@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kiracı Kiralananı Sözleşme Süresinden Önce Tahliye Ederse.

Kiracı kiralananı sözleşme süresinden önce tahliye ederse kural olarak dönem sonuna kadar kira borcundan sorumludur. Sözleşmede feshi ihbar süresi var ise kiracı keşif yapılmadan bu süre kadar sorumlu tutulmalı.

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2015/8453
KARAR NO : 2016/2625
KARAR TARİHİ:31.03.2016

>KİRACI KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE ETMESİ, SÖZLEŞMEDE FESHİ İHBAR SÜRESİ VAR İSE KİRACI BU SÜRE KADAR SORUMLU TUTULMALI.

ÖZET: Kiracı kiralananı sözleşme süresinden önce tahliye ederse kural olarak dönem sonuna kadar kira borcundan sorumludur. Ancak kiraya veren de kiralananı yeniden kiraya vermek için çabalamalı. Bu durumda mahkeme taşınmaz başında keşif yaparak taşınmazın aynı koşullarda ne kadar sürede kiraya verilebileceğini belirlemeli ve kiracı tahliye sonrası bu süre kadar (MAKUL SÜRE) kira borcundan kiracı sorumlu tutulmalı. Sözleşmede feshi ihbar süresi var ise kiracı keşif yapılmadan bu süre kadar sorumlu tutulmalı..

Dava erken tahliye nedeniyle tahliye sonrası üç aylık kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının davacıya ait mecurda kiracı olduğunu, kira başlangıcının 01/11/2013 olduğunu, davalının 1 yıllık süre dolmadan mecuru tahliye ettiğini ve mecurun halen kiraya verilemediğini, müvekkilinin 3 aylık kira bedeli 10.620,00 TL zarara uğradığını, 2014 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayı olmak üzere 10.620,00 TL zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan ve davaya dayanak 01.11.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 8. maddesinde kiracının, kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Kiracı fesih ihbar süresine uymadan kiralanan taşınmazı 24.01.2014 tarihinde tahliye etmiştir. Erken tahliye halinde TBK 325 maddesine göre kiracının kira sözleşmesinden doğan borcu kiralananın benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre için devam eder. Bununla birlikte davacı kiralayanın bu yerin yeniden kiralanması konusunda gayret göstermesi, böylece zararın artmasını önlemesi için kendisine düşen ödevi yapması gerekir. Aksi halde hakim tarafından alacak miktarı tenkise tabi tutulur. Bu durumda davacının zararı tahliye tarihinden kiralananın aynı koşularla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Ama ne var ki sözleşmenin hususi şartlar bölümünün 8. maddesinde taraflar bir aylık feshi ihbar süresi belirlemekle bu süreyi bir ay olarak kararlaştırmışlardır. Bu durumda mahkemece yeniden kiraya vermek için gereken makul süre bir ay kabul edilerek bir aylık kira bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde üç aylık kira alacağına hükmedilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 31.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 12.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.