@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı İnternet'teDiyanet'ten büyük hizmet ... "Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi"nin 8 cildi internetten okumaya açıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam'ın doğru anlaşılması ve doğru kaynaklardan bilgi alınması amacıyla klasik eserlerin vatandaşlara aktarılması çalışmalarına bir yenisi daha ekleyerek, araştırmacıların önemli bir kaynağa daha kolayca erişilmesini sağladı.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, Darülfünun Müderrisi Babanzade Ahmed Naim ile ilim ve siyaset adamı Prof. Dr. Kamil Miras tarafından Cumhuriyet döneminde kaleme alınan "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi" eserini internet üzerinden ulaşılmasını sağlayarak, 8 cildin tamamını yayıma başladı
Yemenli Hadis Alimi Ahmed b. Ahmed ez-Zebidi'ye ait "et-Tecridü's Sarih"in, sahih hadis kaynağı olan "Sahih-i Buhari" üzerinden kaleme alınan eser Türkiye Büyük Millet Meclisince 1925'te alınan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştı.


****
Kısa ifade ile “Tecrîd-i Sarîh Tercemesi” olarak anılan “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Terceme ve Şerhi”, Ebü’l- Abbâs Zeynüdddin Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî rahmetullahi aleyh (vefatı, Hicri, 893) tarafından “Sahih-i Buhâri”nin muhtasarı olarak tertiplenmiştir. Zebidî, bu çalışmasında, Sahih-i Buhâri’deki tekrarları düşerek ve hadislerin senetlerini kaldırarak, Buhari hadislerine okuyucunun kolayca ulaşmasını amaçlamıştır.
Zebîdî’nin bu eseri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında TBMM kararı ve Mustafa Kemal’in tasdiği ile tercüme ve şerh edilmek üzere Osmanlı’nın son dönem alimlerinden Dârulfünün Müderrisi Babanzâde Ahmed Naim Efendi (1872-1934)’e verildi. Ahmet Naim, mukaddime ve ilk iki cildi hazırladıktan sonra vefat edince görev, büyük hadis alimi ve Afyon Mebusu Kâmil Miras (1874-1957)’a devredildi. Kâmil Miras tarafından eser tamamlandı.
12 cilt ve bir fihrist haline gelen eserin basımı görevi de o gün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına verildi.
Eser’in ilmi değeri, erbabı tarafından oldukça takdire şayan bulunmuştur. Bu bakımdan, devlet kitabı olması hasebiyle de öğrencisinden hocasına, memurundan amirine, işçisinden patronuna, yediden yetmişe her seviyede Anadolu insanının kolayca temin edebildiği kaçınılmaz bir başvuru ve kaynak kitabı haline gelmişti.
Ûlemânın cumhuru, Buhâri deki hadis-i şerifleri en sahih hadis kaynağı olarak kabul etmiştir. Bu hususta ulema, görüş birliği içerisindedir. (Suyûtî, Tedribü’r-Râvi, I/161.)
Buhari’de “Terâcim” denilen bab başlıklarında yer alan az sayıdaki muallak olan hadisleri dahil olmak üzere, tüm hadislerinin muttasıl ve sahih oldukları konusunda herhangi bir problem yoktur.
İbn Salâh, ilim ehli fukahanın şu konuda ittifak ettiği görüşünü nakletmektedir: “Bir kimse, Buhârî’deki bütün hadislerin sahih olduğuna ya da bu hadislerin tamamının Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi vessellem)’in sözü olduğu konusunda talaka yemin etse, talak vaki olmaz.” (  İbn Salâh, Ulûmü’l-Hadîs, s. 26.) Aynı iddiayı Suyûtî de nakletmektedir. (Suyûtî, Tedribü’r-Râvi, I/203)

Esere ulaşmak için tıklayınız
Tecrîd-i Sarîh Eserini Sesli Dinlemek için tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.