@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Doktorun Odasını Kilitli Tutması Suçtur
Memurun mesai saatleri içerisinde oda kapısını kilitli tutması konusunda Danıştay emsal olacak karar verdi.
Danıştay 12. Daire Başkanlığı emsal olacak bir karara imza attı. Memurun "mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği" olayda memur suçlu buldu.
Mesai saatleri içerisinde memurun odasını kilitlemesi " Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak " olarak sayılmaktadır.
Bir Devlet hastanesinde görevini devam ettiren bir diyetisyen mesai saatleri içerisinde oda kapısını kilitlemesi sebebi ise gelmiş olan hasta diyetisyene ulaşma fırsatı olmamıştır. Hastanın doktora kapısının kilitli olması sebebi ile ulaşamadığını idareye ileten vatandaşın şikayeti üzerine öncelik olarak telefon edilmiş sonrasında ise kapının ikinci kez çalınması durumunda kapı açılmıştır.
Bu yaşanan durum sonrasında açılmış olan duruşma sonucunda diyetisyen ile ilgili "Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak " fiilini yapmasından dolayı diyetisyene uyarı cezası verilmiştir.
İşte o karar :

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2012/8899
KARAR NO. 2016/358
KARAR TARİHİ. 28.01.2016
İstemin Özeti : ... Devlet Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin .. İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda .. 1. İdare Mahkemesince verilen 26/04/2012 tarihli ve E:2011/1933, K:2012/756 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Hilal Başbaydar
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 27.01.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.