@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner


Hoş Geldiniz..

Pasaport Bedelleri 2021 Yılında Ne Kadar
2021 Yılı Pasaport Harçları Ne Kadar Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği, 29.12.2020 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

 Pasaport ve sürücü belgesi harçları

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, 

6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira,
1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 
2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 
3 yıl süreliler için 770,20 lira ve
3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira

Bu tutarlara 180 TL defter bedeli eklenecektir  (**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.)

Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

İşte Resmi Gazete'deki Harçlar İle ilgili tebliğ

29 Aralık 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 86)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları  
(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen şekli)  
I- Pasaport Harçları:  
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:  
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)  
6 aya kadar olanlar 227,20
1 yıl için olanlar 332,10
2 yıl için olanlar 542,20
3 yıl için olanlar 770,20
3 yıldan fazla süreli olanlar 1.085,40
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.  
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.  
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.  
II- Vize müracaat ve vize harçları:  
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)  
1. Giriş vizeleri:  
a) Tek giriş 758,90
b) Müteaddit giriş 2.542,20
2. Transit vizeleri  
a) Tek transit 758,90
b) Çift transit 1.522,70
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)  
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.  
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 1.268,50
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:  
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)  
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.) 28,20
1 aydan sonraki her ay için 180,70
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.  
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)  
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 441,00
IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük: 13/8/2016)  
1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:  
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.) 1.017,80
2. Süresiz çalışma izni belgesi:  10.181,70
3. Bağımsız çalışma izni belgesi:    10.181,70
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam