@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kumeyl Duası Nedir, Nasıl Okumalı

Kumeyl Duası: olarak bilinen ve Ehli Beyt kaynaklarında yaygın olan bu dua, Hz. Ali (a.s)'ın sır arkadaşı olan Kumeyl bin Ziyad'a Hızır Aleyhisselamın duası diye öğrettiği büyük maarifi barındıran bir duadır.

Kumeyl Duası, İnsanlar için güzel öğütler içerir. İnsanoğluna ibadeti, kulluğu, tövbeyi, yakarışı ve maneviyata yönelişi en iyi biçimde ifade eden dualardan biridir. Bu duanın bilhassa Perşembe geceleri okunması, Ehli Beyt imamları tarafından önerilir.

Kumeyl Duası Nasıl Okumalı: 

Bu dua her türlü istek, dilek ve sıkıntı için okunabilir. Bu dua her gün; 1,3 veya 7 defa okunur. Her gün okunduğu takdirde 7 günde ya da 21 gün içerisinde faydası görülür tavsiye edilir. Belli bir günü ve saati yoktur. Ama Pazartesi, Perşembe ve Cuma gün ile geceleri ve diğer mübarek gün ve gecelerde okuduğu takdirde etkisi artar.

Seyyid b. Tavus’ dan ra. Rivayetinde: Bu duayı Hz. Ali, Kumeyl’e öğreterek şöyle dedi;
Ey Kumeyl, bu dua Hz. Hızır’ın (as) duasıdır. Bu duayı öğrendikten sonra her hafta Cuma gecesi (Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece de) bir defa bu duayı oku. Eğer bunu yapamazsan en az ayda bir defa bunu yapamazsan, yılda bir kere veya ömründe bir defa oku. Çünkü bunu yaparsan bu dua düşmanların şerrinden seni güvende kılar, rızık elde edersin ve günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Kumeyl duası ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra duanın bir kısmını görelim.

Kumeyl Duası Türkçe Okunuşu

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına; her şeye gâlip geldiğin ceberûtun (azametin) hakkına; (senden niyaz ederim.)

Önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkı-na; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına; her şeyin fani olmasından sonra bâki kalacak vechin hakkına; her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına; senden niyaz ederim.

Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve ey ahirlerin ahiri! Allah'ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bedbaht-lıklara yol açan günahlarımı bağışla. Allah'ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'-ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağış-la. Allah'ım! Belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla.

Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptı-ğım bütün hataları bağışla. Allah'ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum. Seninle senden şefaat diliyorum; cömertliğin hakkına beni ken-dine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip etmeni ve zikrini bana ilham etmeni isti-yorum senden. Allah'ım! Huzu, huşu ve zelil ol-muş bir dille, senden hatalarıma göz yummanı,

bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı ve yetinen ve her durumda mütevazı kıl-manı dilerim. Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapı-na getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım! Senin saltanatın azimdir ve mekâ-nın yücedir, tedbirin gizlidir ve fermanın âşikar;

kahrın galip ve kudretin her yerde câridir ve senin hükümetinden kaçmak imkânsızdır. Allah'ım! Senden başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatlerimi örte-cek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilâh yoktur; münezzehsin; sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve câhilliğim yü-zünden itaatsizlik yaptım ve beni (ta) eskiden beri unutmadığından ve bana lütuf ve ihsanından dolayı rahatladım (ve korkmadan sana isyan ettim).

Allahım! Mevlam! Nice kötülüklerimin üzeri-ni örttün; nice belaları benden geri çevirdin; nice hatalardan korudun beni; hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın; layık olmadığım nice güzel övgüle-ri benim için yaydın.

Allah'ım! Belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış; amellerim beni aciz bırakmış, (tutku) zincirlerim beni çökertmiş, yerlere sermiş; uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve nefs-i em-marem, kendi cinayeti ve müsamahakârlığımla beni kandırmış. Ey seyyidim! İzzetinin hakkına (senden istiyorum ki); amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin, bildiğin gizli sırlarımı aça-rak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli tefritim ve cahilliğim, nef-sani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden, beni cezalandırmada acele etme.

Allah'ım! İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Ma-budum, Rabbim! Senden başka kimim var ki, on-dan, kötü durumumu gidermesini ve işlerime neza-ret etmesini isteyebilirim. Mabudum, mevlam! Sen bana hükmettin; bense onlar hususunda nefsime uy-dum ve bu konuda düşmanımın günahları tezyin etmesinden korkmadım; böylece beni istediği gibi aldattı ve alınyazısı da bu işte ona yardımcı oldu;

işte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırları aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım; bütün bunlardan sana hamd etmek benim vazifemdir. Hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hükmün ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ve şu anda sana yöneldim Ey Rabbim! Ken-dimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra; özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde bağışlamanı ve mağfiret etmeni ümit ederek, tövbe edip tekrar (sana) yöneldim ve günahla-rımı ikrar ve takrir ve itiraf ederek senin huzu-runa geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekân ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum; mazeretimi kabul edip beni son-suz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O hâlde mazeretimi kabul eyle Allah'ım; perişanlığımın şiddetine acı; zincirlerimden kurtar beni.

Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratı-lışını gerçekleştirip beni yad eden, beni ter-biye edip iyilik ve rızk veren; bağışının baş-langıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hür-metine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyi-dim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandıktan son-ra; marifetin bütün kalbimi doldurduktan son-ra; dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rubûbiyet makamına boyun e-ğerek sadakatle (günahlarımı) itiraf edip, doğ-rulukla (sana) dua ettikten sonra, beni cehen-nem ateşiyle azap etmen görülüp (inanılacak) şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır ve sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin;  ya-kınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırma-dığın gibi barındırdığın birisini de kovmazsın veya yetiştirdiğin ve kendisine merhamet etti-ğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bü-tün bunlardan yücesin.

Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabu-dum ve mevlam! Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere; sadakatle vahdaniyetine şeha-det eden ve şükrün için metheden dillere; ilâh-lığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin ma-rifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder mi-sin? Ve itaat etmek üzere mâbetlere koşan ve günahını itiraf ettiği hâlde senden mağfiret dile-yen uzuvları (azaba düçar eder misin?) Senin hak-kında böyle düşünülemez; senin fazl-u keremin bize böyle tanıtılmamıştır, ey kerem sahibi, ey Rabb! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyadaki bela ve zor-lukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kı-sadır; o hâlde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya; orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun, kalışı süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap, senin gazap, intikam ve hoşnut-suzluğundan kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim?

Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey mev-lam! Hangi şeyden dolayı sana şikâyette buluna-yım ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben? A-zabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın de-vamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey ma-budum, ey seyyidim, mevlam ve Rabbim!

Farzen, azabına tahammül etsem bile, senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ate-şinin hararetine dayandım; ama keremine na-zar etmekten mahrum olmama nasıl sabrede-yim? Yahut affını ümit ettiğim hâlde ateşe nasıl gireyim. İzzetin hakkına ey seyyidim ve mev-lam, sadakatle yemin ediyorum ki: Eğer konuş-mama izin verirsen, cehennem ehli arasındaki ümitliler gibi sürekli dergâhına yönelip inle-rim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp "Nerede-sin ey müminlerin velisi!" der dururum; ey âriflerin en yüce arzusu! Ey medet dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık kalplerin dostu! Ve ey âlemlerin ilâhı (neredesin)? Ey mabudum! Münezzehsin sen. Ve ben sana hamt ediyorum. Olacak şey mi, sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında, işle-diği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müs-lüman bir kulun sesini duyasın da affetme-yesin.  Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gi-bi inlemekte ve tevhit ehlinin diliyle seni ça-ğırmakta ve rubûbiyet makamını vasıta ederek sana el açmada.

Ey mevlam! O, senin önceden yaptığın mer-hametini umduğu hâlde, nasıl azapta kalabilir? Ya da senin fazl ve rahmetini ümit ettiği hâlde ateş nasıl yakabilir? Ya da sen onun sesini işit-tiğin ve yerini gördüğün hâlde ateş nasıl yaka-bilir onu? Ya da, sen onun zaaf ve güçsüzlüğü-nü bildiğin hâlde cehennemin alevleri onu na-sıl kuşatabilir?

Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildi-ğin hâlde, cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Ya da, o, seni "Ey Rabbim" diye çağırırken, cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin fazl ve keremini dilediği hâlde, onu nasıl o-rada bırakırsın? Sen münezzehsin, hakkında bunlar düşünülemez; senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Senin müvahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir bunlar. 

Ve ben şüphesiz biliyorum ki, eğer inkârcı-larına azabı hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin; on-da hiç kimse yer almazdı. Ama sen, isimleri mu-kaddes olansın! Cehennemi, insanların ve cin-lerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları o-rada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin.

Ve sen, (ey) methi yüce olan! Evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun, buyurmuşsun ki: "Mü-min olan bir kimse, fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olamazlar." Mabu-dum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin, bu gecede ve bu saatte bağışla, benim işledi-ğim bütün suçları ve günahları; gizlediğim bü-tün kötülükleri, yaptıktan sonra üzerini örttü-ğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşi-kâr ettiğim cahillikleri ve kiram'el-katibin'i (a-melleri yazmakla görevli melekleri) kaydetme-lerine emrettiğin kötülükleri bağışla! Öyle me-lekler ki, onları benim yaptığım amellerimi zaptedip korumakla görevlendirdin, uzuvla-rımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun, hatta onlara ve gizli kalan şeylere bile şahit oldun, rahmetinle gizledin ve fazlınla ört-tün onları. İndirdiğin her hayırdan ve gönder-diğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten ya-hut dağıttığın her rızktan, bağışladığın günah-lardan veya kapattığın hatalardan nasibimi art-tırmanı diliyorum. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!

Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam ve ey sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğum-dan haberdar olan! Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Hakkın, kudsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle abad kıl ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde makbul buyur.

Öylesine ki, artık bütün amellerim ve zikir-lerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hâl-lerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hâlle-rimi arzettiğim! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rab-bim! Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir ve sa-na yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Sen-den korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanların-da sana doğru koşayım ve mücadele verenler arasında sana doğru hız alayım ve gönüller a-rasında senin yakınlığına gönül vereyim ve ih-laslılar gibi yakınlaşayım sana ve yakiyn ehli-nin korktuğu gibi korkayım senden ve indinde müminlerle birleşeyim. Allah'ım! Bana kötü-lük yapmak isteyenin hakkını sen ver; bana tu-zak kuran kimseye tuzak kur.

Beni, yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususî yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bun-lara erişmek, ancak senin lütuf ve kereminle gerçekleşebilir. Cömertliğin hakkına cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle ba-na. Rahmetin hakkına koru beni. Ve dilimi zik-rine alıştır ve kalbimi, kendi muhabbetine tutsak kıl.

Dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar eyle; yanılgılarımdan geç ve hataları-mı bağışla; muhakkak ki sen, kulların sana iba-det etmelerine hükmettin; sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin; o hâlde ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzu-larıma ulaştır beni; fazlın ve kereminden ümi-dimi kesme.

İnsan ve cinlerden oluşan düşmanlarım-dan koru beni. Ey çabuk razı olan! Duadan başka bir şeye sahip değilim, bağışla beni; muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan! Bana merhamet eyle.

Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorluk-ları defeden! Ey karanlıklarda dehşete kapılan-ların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhamme-d'e ve Âl-i Muhammed'e rahmet et ve bana da sana yakıştığı şekilde muamele et. Allah'ın rah-meti, Peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selâmı onların üzerine olsun.

Kumeyl Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme inni es'eluke bi rahmetikelleti vesi'et kulle şeyin, ve bi guvvetikelleti gaherte biha kulle şeyin, ve haz'e leha kullu şeyin, ve zelle leha kullu şeyin, ve biceberutikelleti ğalebte biha kulle şeyin, ve bi izzetikelleti la yegumu leha şeyun ve bi'ezametikelleti melaet kulle şeyin, ve bi sultanikellezi ela kulle şeyin, ve bi vechikel bagi ba'de fenai kulle şeyin, ve bi esmaikelleti melaet erkane kulle şeyin, ve bi ilmikellezi ehate bi kulle şeyin, ve bi nuri vechikellezi eza'e lehu kullu şeyin ya nuru ya guddusu ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin Allahummeğfir li yezzunubelleti tehtikul isame Allahummeğfir li yez zunubelleti tunzilun negame Allahummeğfir li yezzunubelleti tuğeyyerun ne'eme Allahummeğfir li yezzunubelleti tehbisud dua Allahummeğfir li yezzunubilleti tunzilul bela Allahummeğfir li kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hati'etin ehte'tuha.

Allahumme inni etegarrabu ileyke bi zikrike ve esteşfi'u bike ila nefsik ve es'eluke bicudike en tudniyeni min gurbike ve en tuzi'eni şukreke ve en tulhimeni zikreke Allahumme inni es'eluke suale hazi'in mutezellelin haşi'in en tusamiheni ve terhemeni ve tec'eleni bi gismike raziyen gani'en ve fi cemi'il ehvali mutevazi'en Allahumme ve es'eluke suale menişteddet fagatuhu ve enzele bike indeşşeda'idi hacetehu ve e'zume fima indeke rağbetuhu Allahumme ezume sultanuke ve ela mekanuke ve hefiye mekruke ve zehere emruke ve ğelebe gahruke ve ceret gudretuke ve la yumkinul firaru min hukumetike Allahumme la ecidu lizunubi ğafiren ve la ligaba'ihi satiren ve la lişey'in min emeliy el gabihi bilheseni mubeddelen ğayreke la ilahe illa ente subhaneke ve bihemdike zalemtu nefsi ve tecerr'tu bicehli ve sekentu ila gadimi zikrike li ve menneke aleyye.

Allahumme mevlay kem min gabih setertehu ve kem min fadih minel belai egaltehu (emeltehu) ve kem min isar'in vegeytehu ve kem min mekruhin defe'tehu ve kem min sena'in cemilin lestu ehlen lehu neşertehu Allahumme ezume bela'i ve efrete bi su'u hali ve gasuret (gasseret) bi emali ve gaedet bi eğlali ve hebeseni en nef'i bu'du emeli ve hede'etnid dünya biğururiha ve nefsi bi cinayetiha (bi ciyanetiha) ve mitali ya seyyedi fe es'eluke bi izzetike en la yehcube enke dua'i su'u emeli ve fi'ali ve la tefzehni bihefiyye mattele'te aleyhi min sirre ve la tu'acilni bil ugubeti ala ma emiltuhu fi helevati min su'i fi'li ve isa'eti ve devami tefriti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğevleti ve kunillahumme bi'izzetike li fi kullel ehvali (fil ehvali kulleha)

Raufen ve aleyye fi cemi'il umuri atufen ilahi ve rabbi men li ğayruke es'eluhu keşfe zurri vennezere fi emri ilahi ve mevlay ecrayte aleyye hükmen ittebe'tu fihi heva nefsi ve lem ehteris fihi min tezyini aduvvi feğarreni bima ehva ve es'edehu ala zalikel gazau fetecaveztu bima cera aleyye min zalike be'ze hududike ve haleftu be'ze evamirike felekel hamdu (el huccetu) aleyye fi cemi'i zalike ve la hüccete li fima cera aleyye fihi gazauke ve elzemeni hukmuke ve belauke ve gad eteytuke ya ilahi be'de tagsiri ve israfi ala nefsi mu'teziren nadimen munkesiran mustegilen musteğfiren muniben mugirren muz'inen mu'terifen la ecidu meferren mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fi emri ğeyre gabulike uzri ve idhalike iyyaye fi se'eti (min) rahmetika.

Allahumme (ilahi) fegbel uzri verhem şiddete zurri ve fukkeni min şedde ve sagi ya rabberhem za'fe bedeni ve riggate cildi ve diggate azmi ya men bede'e halgi ve zikri ve terbiyeti ve birre ve teğziyeti hebni libtidai keremike ve salifi birreke bi ya ilahi ve seyyedi ve rabbi! Eturake mu'ezzibi binarike be'de tevhidike ve be'de menteva aleyhi galbi min ma'rifetike ve lehice bihi lisani min zikrike ve'tegadehu zamiri min hubbike ve be'de sidgi'tirafi ve duai hazi'en lirububiyyetike heyhate ente ekremu min en tuzeyy'e men rabbeytehu ev tub'ide (tuba'ede) men edneytehu ev tuşerrde men eveytehu ev tusellime ilel belai men kefeytehu ve rahimtehu ve leyte şi'ra ya seyyedi ve ilahi ve mevlaye etuselletunnare ala vucuhin harret li azametika sacideh ve ela elsunin netagat bitevhidike sadigaten ve bişukrike madiheten ve ela gulubin i'terefet bi ilahiyyetike muhaggigaten ve ela zema'ire hevet minel ilmi

Bike hetta saret haşi'eten ve ela cevarihe se'et ila evtani te'ebbudike tai'eten ve eşaret bistiğfarike muz'ineten ma hakezaz zennu bike vela uhbirna bifezlike enke ya kerimu ya rabbe ve ente te'lemu za'fi en galilin min belaid dünya ve ugubatiha ve ma yecri fiha minel mekarihi ela ehliha ela enne zalike bela'un ve mekruhun galilun meksuhu yesirun bagauhu gasirun muddetuhu fekeyfehtimali libelail ahireti ve celili (hululi) vugu'il mekarihi fiha ve hüve belaun tetulu muddetuhu ve yedumu megamuhu ve la yuheffefu en ehlihi li ennehu la yekunu illa en ğazabike ventigamike ve sehatike ve haza ma la tegumu lehu's semavatu vel erzu ya seyyedi fekeyfe li (bi) ve ene ebdukez zaifuz zelilul hegirul miskinul mustekinu ya ilahi ve rabbi ve seyyedi ve

Mevlay lieyyel uuuri ileyke eşku ve lima minha eziccu ve ebki li'elimil azabi ve şiddetihi em litulil belai ve muddetihi fele'in seyyerteni lil'ugubati me'e e'daike ve ceme'te beyni ve beyne ehli belaike ve ferrgte beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaike fehebni ya ilahi ve seyyedi ve mevlaye ve rabbi sabertu ela azabike fekeyfe esbiru ela firagike ve hebni (ya ilahi) sabertu ela herre narike fekeyfe esbiru e'nin nezeri ila kerametike em keyfe eskunu finnari ve Recai afvuke fe bi izzetike ya seyyedi ve mevlay ugsimu sadigan le'in terekteni natigan li eziccenne ileyke beyne ehliha zecicel amilin (alimin) ve le esruhenne ileyke surahel mestesrihin ve le ebkiyenne aleyke buka'el fagidin ve le unadiyenneke eyne kunte ya veliyyel mu'minin ya ğayete amalil a'rifin ya ğiyasel musteğisine ya hebibe gulubis sadiğin ve ya ilahel alemin efeturake subhaneke ya ilahi ve bihemdike tesme'u fiha savte ebdin muslimin

Sucine (yuscenu) fiha bi muhalefetihi ve zagate'me ezabiha bi me'siyetihi ve hubise beyne etbagiha bi curmihi ve ceriretihi ve hüve yeziccu ileyke zecice mu'emmelin li rahmetike ve yunadike bi lisani ehli tevhidike ve yetevesselu ileyke bi rububiyyetike ya mevlaye fekeyfe yebga fil azabi ve hüve yercu ma selefe min hilmik em keyfe tu'limuhunnaru ve hüve ye'melu fezleke ve rahmeteke em keyfe yuhriguhu lehibuha ve ente tesme'u savtehu ve tera mekanehu em keyfe yeştemilu aleyhi zefiruha ve ente te'lemu ze'fehu em keyfe yetegelgelu beyne etbagiha ve ente te'lemu sidgahu emkeyfe tezcuruhu zebaniyetuha ve hüve yunadike ya rabbehu em keyfe yercu fezleke fi itgihi minha fetet rukuhu fiha heyhate me'e zalikez zennu bike ve lel me'rufu min fezlike ve la muşbihun lima amelte bihil muvehhedine min birreke ve ihsanike febil yagini egta'u levla ma hekemte bihi min te'zibi cahidike ve gazeyte

Bihi min ihladi mu'anidike lece'eltennare kulleha berden ve Selamen ve makane li ehedin fiha megarren ve la mugamen lakin neke tegaddeset esmauke egsamte en temlahe minel kafirine minel cinneti ven naşi ecmeine ve en tuhellede fihal mu'anidine ve ente celle sena'uke gulte mubtedien ve tetevvelte bil an'ami mutekerremen efemen kane mu'minen kemen kane fasigen la yestevun. İlahi ve seyyedi fe es'eluke bil gudderilleti gadderteha ve bil gaziyyetilleti hetemteha ve hekemteha ve ğelebte men aleyhi ecreyteha en tehebe li fi hazihi'l leyleti ve fi hazihi's sa'eti kulle curmin ecremtuhu ve kulle zenbin eznebtuhu ve kulle gebihin esrertuhu ve kulle cehlin e'miltuhu kalemtuhu ev e'lentuhu ehfeytuhu ev ezhertuhu ve kulle seyyietin emerte bi isbatiha'l kirame'l katibine ellezine vekkeltehum bi hifzi ma yekunu minni ve ca'eltehum şuhuden aleyye me'e cevarihi ve kunte enter ragibe aleyye min

Veraihim veş şahide li ma hefiye e'nhum ve birehmetike ehfeytehu ve bi fezlike setertehu ve en tuveffere hezzi min kulle heyrin enzeltehu (tunezzeluhu) ev ihsanin fezzeltehu ev birren neşertehu (tenşuruhu) ev rizgin besettehu (tebsutuhu) ev zenbin teğfiruhu ev hete'in testuruhu ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe ya ilahi ve Seyyidi ve Mevlay ve malike riggi ya men bi yedihi nasiyeti ya alimen bi zurri (bi fegri) ve meskeneti ya habiren bi fegri ve fageti ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe es'eluke bi heggeke ve gudsike ve e'zeme sifatike ve esma'ike en tec'ele evgati min (fi) el leyli ven nahari bi zikrike me'mureten ve bi hidmetike mevsuleten ve e'mali indeke megbuleten hetta tekune e'mali ve evradi (ve iradeti) kulluha virden vahiden ve hali fi

Hidmetike sermedan ya seyyedi ya men aleyhi mu'evveli ya men ileyhi şekevtu ehvali ya Rabbe ya Rabbe ya Rabbe gavve ela hidmetike cevarihi veşdud elal'zi'ete cevanihi ve heb liyel cidde fi heşyetike ved devame fi't tisali bi hidmetike hetta esrehe ileyke fi meyadini's sabigin ve usri'e ileyke fi'l barizine (mubadirine) ve eştage ila gurbike fi'l muştagin ve ednuve minke dunuvvel muhlisin ve ehafeke mehafetel muginin ve ectemi'e fi civarike me'el mu'minin Allahumme ve men eradeni bisu'in feeridhu ve men kadeni fekidhu vec'elni min ehseni ebidike nesiben indeke ve egrebihim menzileten minke ve ehessehim zulfeten ledeyke feinnehu la yunalu zalike illa bi fezlike ve cud li bi cudike ve'tif aleyye bi mecdike vehfezni birahmetike vec'el lisani bi

Zikrike lehican ve galbi bi hubbike muteyyeman ve munne aleyye bi husni icabetike ve egilni esreti veğfir zelleti fe inneke gazeyte ela ibadike bi ibadetike ve emertehum bi dua'ike ve zeminte lehumu'l icabete fe ileyke ya Rabbe nesebtu veçhi ve ileyke ya Rabbe mededtu yedi fe bi izzetike istecib li dua'i ve belliğni munaye ven la tagta'e min fezlike reca'i vekfini şerrel cinne vel insi min e'dai ya seri'er reza iğfir limen la yemliku illed dua'e fe inneke fe'alun lima teşa'u ya menismuhu deva'un ve zikrihu şifa'un ve ta'etuhu ğinan irhem men re'su malihi'r reca'u ve silahuhu'l buka'u ya sabiğen ne'emi ya dafi'en negam ya nure'l mustevhişine fiz zulemi ya a'limen la yu'ellem salle ela Muhammedin ve ali Muhammed vef'el bima ente ehluhu ve sallallahu ela resulihi ve'l e'immeti'l meyamin min alihi (ehlihi) ve selleme teslimen (kesira).

Ey Rabbim
Her şeyi kaplayan rahmetinden
Her şeye güç yeten kuvvetinden
Önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden
Karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden
Her şeyi kaplayan azametinden
Her şeyi kuşatan ilminden
Her şeyi aydınlatan nurundan, istiyor ve bekliyorum.
Ey Nur! Ey Kudüs! Ey ilklerin ilki ve sonların sonu
Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet
Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet
Beni affet Rabbim
Affet...
Gözyaşlarımla çağırıyorum seni
Ey mü'minlerin dostu
Feryad edenlere cevap veren
Ey sadık yüreklerin dostu
Beni bu gece ve her saatte affet
Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum.
Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum.
Bana şükrü öğretmeni
Zikrini ilham etmeni diliyorum.
Bana merhamet etmeni
Beni, verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum.
Sen ki ihtiyacı olana verirsin
Kapına gelenleri geri çevirmezsin.
Ey rabbim senin saltanatın yücedir.
Kimine gizli, kimine apaçıksın
Rabbim, biliyorum ki
Senden başka günahlarımı bağışlayacak
Suçlarımı örtecek kimse yok.
Biliyorum ki ben nefsime zulmettim.
Sana itaat etmedim.
Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından
Ve bana lütfettiğinden dolayı
Kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu
Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun
Her kötülüğümü örtersin
Başıma gelen her belayı hafifletirsin
Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar
Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam
Beni hizmetine al.
Sana sürekli bir kul olayım
Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin.
Rahmetin ve kudretinle koru beni
Hatalarımı bağışla.
Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin.
Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin
Ben de yüzümü sana çevirdim
Elimi sana uzattım
Silahı, ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun
Senin kapına geldi
Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim,
Rahmetin ve şefkatinle beni koru...
Beni koru Rabbim.

*****
@erolkaranet - 2019


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.