmiş olup davacıların ileri sürdüğü sebebin “psikolojik rahatsızlıklar” içinde kaldığı görülmekle, rizikonun sigorta koruması kapsamı dışında kaldığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, poliçe hükümleri ve sigorta genel şartları uyarınca, davalı ... şirketinin poliçe teminatına dayalı olarak tur iptali nedeniyle tazminat ödeme sorumluluğu bulunmadığı gözden kaçırılarak, davacılar tarafından bu yönde iddia ve talep olmamasına rağmen sigorta şirketinin sigortalılar tarafından imzalanmış “seyahat sağlık sigortası bilgilendirme formlarını” dosyaya sunmadığı, poliçenin kurulması esnasında Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (SSBİY) 7. maddesi hükmü gereğince “aydınlatma yükümlüğünü” yerine getirilmediğinden bahisle tur iptali nedeniyle oluşan zararından sorumlu olduğuna karar verilmesi yerinde olmamış, davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün anılan davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı ... şirketi yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye iadesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 31.03.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.