@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamMahkeme, Güvenlik Soruşturmasını Geçemeyen Memuru Haklı BulduDiyanet İşleri Başkanlığında imam olarak sözleşmeli çalışacak olan vatandaş, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanınca işten çıkartılınca mahkemeye gitti. İdare mahkemesi aday memur haklı buldu.


 Ankara 13. İdare Mahkemesi nezdinde açılan idari davada emsal teşkil edecek olan kararda, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nca sözleşmeli imam hatip olarak ataması yapılmayan müvekkil için verilen idari karar hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

T.C.
ANKARA
13. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/
KARAR NO : 2020/

DAVACI     :
VEKİLİ       : AV. FATİH TAHANCI – AV. AYŞE TAHANCI
Maltepe Mah. Akıncılar Sok. Demir Apt. No:1/17 Çankaya / ANKARA

DAVALI      : Diyanet İşleri Başkanlığı

DAVANIN ÖZETİ: 2019/1. dönem sözleşmeli personel alımları kapsamında sözleşmeli imam-hatip olarak Muğla ili Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi 1.camiine yerleştirilen davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 04/07/2019 tarih ve E:333353 sayılı işleminin; sabıka kaydı cezası bulunmadığı, terör örgütlerine irtibatı/iltisakı olmadığı iddialarıyla hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali ve atama tarihinden itibaren mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen bilginin değerlendirilmesi neticesinde tesis edilen işlem hukuka uygun olduğu için davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 13. İdare Mahkemesi’nce, davacının 21.1.2020 tarihli dilekçe ile duruşma talebinden vazgeçtiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden davacı tarafından ikinci kez talep edilen yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin dava dosyasının esası hakkında gereği görüşüldü:

" *************************** "

Dosyanın incelenmesinden, 2019/1. dönem sözleşmeli personel alımları kapsamında sözleşmeli imam-hatip olarak Muğla ili Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi 1.camiine yerleştirilen davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı‘nca göreve başlatılmamamasına karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemin yasal dayanağı olan 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin 8 numaralı alt bendinde yer alan ve devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi’nin 24/7/2019 tarih ve E:2018/73, K:2019/65 sayılı kararıyla iptal edildiği anlaşılmakla, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen ve yasal dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 268,50-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istemi halinde kullanılmayan 89,60-TL YD harcının ve talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 28/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kararın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam