@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Eşi Geçici KKÖ Olan Personelin, Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndirimi Kesilir mi?Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eşi Geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak işe başlayan personelin, eşine dair yararlandığı aile yardımı ödeneği ile asgari geçim indirimi hakkının devam edip etmeyeceği, etmeyecekse hangi tarihten itibaren kesileceği konusunda sorulan bir soruya cevap verdi.Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eşi Geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak işe başlayan personelin, eşine dair yararlandığı aile yardımı ödeneği ile asgari geçim indirimi hakkının devam edip etmeyeceği, etmeyecekse hangi tarihten itibaren kesileceği konusunda verdiği cevapta şunları belirtti.

"Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde; "Evli bulunan
Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa  olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134 ... gösterge rakamının ... aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 32 nci maddesinde; "Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan … asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir" denilmektedir. 265 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin 6. maddesine göre; "ücret" ile çalışan eş dışındakilerin asgari geçim indiriminden yararlanacağı (örneğin, emekli aylığı alan eşin asgari geçim indiriminden yararlanabileceği) belirtilmekte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3/12 maddesinde "ücret"; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı, … ifade eder" diye tanımlanmakta ve aynı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde; "…kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler …" hakkında bu kanunun 4/a maddesi kapsamındakilere uygulanan hükümlerin aynen uygulanacağına değinilmektedir.

Dolayısıyla personelin eşi; bir kamu idaresi olan  Başkanlığımızda ders ücreti karşılığı çalışması, 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında sayılması ve kendisine saatlik para ödenmesi sebebiyle "ücretli" kabul edilecek, bu durumda olan eşine dair memur, asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edemeyecektir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 24/06/2014 tarihli ve 31292642-157.00/647.02-3077 sayılı
mütalaasında; eş için ödenen aile yardımı ödeneğinin, 657 sayılı kanunun 205 inci maddesi uyarınca eşin çalışmaya başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren kesilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalara göre; eşi ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak çalışan personelin, eşine dair aile yardımı ile asgari geçim indiriminden faydalanamayacağı, eş için ödenen aile yardımı ödeneğinin, eşin çalışmaya başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren kesilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

@erolkaranet - 20.0.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.