@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Sa´y Duaları

Sayin Zikirleri

Sa´y esnasında duanın makbul olduğu daha önce geçmişti. Sünnet olan, Safa tümseğinde Kabe´ye dönerek beklemeyi uzatıp tekbir almak ve şöyle söyleyip duâ etmektir:

(Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber ve lilîâhi´1hamd. AHahu ekberu ala mâ hedânâ. Ve´1hamdü IHlâhi aîâ mâ evlâna. Lâ iiâhe illâllahu vahdehû lâ şerike lehu. Lehu´lmülkü ve tehu´lhamdü yuhyî ve yumîtü biyedihi´lhayru ve hüve alâ külli şey´in kadîr. Lâ ilahe illâllahu enceze va´dehû ve nasara abdehû ve hezeme´îahzâbe vahdehû lâ ilahe illâllahu ve lâ na´budu illâ iyyâhu muhlisine lehu´ddîne ve lev kerihe ´1kâfirûn. Alîâhümmeinneke külte: ud´ûnîestecib ieküm. Veinneke lâ tuhlifu´1mîâd. Veinnîes´elüke kemâ hedeytenîlilislâmien lâ tenziahû minnihattâ teteveffâni ve ene müslim.)

"Allah her şeyden büyüktür. Allah her şeyden büyüktür. Allah her şeyden büyüktür. Hamd Allah´a mahsustur. Bizi hidâyete ileten Allah büyüktür. Bize verdiği nimetten ötürü hamd Allah´a mahsustur. Ailah´dan başka hiç bir İlâh yoktur; yalnız O vardır, Onun ortağı yoktur. Bütün mülk Onundur, hamd O´nadır. Diriltir ve öldürür. Hayır O´nun kudret elindedir. O, her şeye kadirdir. Allah´dan başka hiç bir İlâh yoktur. (Dini üstün kılacağına dair) sözünü yerine getirdi. (Peygamber) kulunu zafere ulaştırdı. Allah kendi kudreti ile (İslâmı yok etmek için birleşen) lıizibleri perişan etti. Allah´dan başka hiç bir İlâh yoktur. Allah´ın dininde ihlâs sahihleri olarak ancak O´na ibâdet ederiz, kâfirler hoşlannıasalar da... Allah´ım Sen buyurdun: Bana duâ edin sizden kabul edeyim. Muhakkak ki Sen verdiğin sözden caymazsın. Şimdi ben Senden istiyorum: Beni nasıl İslama ilettinse, ben müslüman olduğum halde beni Sen öldürünceye kadar onu benden ayırma."Sonra dünya ve ahiretle ilgili Çayırlı şeyler ister. Bu zikir ve duaları üç kez tekrarlar, telbiye getirmez. Merve tümseğine vardığı zaman, Safâ´da söylediği zikir ve duaları söyler.

İbni Ömer´den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Safâ´da şöyle duâ ederdi:

(Allâhümme´simnâ bidînike ve tavâiyetike ve tavâiyeti resûlike (Sallaîlahu Aleyhi ve Selîem). Ve cennibnâ hudûdeke. Allahümme´calnâ nuhibbuke ve nuhibbu melâiketike ve enbiyâeke ve rusuleke ve nuhibbu ibâdeke´ssâhhîne. Allahümme habbibnâ ileyke ve ilâ melâiketike ve ilâ en~ biyâike ve rusulike ve ilâ ibâdike´ssâlihîne. Allahümme yessirnâ lilyüsrâ ve cennibne´lusrâ. Veğfir lenâ fil´âhirati ve´lûlâ. Vec´alnâ eimmeti´lmuttakîn.)


"Allah´ım! Senin dininle, Sana ve Senin Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e itaatle bizi koru ve yasaklarından bizi uzaklaştır. Allah´ım! Bizi, Seni sevenlerden, meleklerini, peygamberlerini ve resullerini sevenlerden ve salih kullarını sevenlerden yap. Allah´ım! Bizi Sana sevdir; meleklerine, peygamberlerine, resullerine ve salih kullarına sevdir, Allah´ım! Bizi hak olan güzel yola ilet ve bizi kötü yoldan uzaklaştır. Dünya ve ahirette bizi bağışla ve bizi takva sahibi olan kimselerden yap.**

Safa ve Merve arasında gidip gelirken şöyle duâ eder:

"Rabbi´gfir verham ve tecâvez amma ta´lem. İnneke ente´leâzzü´lekrem. Allahümme, itinâ fiddünyâ haseneten ve fi´Iâhirati haseneten ve kmâ azâbennâr."

"Rabbim, bağışla ve rahmet buyur, (hakkımda günah olarak) bildiklerini ört; çünkü Sen her şeye üstün gelen en büyük ikram sahibisin. Ey Allah´ım! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.*´

Sa´y esnasında ve her yerde yapılması tercih edilen dualardan biri de şu:

(Allahümme ya mukallibe´lkuîübi sebbit kalbîalâ dînike. Allahümme innî es´elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike vesselâmete min külli ismin. Velfevze bi´1cenneti. Ve´nnecâte minennâri. Allahümme innî es´elüke´lhüdâ vettükâ velafâfe ve´lğmâ. Allahümme e´innîalâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike. Allahümme innî es´elüke mine´lhayri küîlihi mâ alimtü minhu ve mâ lem a ´lem ve e´ûzü bike mine´şşerri küllihîmâ alimtü minhu ve mâ lem a´lem ve es´elüke´lcennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amelin. Ve eûzü bike mine ´nnâri vemâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amelin.)

"Ey kalbleri halden hale çeviren Allah´ım! Benim kalbimi Senin dinin üzere sabit kıl. ALLAH´ım! Rahmetinin gereği olan şeyleri ve mağfiretinin büyüklerini, her günahdan selâmeti, cennete kavuşmayı, ateşten kurtulmayı Senden istiyorum. Allah´ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve nefis zenginliği istiyorum. Allah´ım! Seni anmaya, Sana şükretmeye ve Sana güzel ibâdet etmeye bana yardım et. Allah´ım! Hayırlardan bildiğim ve bilmediğim her şeyi Senden istiyorum. Kötülüklerden de bilmediğim ve bildiğimin hepsinden Sana sığınırım. Ben Senden cenneti ve söz ve işlerden cennete yaklaştıran şeyleri istiyorum. Ateşte ve ateşe yaklaştıran söz ve işlerden de Sana sığınırım."

Eğer Kur´an okunursa daha faziletli olur. Uygun düşen bu duâ ve zikirlerle Kur´an okumayı bir araya toplamaktır. Eğer kısaltmak gerekiyorsa önemli olanla yetinilir.

Derleme @erolkaranet - 26.02.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.