erolkara.net

Resmi Gazetede yayımlanan, 397 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lojman kiralarındaki artış belirlendi

Buna göre daha önce metrekare başına, kalorifersiz konutta 3,69 TL olan bedel 4,21 TL'ye; kaloriferli konutta ise 4,85 TL olan bedel, 5,53 TL'ye yükseltildi. Bu artış oranına göre, lojman kiralarına metrekare başına %14 zam yapıldı.

2020 YILI ZAMLI LOJMAN KİRASI HESAPLAMA

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında 100 m2 bir lojman dairesi için 2020 kira bedeli hesaplama; Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL X 100 = 269 TL  Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL x 100 = 421TL  Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli 5,53 TL x 100 = 553 TL  Bu kira bedellerine lojmanda kapıcı olması durumunda 65 lira kapıcı parası eklenecek. Yine yakıtın kurum tarafından karşılanması durumunda 100 metrekarelik bir daire için aylık 221 lira yakıt parası kiraya ilave edilecek.
3 Ocak 2020 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30997
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 397)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kira bedelleri
MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m²,
kira bedeli alınır.
Kira bedeline yapılacak ilaveler
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır.
(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m²,
ilave kira bedeli alınır.
Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar
MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.
(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.
(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/m² tahsil edilir.
Kira bedellerinin hesaplanması
MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 389) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski