@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

Konsolosluk Harçları Ne Kadar
2022 yılı Konsolosluk Harçları ne kadar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği, 21.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2022 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 13,77 lira olarak belirlendi.

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 90)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3  (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

5,480

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,660

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,800

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,730

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

2,150

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Konsolosluk Harçları Tarifesi

2022 Yılı Tarifesi

 

I –Değer üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2.Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b)(0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan

 

2,936

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

1,521

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

1,521

III –Maktu harçlar:

  

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

254,90

b)Jurnala sayfa ilavesi

98,80

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

1.035,30

3.İmza ve mühür tasdiki: 

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

98,80

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

201,80

4. Yabancı  memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

98,80

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

98,80

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

45,40

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

168,30

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

342,40

7. Terekenin mühürlenmesi

254,90

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

150,60

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

98,80

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

254,90

 

 


Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam