@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Vefa Semti İle Kaynak EserlerVefa Semti Kaynak Eserler

Bir Semte VEFA

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin; hem Vefa semtinin önemine, hem de var olan sorunlarına dikkat çekmek ve semtin geleceği ile ilgili önerilerde bulunmak üzere 3-5 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlediği “Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı ulusal sempozyumda sunulan tebliğler kitap olarak yayınlandı. 

Vefa semtinin tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili 16 oturumun yapıldığı bu sempozyumda siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel ve mimarî konular başta olmak üzere Vefa semti ile ilgili çok çeşitli konularda tebliğler sunuldu. Prof. Dr. Halil İnalcık, Doç. Dr. Turgut Cansever, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Cengiz Eruzun'un da birer tebliğ ile katıldığı sempozyumda 60 civarında konuşmacı tebliğ sundu.

Ülkemizin önde gelen isimlerinin Vefa Semti örneğinde tarihî alanların korunması ve geleceği ile ilgili hayati önerilerinin yer aldığı bu sempozyumun daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla sempozyumda yapılan konuşmalardan seçilen tebliğler kitaplaştırılarak Bir Semte Vefa başlığı altında yayınlandı.

Kitabın içeriği hakkında bilgi edinmek için tıklayınız...

****

Vefa'nın Cennet Bahçeleri
Vefa’nın Cennet Bahçeleri adlı kitap, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Kasım 2006’da gerçekleştirdiği “Vefa Semti: Dünü Bugünü Yarını” başlıklı sempozyumun hazırlıkları kapsamında, Temmuz 2005’te oluşturulan üç atölyeden biri olan Vefa Semti Fiziki Islah Atölyesinin çalışmalarının bir ürünüdür. Semt sınırları içinde yer alan eser ve yapıların hem envanterini oluşturmayı hem de koruma ve ıslahına dönük neler yapılabileceğini tartışmayı hedefleyen bu atölye, bir taraftan da semtteki hazireleri tespite ve bu hazirelerde yer alan mezar taşlarının envanterini oluşturmaya yöneldi. Böylece Vefa semtindeki sekiz hazirede yer alan binden fazla mezartaşının ölçüleri alındı, hazirelerin planları çizildi, kitabeleri okundu, fotoğraflandı ve İBB Kültür AŞ tarafından yayınlandı. 


Tarihi İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olan Vefa Semtinin geçmişine ışık tutan kaynaklardan biri hiç şüphesiz bu semtte yer alan mezar taşlarıdır. Aşağıda isimleri yer alan, Vefa Semtinde bulunan 8 adet hazirede yer alan 1200 civarındaki mezar taşının kitap formatında hazırlanıp yayınlanması bu açıdan son derece önemlidir.

Bu çalışmayla, bütün eski mezarlıklarımızda olduğu gibi bu hazirelerde de türlü sanatları aksettiren, birçok sanatçının emeğini taşıyan milli kültür ve tarihimize ışık tutan pek kıymetli ve başka nüshası bulunmayan arşiv vesikaları durumundaki mezar taşları okuyucuların bilgisine sunuldu.

Osmanlı mezar taşları sahip oldukları sanat işçiliği, kitabe (metin) ve sembollerle son derece kıymetli bir miras olarak Osmanlılardan bizlere intikal etmiştir. Günümüz mezar taşlarından çok farklı olarak mevta ile geride bıraktığı yakınlarının dünyevi statülerini ve halet-i rûhiyelerini pek zengin bir şekilde hem de edebi ve sanatsal bir üslupla aktaran bu taşlar, ancak bu tür yayınlar sayesinde geniş kitlelerin dikkatine sunulabilecek, zamana direnebilecek ve gelecek nesillerin zihinlerine etki edebileceklerdir.

Özetle, 2 cilt olarak yayınlanan bu kitap, bahsi geçen 1200 civarındaki taşın fotoğraflarını, kitabelerinin okunuşunu ve sanatsal ve sembolik özelliklerini içermektedir. Ayrıca, kitapta, genel olarak hazireler ve mezar taşları ile ilgili malumat verilmekte ve mevcut taşlarla ilgili çeşitli istatistiki anallizler yapılmaktadır.

Hazireler:
Şeyh Ebu’l Vefa Haziresi
Molla Gürani Haziresi
Cendereci Haziresi
Reha Bula Kadın Haziresi
Arpa Emini Haziresi
Ekmekçizade Haziresi
Sarı Bayezid Haziresi
Hızır Bey Haziresi

Aşağıdaki linklerden kitap hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
cilt 1 için tıklayınız...
cilt 2 için tıklayınız...

****

Kitaplar
 • Arseven, Celal Esad, Eski İstanbul, Abidat ve Mebanisi, İstanbul: Şefik Matbaası, 1989
 • Ataman, Sadi Yaver, Türk İstanbul, (haz.) Süleyman Şenel, İstanbul: İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1997.
 • Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Cevâmi‘, İstanbul Camileri ve diğer Dini-Sivil Mimari Yapılar, (haz.) A. Nezih Galitekin, İstanbul: İşaret Yay, 2001.
 • Ayverdi, E. H., Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskanı ve Nüfusu, Ankara: Doğuş Matbaası, 1958.
 • Ayverdi, E. H., Fatih Devri Mimarisi, İstanbul: İstanbul Matbaası, 1953.
 • Ayverdi, E. H., Fatih Devri Mimarisi Zeyli, İstanbul: İstanbul, 1961.
 • Ayverdi, E. H., Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, III-IV, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1974.
 • Baltacı, Cahid, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: İrfan Matbaası, 1976. 
 • Banoğlu, Niyazi A, Anıtları ve Tarihi Eserleriyle İstanbul, İstanbul: Yeni Çığır Kit, 1963.
 • Barkan-Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1446) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1970.
 • Başar, Fahameddin, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul (1453-1923), İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1999.
 • Belge, Murat, İstanbul Gezi Rehberi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.
 • Carbognano, C. C., 18. Yüzyılın Sonunda İstanbul, İstanbul: Eren Yayıncılık,  1993.
 • Cerasi, Maurice M., Osmanlı Kenti Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, İstanbul: YKY, 1999.
 • Cerasi, Maurice, The İstanbul Divanyolu: A case Study in Ottoman Urbanity and Architecture, 2004.
 • Coral, Mehmet, Bizans'ta Kayıp Zaman: Başka Bir İstanbul'un Öyküleri, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1998.
 • Doğan, Ahmet Işık, Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul: İTÜ Yayınları, 1977.
 • Doğru, Mehmet, Eminönü Camileri, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Eminönü Şubesi, 1987.
 • Dündar, Abdülkadir, Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (18 ve 19. yüzyıl), Ankara: TC Kültür Bakanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi: 21, 2000.
 • Erdoğan, Abdülkadir, Şeyh Vefa: Fatih Mehmed devrinde İstanbul'da bir Türk mütefekkiri: hayatı ve eserleri, İstanbul: Ahmed İhsan Basımevi, 1941.
 • Erünsal, İsmail, İstanbul Kütüphaneleri Tarihi, II, Ankara, 1988.
 • Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul: Üçdal Neşriyat, c. I, 1993.
 • Eyice, Semavi, Son Devir Bizans Mimarisi (Palailogoslar), İstanbul: TTOK, 1980 (2. baskı).
 • Eyice, Semavi; Tunay, Mehmet İ.; Tanman, M. Baha, Fotoğraflarla Fatih Anıtları, İstanbul: Fatih Belediyesi, 1988.
 • Galitekin, Ahmet Nezih, İstanbul: Osmanlı Kaynaklarına Göre, İstanbul: İşaret Yayınları, 2003.
 • Genç, Mehmet; Mazak, Mehmet, İstanbul Depremleri / Fotoğraf ve Belgelerde 1894 Depremi, İstanbul: İGDAŞ Genel Müdürlüğü, 2001.
 • Gurlitt, C., İstanbul’un Mimari Sanatı, (çev.) Renan Kızıltan, Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmet Vakfı, 1999.
 • İmanov, Bilge Özel; Uğur, Yunus (haz.), Bir Semte Vefa /Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul: Klasik Yaynları, 2009.
 • İnciciyan, P. Ğugios, 18. Asırda İstanbul, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1976.
 • Işın, Ekrem, İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
 • Kızıldağ, Şaban, Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi, İstanbul: Beyaz Sanat Yayınevi, Araştırma-Belgesel Serisi 1, 2004
 • Kos, Karoly, İstanbul: şehir tarihi ve mimarisi, (trc.) Naciye Güngörmüş, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995.
 • Kömürcüyan, Eremya Çelebi, İstanbul Tarihi: XVII. Asırda İstanbul, (haz.) Muhittin Salih Eren, İstanbul: Eren Yayıncılık, 1988.
 • Kuban, Doğan, İstanbul Yazıları/Kent ve Mimari, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
 • Kumbaracılar, İzzet, İstanbul Sebilleri, İstanbul: MEB Yayınları, 1938.
 • Kütükoğlu, Mübahat, 1869’da Faal İstanbul Medreseleri, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1977.
 • Kütükoğlu,Mübahat, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara: TTK, 2000.
 • Mantran, Robert, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, İstanbul: TTK, 2. Cilt, 1990.
 • Mantran, Robert, 16 ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul: Eren Yayınları, 1991.
 • Mantran, Robert, İstanbul Tarihi, İstanbul: İletişim, 1996.
 • Mehmed Ziya, İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetinin Asar-ı Bakiyesi, İstanbul: Darülfünun Amire Matbaası, 1920.
 • Ortaylı, İlber, İstanbul’dan sayfalar, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.ş., 2003.
 • Öner, Sakin, Vefa Lisesi 125. Yıl anısına, İstanbul: Vefa Vakfı, 1997.
 • Öngören, Reşat, Tarihte bir aydın tarikatı zeyniler, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.
 • Özdamar, Mustafa, Dersaadet Dergahları, İstanbul: Kırkkandil Yayınları, 1994.
 • Pamukciyan, K., İstanbul Yazıları, (haz.) Osman Köker, İstanbul: Aras Yayınları, 2002.
 • Sadri Sema, Eski İstanbul Hatıraları, (haz.) Ali Şükrü Çoruh, İstanbul: Kitabevi, 2002.
 • Sertoğlu, Mithat, Evliyalar Tarihi, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1970.
 • Tezeren, Ziver, Vefa Lisesi ve Vefalılar, İstanbul: Cem Ofset Matbaacılık, 1984.
 • Ülgen, Ali Saim, Fatih Devrinde İstanbul 1463-1481, Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşr., 1939.
 • Ünver, Süheyl, İstanbul Risaleleri, Risale 6: “Fatih’in oğlu Beyazıt’ın Su Yolu Haritası Dolayısıyla 140 Sene Önceki İstanbul, İstanbul Belediye Matbaası., 1945.
 • Ünver, A. Süheyl, İstanbul Risaleleri 2, Risale 8: İlim ve Sanat bakımından Fatih Devri Notları I, İstanbul Belediye Matbaası, 1947.
 • Ünver, Süheyl, Molla Gürani Semtinde Çok Sahibi Olmasından Yıkılan Medresesinden Ötürü Hekimbaşı Ömer Efendi, İstanbul: Dirim Laboratuarı, 1955.
 • Ürekli, Fatma, İstanbul’da 1894 Depremi, İletişim Yayınları, İstanbul 1999.
 • Yenal, Engin, Bir Kent İstanbul: 101 Yapı, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.
 • Yüksel, İ. Aydın, Osmanlı Mimarisinde II. Beyazıt Yavuz Selim Devri (886-926/1481-1520),  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 5 cilt, 1983.  
Makaleler
 • Akbatu, Şinasi, “İstanbul’un Kaybolan Camileri: Revani Çelebi Camii”, İstanbul Ekspres, 1959.
 • Arı, Saim, “Şeyh Vefa Hazretleri”, Sızıntı, Aralık 2004, s. 544-545.
 • Bilecik, Gülberk, Fetih Sonrası Fatih’in İmarı – Ana Hatlarıyla II. Mehmed Dönemi (1451-1481)”, İstanbul: T.C. Fatih Belediyesi İstanbul’un Fethi Fatih ve Dönemi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007, s.168-171. 
 • Çobanoğlu, Ahmet Vefa, “Mimar Ağa Mescidi”, Aslanapa Armağanı, İstanbul Bağlam Yay. 1996.
 • Doğanay, Aziz, “Şeyh Vefa Külliyesi”, DİVAN İlmi Araştırmalar, 20 (2006/1), s. 75-98. 
 • Enlil, Zeynep Merey, İclal Dinçer, “Social Change and the Reproduction of Historic Urban Spaces,” Heritage and Social Changes, ICOMOS- 11th General Assembly and International Symposium, 5-9 October 1996.
 • Enlil, Zeynep Merey, İclal Dinçer “Eski Kent Mekanlarının Yeni Sahipleri: Göçmenler ve Eski Kent Mekanlarının Yeniden Üretimi,” Diğerlerinin Konut Sorunlarıiçinde, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 1996, ss. 267-279.
 • Ertuğ, Zeynep, “15. Yüzyılda Osmanlılar'da Gündelik Yaşama Dair Bazı Ayrıntılar/ Scenes from Ottoman Daily Life", İstanbul Üniversitesi 550. Yıl Uluslararası Bizans ve Osmanlı Sempozyumu (XV. Yüzyıl) 30-31 Mayıs 2003, Editör Sümer Atasoy, İstanbul 2004, s. 253-264.
 • Erünsal, İsmail E., “Şeyh Vefa ve Vakıfları Hakkında Yeni Bir Belge”, İslam Araştırmaları Dergisi, 1 (1997), s. 47-64.
 • Eyice, Semavi, “İstanbul’un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri”, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 26 (Mart 1972), s. 129-164.
 • Gökbilgin, M.Tayyip, “Vefa Kültür Muhiti”, Bilgi Dergisi, 71 (1953), s. 10-11
 • Işın, Ekrem, “Tarikatların İstanbul’da Gündelik Hayatı Şekillendirmesi Üzerine Bazı Notlar”, İstanbul Armağanı 3: Gündelik Hayatın Renkleri, haz. M. Armağan, İstanbul: İBB Yay., 1997. 
 • Köseoğlu, Neşet, “İstanbul Hamamları”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 128 (Eylül 1952), s. 7-11.
 • Narin, Engin, “Vefa Lisesi 132 Yaşında”, Popüler Tarih, Kasım 2004, s. 68-75.
 • Orkun, Hüseyin Namık, “Şeyh Vefa”, Çınaraltı Mecmuası, 22 (1942), s. 13.
 • Pınardağ, Fuat, “İstanbul Vefa Semti”, Sebilürreşad, c. X, 241 (1957), s. 253-256.
 • Tanman, Baha, “Şeyh Vefa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı  Yay., c. VII, 1994.
 • Tanman, Baha, “İstanbul’da Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Dini ve Mistik Hayat”, Bizantion’dan İstanbul’a. Bir Başkentin 8000 Yılı, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi yay., 2010, s. 290-296.
 • Tanman, Baha, “Mistik İstanbul”, Atlas / İstanbul 95 Özel Sayı, Ocak 1995, s. 100-105
 • Tanman, Baha, “Osmanlı İnsanının Zihniyet Dünyasındaki Mistik Boyutun Kent Dokusuna Yansıması: İstanbul Örneği”, Arredamento Mimarlık, 158 (Aralık 2002), s. 98-106
 • Tanman, Baha, “Osmanlı Şehrinde ve Mahallesinde Tekkelerin Yeri: Istanbul Örneği”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 2005, 365-368.
 • Tanman, Baha, “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler içinde, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 2005, s. 306-363.
 • Tanman, Baha, “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Dinî ve Mistik Hayat”, Kültürler Başkenti İstanbul, (ed.) F. Başar, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010, s. 312-317.
 • Tanman, Baha, “Eminönü’ndeki Tarikat Yapıları”, İstanbul’un Kitabı Fatih II – Eminönü I,  İstanbul: Fatih Belediye Başkanlığı, 2013, s. 346-363.
 • Tanman Baha,“Fatih İlçesinin Osmanlı Dönemi Eserleri”, Fotoğraflarla Fatih Anıtları, İstanbul, 1988, s. 47-126.
 • Tekindağ, Şehabettin, “İstanbul: Şehrin İmar ve İskanı”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul: MEB, 1993.
 • Ulunay, R. C., “Şeyh Ebül Vefa”, Milliyet (3 Nisan 1957).
 • Ünver, Süheyl, “Mihr’i Vefa”, İslam Medeniyeti Dergisi, Eylül 1967, s. 16-17.
 • Yücel, Erdem, “Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi”, Arkitekt, 331 (1968), 132-134.
 • Yüksel, Hasan, “Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefai Zaviyesi (Şeyh Marzuban Zaviyesi)”,Vakıflar Dergisi, 25 (1995), s. 235-250.  
Tezler
 • Aslan, Gül, “İstanbul Sıbyan Mektepleri İçin Bir Katalog Denemesi ve Yusuf Paşa Sıbyan Mektebi Restorasyon Projesi”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2013. (Danışman: Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller)
 • Atasoy, Faysal Okan, “Melhame-i Şeyh Vefa giriş-metin-sözlük”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2001. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu) (BSV kütüphaneden TAM’a alınacak)
 • Biçer, Ramazan, “Atıf Efendi Kütüphanesi'ndeki kelam kaynaklarının tanıtım ve tavsifi”, Marmara Üniversitesi, sosyal bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1992. (Danışman: Doç. Dr. Metin Yurdagür)
 • Erdemir, Avni, “Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefa hayatı, eserleri, tesirleri ve manzum eserlerinin tenkidli metni”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora tezi, 1999. Tez danışmanı : Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu.
 • Franceschini, Juliana Aires, “Byzantine manasteries and early Ottoman Külliyes: A comparative study”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002. Danışman: Y. Doç Dr. Ali Uzay Peker; Y. Doç Dr. Charles Gates
 • Gazioğlu, Hayrettin, “Vefa Külliyesi”, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, 1965. (Danışman: Münir Aktepe)
 • İnce, Kasım, “3. Selim - 4. Mustafa ve 2. Mahmud dönemi (1789-1839) Osmanlı cami ve mescidleri (2.Cilt)”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1995. (Danışman: Prof. Dr. Hamza Gündoğdu) 
 • Muhammedi, Hayriye, “Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi, sosyal bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006. (Danışman: Prof. Dr. Ali İhsan Gencer)
 • Öklü, Ahmet, “İstanbul'da 16. yüzyıl Osmanlı Külliye bütünlüğünde medrese mimarisi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2005. (Danışman: Prof. Dr. Gönül Cantay) 
 • Özel, Fuat “Vefa’nın Mekansal Gelişim Süreci”, İÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2003. (Danışman: Prof. Dr. Suna Doğaner)
 • Selçuklu, Mehmet, “ Dersaadet Mekteb-i İdadisi ve Vefa Lisesi : 1872-2000”,  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 • Sürün, Mustafa, “İstanbul Şeyh Vefâ Camii haziresi(mezar taşları tipolojisi üzerine bir deneme)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tüek Sanatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006. (Danışman: Selçuk Mülayim)
 • Tali, Şerife, “İstanbul Suriçi Sebilleri”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2005. (Danışman: Zerrin Köşklü)
 • Uysal, Ali Fatih, Kayserili Ahmet Paşa ve Ayşe Kadın Hamamı sokakları tarihi çevre düzenlemesi ve sokak sıhhileştirmesi önerisi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Miamarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman nuri Dülgerler)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.