@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hazreti Ömer'den Dua Örnekleri

CUMA GÜNÜ YAPILACAK DUALAR VE HZ.ÖMERİN CUMA DUASI

Hz.Ömer'in ( Allah ondan razı olsun ) Cuma Duası ve Ettiği Dualardan Örnekler
Cesareti ve adaleti ile tanınan ikinci İslam Halifesi Hz. Ömer’den (radıyallahu anh) dualar…
Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır.
Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır.

Hazreti Ömer'in cuma duası
Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cum’a günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile düâsı kabûl olur.

Hazreti Ömer'in duası şöyle :
'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.
Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.
Hasta olanların cuma günü yapacakları zikir: Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.
Cuma günü okunacak sureler hangileri? : Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

* Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]
* Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]
* Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]
* Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]
* Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.
*“Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.”
*Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.” * “Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

Hz. Ömer (radıyallahu anh) halife olup minbere çıktığı vakit ilk sözü şu dua olmuştur:
“Allah’ım! Ben sert tabiatlı bir kulunum, beni yumuşak huylu eyle; zayıfım, beni kuvvetlendir; cimriyim beni cömert kullarından eyle!” (Suyuti, Tarihu’l-Hulefa, s. 129)
“Ey Allah’ım! Beni ansızın yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan Sana sığınıyorum.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82)
“Allah’ım! Amelimi salih kıl. Yalnızca Sen’in için olan halis bir amel eyle ve onda başkası için hiçbir hisse bırakma! (Riya ve süm’aya düşürme!)” (Ali el-Müttaki, II, 675/5041)
“Allah’ım! Canımı ebrardan olan kullarınla beraber al! Beni şerlilerden eyleme! Beni Cehennem azabından koru! Beni hayırlı ve seçkin kullarına ilhak eyle!” (İbn Sa’d, III, 331)
“Allah’ım, zenginliğimi kalbime koy, Sen’in katındaki lutuflara rağbet ettir, bana ihsan ettiğin rızıkları bereketli kıl ve beni haramlardan müstağni eyle!” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81)
“Allah’ım! Dünyayı bize süsledin ve ondan sonrasının dünyadan daha hayırlı olduğunu haber verdin! Bizim nasibimizi daha hayırlı ve daha kalıcı olan tarafta kıl!” (İbn-i Ebi Hatim, Tefsir, II, 612; Süyuti, ed-Dürrü’l-mensur, II, 295)

Hz. Ömer (radıyallahu anh) sık sık:

“Ey Allah’ım! Bize afiyet ver ve bizi affeyle!” diye dua ederdi. (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81)

Hz. Ömer'in Gece Duası

Hz. Ömer (radıyallahu anh), gece teheccüd namazı için kalktığında şöyle dua ederdi:
“Ya Rabbi, bulunduğum yeri görüyorsun, ihtiyacımı biliyorsun! Allah’ım beni huzurundan ihtiyacı görülmüş, her türlü korku ve tehlikelerden kurtulmuş, Sen’in emirlerine derhal icabet eden, duası kabul edilen, hatalarını affettiğin ve kendisine rahmet ettiğin bir kulun olarak döndür!”

Namazını bitirince de:
“Allah’ım, dünya üzerinde baki kalan bir şey göremiyorum, orada müstakim (dosdoğru) bir hal de yok. Allah’ım beni dünyada ilimle konuşan, hikmetle susan kullarından eyle! Allah’ım, bana fazla dünyalık verme ki azmayayım, zor durumda da bırakma ki (ibadet ve vazifelerimi) unutmayayım. Şüphesiz az olup da kifayet miktarı olan mal, çok olup da (ibadet, zikir ve mes’uliyetlerden) gafil bırakan maldan daha hayırlıdır.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82)

Hz. Ömer'in yağmur duası
Kıtlık senesinde Ömer (r.a) Resul-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid’inde gece yarısı namaz kılıyor:

“Allah’ım! Bizi kıtlıkla helak etme! Bizden belayı kaldır!” diye dua ediyor ve bu duayı tekrarlayıp duruyordu. (İbn Sa’d, III, 319)

Saib ibn-i Yezid (radıyallahu anh) şöyle der:

Kıtlık yılında Hz. Ömer’in üzerinde bir elbise gördüm, tam on altı tane yaması vardı… Şöyle dua ediyordu:

“Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i benim yüzümden helak etme!” (İbn Sa’d, III, 320)

Hz. Ömer'in Cenaze Duası

Ömer (radıyallahu anh), cenaze namazı kıldıktan sonra şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Şu kulun dünyadan ayrılmış, dünyayı geride kalanlara bırakmıştır. O, Sana muhtaç, Sen ise ondan müstağnisin. Dünyada iken, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de Sen’in kulun ve rasulün, olduğuna şehadet ederdi. Ey Allah’ım! Onu affeyle, kusurlarını görmezden geliver ve onu Peygamber’ine kavuştur!” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 126)

Cenazeyi defnedip mezarını düzledikten sonra da:

“Allah’ım! aile efradını, malını ve akrabalarını Sana teslim etti. Günahları pek büyüktür. Onu affeyle!” derdi. (Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, IV, 56)

Ömer (radıyallahu anh) son haccını yaptıktan sonrası Ebtah’ta küçük taşlardan bir yığın yaptı ve elbisesinin bir tarafını onun üzerine sererek yaslandı ve ellerini semaya kaldırıp:

“Allah’ım! Yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, tebaam çoğalarak her tarafa yayıldı. Sana karşı bir kusur işlemeden ve ihmalkarlığa düşmeden beni huzuruna al!” diyerek dua etti. (Muvatta’, Hudud, 10; Hakim, III, 98/4513)

“Bir kimsenin görülmesini istediği mühim bir işi ve bir dileği varsa, o kimse haftanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini oruçla geçirsin. Cuma namazı kılınan camiye doğru yola çıkar, yolda bir yoksula karnını doyuracak kadar sadaka verir, daha sonra doğruca camiye girer, Cuma namazını kılar ve arkasından da aşağıdaki duayı okursa, Cenab-ı Hakk o kimsenin dileğini mutlaka yerine getirir”

O dua şudur:

“Allahumme inni es’eluke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hu* alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmanur rahıym* Ve es’eluke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa huvel hayyul kayyumullezi la te’huzuhu sinetun ve la nevmunillezi meleet azametuhus semavati vel erda ve es’eluke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa huvellezi anet lehul vucuhu ve hadaat lehur rikâbu ve haşeat lehul ebsâru ve vecilet minhul kulûbu ve zerafet minhul uyunu n tusalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve tu’tiyeni haceti”

Hz. Ömer’in bir başka duası:

“Allah’ım! Bana iyi işler nasip eyle. İşlerimi Sen’in rızana mahsuz kıl. İçine gösteriş ve yalan karışmasından sakındır”

Hz. Ömer’in diğer bir duası da şudur:

“Allah’ım, ben kaba bir insanım, beni yumuşat; cimriyim, beni cömert yap; zayıfım, beni güçlendir. Allah’ım, bizi indirdiğin Kur’an’ın, gönderdiğin dininle koru, bizi buyruğunda sabit kıl. Allah’ım, beni gafletle yakalamandan, gaflet içinde bırakmandan, gafillerden eylemenden Sana sığınırım. Allah’ım, yaşım, gücüm azaldı, halkım çoğaldı. Beni artık kendine al, fakat; dininde ne geri kalanlardan, ne de aşırı gidenlerden eyle. Allah’ım, yolunda öldürülmeyi, Peygamberinin kentinde vefat etmeyi bana nasip eyle”

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz, Hz. Ömer’e şu duâyı öğretmiştir:

“Allah’ım, içimi dışımdan daha hayırlı eyle! Zâhirimi (görünen hâlimi) de sâlih eyle…” (Tirmizî, Deavât, 123/3586)

Hz. Ömer (r.a) halîfe olup minbere çıktığında ilk sözü şu duâ olmuştur:

“Allâh’ım! Ben sert tabiatlı bir kulunum, beni yumuşak huylu eyle; zayıfım, beni kuvvetlendir; cimriyim beni cömert kullarından eyle!” (Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 129)

“Ey Allah’ım! Beni ansızın yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan ve gâfillerden kılmandan Sana sığınıyorum.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82)

“Allah’ım! Amelimi sâlih kıl. Yalnızca Sen’in için olan hâlis bir amel eyle ve onda başkası için hiçbir hisse bırakma! (Riyâ ve süm’aya düşürme!)” (Ali el-Müttakî, II, 675/5041)

“Allah’ım! Canımı ebrardan olan kullarınla beraber al. Beni şerlilerden eyleme. Beni cehennem azabından koru. Beni hayırlı ve seçkin kullarına ilhâk eyle!” (İbn Sa’d, III, 331)

“Allah’ım, zenginliğimi kalbime koy, Sen’in katındaki lutuflara rağbet ettir, bana ihsân ettiğin rızıkları bereketli kıl ve beni haramlardan müstağnî eyle!” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81)

Ömer (r.a) sık sık:

“Ey Allah’ım! Bize âfiyet ver ve bizi affeyle!” diye dua ederdi. (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81)

Hz. Ömer, “Yâ Rabbî! Benim zulmümü ve küfrümü affeyle” diye dua etti. Arkadaşlarından birisi:

“–Ey Mü’minlerin Emiri! Zülüm’ü anladık, lâkin küfür’den kasdınız nedir?” diye sordu. Hz. Ömer:

“Doğrusu insan çok zâlim, çok nankördür!” (İbrâhim, 34) âyetini okuyarak küfrân-ı nîmeti kasdettiğini bildirdi. (Ali el-Müttakî, II, 676/5046)

Hz. Ömer, Kâ’be’yi tavaf ederken şöyle diyordu:

“Allah’ım! Eğer beni saadet ehlinden yazmışsan orada beni sabit kıl. Eğer şekavette olanlardan yazmışsan, ismimi oradan sil ve saîdler defterine yaz. Çünkü Sen dilediğini siler, dilediğini sâbit bırakırsın. Ümmü’l-Kitap Sen’in katındadır.” (Ali el-Müttakî, II, 676/5045)

Hz. Ömer, gece teheccüd namazı için kalktığında şöyle dua ederdi:

“Yâ Rabbî, bulunduğum yeri görüyorsun, ihtiyâcımı biliyorsun! Allah’ım beni huzûrundan ihtiyâcı görülmüş, her türlü korku ve tehlikelerden kurtulmuş, Sen’in emirlerine derhal icâbet eden, duası kabul edilen, hatalarını affettiğin ve kendisine rahmet ettiğin bir kulun olarak döndür.”

Namazını bitirince de:

“Allah’ım, dünya üzerinde bâkî kalan bir şey göremiyorum, orada müstakîm (dosdoğru) bir hâl de yok. Allah’ım beni dünyada ilimle konuşan, hikmetle susan kullarından eyle! Allah’ım, bana fazla dünyalık verme ki azmayayım, zor durumda da bırakma ki (ibâdet ve vazîfelerimi) unutmayayım. Şüphesiz az olup da kifâyet miktarı olan mal, çok olup da (ibadet, zikir ve mes’uliyetlerden) gâfil bırakan maldan daha hayırlıdır.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82)

Kıtlık senesinde Ömer (r.a) Rasûlullah’ın mescidinde gece yarısı namaz kılıyor: “Allah’ım! Bizi kıtlıkla helak etme. Bizden belayı kaldır” diye duâ ediyor ve bu duayı tekrarlayıp duruyordu. (İbn Sa’d, III, 319)

Sâib b. Yezîd şöyle der:

Kıtlık senesinde Hz. Ömer’in üzerinde bir elbise gördüm, tam on altı tane yaması vardı… Şöyle dua ediyordu:

“Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i benim yüzümden helak etme!” (İbn Sa’d, III, 320)

Hz. Ömer (r.a), cenâze namazı kıldıktan sonra şöyle duâ ederdi:

“Allah’ım! Şu kulun dünyadan ayrılmış, dünyayı geride kalanlara bırakmıştır. O, Sana muhtaç, Sen ise ondan müstağnîsin. Dünyada iken, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in de Sen’in kulun ve rasûlün, olduğuna şehâdet ederdi. Ey Allah’ım! Onu affeyle, kusurlarını görmezden geliver ve onu Peygamber’ine kavuştur!” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 126)

Hz. Ömer (r.a), herhangi bir cenazeyi defnedip mezarını düzledikten sonra:

“Allah’ım! Âile efradını, malını ve akrabalarını Sana teslim etti. Günahları pek büyüktür. Onu affeyle!” derdi. (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IV, 56)

Hz. Ömer son haccını yaptıktan sonrası Ebtah’ta küçük taşlardan bir yığın yaptı. Elbisesinin bir tarafını onun üzerine sererek yaslandı ve ellerini semâya kaldırıp:

“Allah’ım! Yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, tebaam çoğalarak her tarafa yayıldı. Sana karşı bir kusur işlemeden ve ihmalkârlığa düşmeden beni huzuruna al!” diyerek dua etti. (Muvatta’, Hudûd, 10; Hâkim, III, 98/4513)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.