@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Damat İbrahim Paşa Camii
Damat İbrahim Paşa Camii
Kalenderhane Mahallesi, Dede Efendi Cadde­si'nde, köşede bulunan sebilin arkasında, Şehzade Camii'nin mihrap yönünün karşısında 4 numarada bulunmaktadır.
Cami, H.1132/M.1720'de Sultan III. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İb­rahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Hadika, bu camiin "Daru'l-Hadis Mes­cidi" adıyla tanındığını ve "Daru'l-Hadis"in dershanesi olduğunu yazar1.
Dış avlu kapısının sağında bulunan ca­mi, kare planlı ve tek kubbelidir. Kubbe, dıştan sekiz köşeli tanbur üzerinde yükse­lir. Yapı, taş ve tuğladan olup dış görünüşü sade ve orjinaldir. Kubbenin çapı 10 metre­dir. Camiin son cemaat yerinin önünde yerden 75 cm. yükseklikte 4 mermer kor­kulukla çevrili sütun boşlukları yer alır. Son cemaat yeri önde ye yanda dörder, ay­nalı tonozla örtülüdür. Bu aynalı tonozların içi kalem işleriyle süslüdür.
Camiye ahşap bir kapıdan girilir. Söve kısımları mermerdir ve kapının üzerinde, içten yuvarlak bir kemer vardır. Söve kısımlarında bulunan mermer üzerindekiyüksek kabartma süslemeleri döneminin eseridir ve oldukça nefistir.
Kapı sövesinin iç kısmında altın yal­dızlı mukarnaslar vardır. Fakat bu altın yaldızlar şimdi dökülmüş durumdadır. Ka­pının dış tarafındaki mermer kabartma­larda, vazodan fışkıran laleler, sümbüller, karanfiller ve yıldız çiçekleri bulunur. Ka­pının iki yanındaki pencereler dikdörtgen biçiminde olup düz atkılı demir parmaklı­dır ve içten kapakları vardır. Mihrap duva­rında mihrabın iki yanında sivri kemerli iki pencere vardır. Üstte ise yuvarlak tek pencere bulunmaktadır. Bu pencere dıştan mermer şebekelidir. Kapının karşısındaki duvarda iki pencere ile minareye çıkış ka­pısı yer alır. Taban, altıgen taşlarla döşen­miştir. Kubbeye geçiş tromplarla olur. Bu dilimli trompların altında mukarnaslı bir bölüm vardır. Bu mukarnaslar tüm kubbe çevresince devam eder. Kubbe trompları, pencere üstleri, mihrap, mihrabın yan ve üst kısımları, giriş kapısının üstü hep ka­lem işleriyle süslüdür.
Camiin mihrabı beşgendir. Kalem iş­leri ve mukarnaslarla süslü olan mihrabın üstünde, içi dilimli sivri bir kemer vardır. Dilimlerin içi kalem işleriyle doldurulmuş­tur. Mihrabın yanındaki çerçeveler içinde yine sümbül, lâle ve yıldız çiçekleri bulun­maktadır.
Giriş kapısı üzerinde, Camiin H. 1132' de yapıldığını gösteren bir kitabe bulun­maktadır.
Daha sonra yapılan tek şerefeli mina­renin tarihi belli değildir ve çok sadedir.
31X22 m. boyutlarındaki avlu munta­zam değildir. Ortasında şadırvan ve çevre­sinde Darul-Hadis odaları vardır. Şadır­van, son zamanlarda tamir görmüştür. Başlıkları baklavalı sekiz mermer sütunun üzeri sivri bir çatı ile örtülüdür. Hazne kıs­mı sekiz köşelidir ve mermerden yapılmış­tır. Musluğun iki yanında selvi motifleri görülür. Çatısı ahşaptır.
Avlunun etrafındaki "Daru'l-Hadis" odaları 3.5x4 m. boyutlarında olup, üstleri kubbe ile örtülüdür. Burada toplam 13 oda bulunmaktadır. Bu odaların önünde revak kısmı yer alır. Sütunları mermer olan ve birbirine sivri kemerlerle bağlanan bu kıs­mın giriş kapısı karşısındaki bölümü cam ile avluya kapatılmış olup Verem Savaş Derneği'nce işgal edilmektedir.
Söz konusu "Daru'l-Hadis" odaların­dan birisi kütüphanedir. Meşhur Şair Ne­dim, bu kütüphanenin memurluğunu yap­mıştır. 15x17 m. boyutlarındaki kütüpha­nede, Damat İbrahim Paşa'nın vakfettiği kitaplar arasında tezhip ve minyatürle ilgi­li kitaplar da vardır. Daha sonra bu kitap­lar, Süleymaniye Kütüphanesine aktarıl­mıştır.
Köşede, H.1132/M.1719 yılında III. Ahmet zamanında yapılmış "Daru'l Hadis" sebili bulunmaktadır.
Camiin hazire kısmında, Damat İbra­him Paşa ile yakınlarının kabirleri vardır.1959-1966 yıllarında bütün külliye tamir görmüş olup 2014 yılında da restorasyona alınmıştır.
1.Hadika. c.I, s. 41;Cami hakkında bilgi için bkz.İbrahim Paşa Camii, Türk Ansiklopedisi (Semavi Eyice tarafından yazılmıştır).

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.