@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Yurt dışına gönderilenlerin yıllık izni yanıyor mu ?

Diyanet Hukuk Müşavirliği yurt dışına gönderilen memurların yıllık izinlerinin durumu hakkında açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinden Selami Açan imzasıyla "Devlet Personel Başkanlığının inhası ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurumlarına tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde her yıl; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına kamu personeli gönderildiği belirtilerek, bu personelin yurt dışı görevi esnasında izin kullanıp kullanamayacağı hususunda " açıklama yapıldı

Yapılan açıklamanın önemli cümleleri şu şekildedir.

"Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Devlet Personel Başkanlığının inhası ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurumlarına tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde her yıl; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına kamu personeli gönderildiği belirtilerek, bu personelin yurt dışı görevi esnasında
izin kullanıp kullanamayacağı hususunda Müşavirliğimiz görüşü sorulmuştur.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 inci maddesinde; “Devlet
memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü ve 103 üncü maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...” hükümleri mevcuttur. Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere, memurların yıllık izni yasal hak olmakla birlikte, yıllık izinlerin kullanım zamanı hususunda amirlerin takdir hakkı bulunmaktadır.

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te bu kapsamdaki personelin yıllık izin kullanması hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, adı geçen Yönetmelik’in “Diğer haklar ve yükümlülükler”
başlıklı 15 inci maddesinde ; “Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen devlet
memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam
eder” hükmü mevcuttur.

Bu itibarla, adı geçen Yönetmelik kapsamında yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen ve takriben on iki (12) ay gibi bir süreyle yurt dışında kalan personelin izin kullanma hakkı konusunda; söz konusu personelin yurt dışı görevi esnasında 657 sayılı Kanun ile hüküm
altına alınan yıllık izin hakkının devam ettiği, ancak yurtdışına önemli bir maksat için belirli süre ile gönderilen personelin programdan azami derecede istifadesini sağlamak maksadıyla izinlerin kullanımında zaman ve şartlar bakımından amirin takdirlerine uygun olarak hareket edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir."

13.02.2020- @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.