@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hac Sağlık Ekibinin Görevleri Nelerdir

Hac Sağlık Ekibinin vazife ve sorumlulukları ile yapacakları işler

Sağlık ekip başkanı

MADDE 24- (1) Sağlık ekip başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Sağlık konusunda yapılacak toplantılara katılmak,

b) Sağlık hizmeti için Suudi Arabistan’da satın alınması zorunlu olan her türlü ilaç, tıbbı alet ve malzemenin tespitini yaptırmak ve satın alma işlemlerini takip etmek,

c) Ekibinin seyahat programına göre Mekke, Medine ve Cidde’ye intikalini sağlamak,

ç) Suudi Arabistan'da verilecek sağlık hizmetleri için yetkili mercilerden baştabip ile birlikte gerekli izinleri almak ve Kiralama, İskân ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile koordine içinde ve baştabibin de görüşünü alarak açılacak poliklinik ve sağlık ocaklarının yerlerini tespit etmek,

d) Mekke, Medine, Cidde, Arafat ve Mina’da tesis edilen hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarını çalışır hale getirmek ve hizmetin sonunda buralardaki ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin toplanmasını sağlamak,

e) Sağlık ekibi personelini ve hizmet araçlarını sevk ve idare etmek,

f) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının çalışma programı ve nöbet çizelgelerini hazırlatmak,

g) Yolcuların iskân bölgelerinde sağlık taramasından geçirilmesini sağlayıcı programların yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ğ) Kaybolan yolcularla ilgili olarak hastanelerde arama ve tarama yaptırmak,

h) Arafat ve Mina'da sağlık hizmetleri için gerekli olan çadırların kurdurulmasını, ilaç, tıbbi alet ve malzemenin buralara zamanında intikalini sağlamak,

ı) Arafat ve Mina'da verilecek sağlık hizmetinin plan ve programını yaptırmak ve bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

i) Hac sonunda hastanenin kapatıldığını, Suudi Arabistan yetkili makamlarına yazılı olarak bildirmek,

j) Hac sonunda hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarındaki malzemenin ayniyat ekibine teslimini sağlamak,

k) Hastanelerde bulunan hastaların Arafat’a çıkmalarını ve diğer hac menasikini eksiksiz olarak yapmalarını sağlamak,

l) Doktorlarca Türkiye'ye gönderilmeleri gerekli görülen hastaların işlemlerini takip ederek Türkiye'ye intikallerini sağlamak,

m) Arafat'tan Mekke'ye gönderilmesi gereken hasta ve yaşlıların Mekke'ye intikalini ve hastaneye yerleştirilmelerini sağlamak,

n) Suudi Arabistan hastanelerinde tedavi altına alınan hastaları takip ettirerek işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak,

o) Sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli diğer tedbirleri almak,

ö) Vefat eden yolcularla ilgili iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,

p) Vefat eden yolcularla ilgili bilgileri anında kiralama merkezi ile hac idare merkezine bildirmek,

r) Vefat eden yolcularla ilgili olarak Başkonsolosluğa gidecek liste ve evrakı eksiksiz olarak tamamladıktan sonra Hac İdare Merkezine teslim etmek,

s) Vefat eden yolculara ait eşyaların yakınlarına veya varislerine ulaştırılabilmesi için kafilesine teslim edilmesini sağlamak,

ş) Ekibindeki personelin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak,

t) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili olarak düzenleyeceği rapora ilaveten ekibinde görev yapan Baştabip ile sağlık personeli dışındaki diğer personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun olmayan personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmak,

u) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Baştabip

MADDE 25- (1) Baştabiplerin görevleri şunlardır:

a) Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için sağlık ekip başkanı ile işbirliği içerisinde olmak,

b) Sağlık hizmetleri ili ilgili hazırlıkların eksiksiz yapılmasını sağlamak,

c) Sağlık hizmetleri için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerin ikmali hususunda ilgililerle işbirliği yapmak,

ç) Mahalli sağlık makamları ile gerekli temasları sağlamak, hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının açılması için ekip başkanı ile birlikte gerekli izinleri almak,

d) Mekke, Medine, Cidde, Arafat ve Mina’daki hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının çalışmaya hazır hale getirilmesinde ekip başkanı ile işbirliği yapmak,

e) Mekke, Medine, Cidde, Arafat ve Mina’da kurulan hastane, sağlık merkezi, poliklinik, ve sağlık ocaklarındaki sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan plan ve programları yapmak ve hizmetlerin bu plan ve programlara göre yürütülmesini sağlamak,

f) Sağlık personeli arasında görev bölümü yapmak, nöbet çizelgesi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

g) Gerektiğinde yolcuların iskân bölgelerinde sağlık taramasından geçirilmelerini sağlayıcı programları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

ğ) Mahalli hastanelere sevki lüzumlu görülen hastaların sevkine karar vermek ve gereğini yaptırmak,

h) Hastaların kabulü, tedavi sırasındaki takibi, taburcu edilmesi ve mahalli hastanelere sevki için gerekli olan formları hazırlatmak,

ı) Gerektiğinde hastalara bizzat tıbbi müdahalede bulunmak,

i) Arafat'a çıkmadan önce hasta yolcuları tespit ettirmek,

j) Arafat ve Mina'daki sağlık hizmetlerinin planlanmasında ekip başkanı ile işbirliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

k) Arafat'tan, doğrudan Mekke'ye gelecek hasta ve yaşlılar hakkında bizzat karar vermek veya bunları doktorlara tespit ettirmek,

l) Hastane, poliklinik, sağlık merkezi ve sağlık ocaklarında bulunması gereken ilaç, tıbbi alet ve malzemenin tespitini yaparak varsa eksiklikleri ekip başkanına bildirmek,

m) Diğer İslam ülkeleri sağlık ekipleri ile temaslar kurmak ve hizmetleri hakkında bilgi toplamak,

n) Türkiye'ye gönderilmesi gerekli olan hastalar hakkında karar vermek ve ekip başkanı ile koordineli olarak Türkiye’ye gönderilmelerini sağlamak,

o) Ekip başkanı ile işbirliği yaparak hastalar için çıkarılacak yemek listesini yapmak,

ö) İhbarı mecbur bir hastalık görüldüğünde durumu ekip başkanı ve Hac İdare Merkezine bildirmek,

p) Vefat eden yolcularla ilgili iş ve işlemleri ekip başkanı ile koordine ederek tamamlamak, buna dair bilgi ve belgelerin en kısa zamanda Hac İdare Merkezine ulaştırılmasında ekip başkanına yardımcı olmak,

r) Doktorlarca verilen sağlık raporlarını tasdik etmek,

s) Mahalli hastanelerde yatan hasta yolcuların takibini sağlamak,

ş) Eczane ve depolardaki ilaçların tespitini, tasnifini, tüketim cetvellerini yaptırmak ve gelecek yıl için detaylı ilaç listelerini hazırlamak,

t) Sağlık personelinin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak,

u) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili olarak düzenleyeceği rapora ilaveten ekibinde görev yapan sağlık personelinden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun olmayan personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmak,

ü) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Baştabip yardımcısı

MADDE 26- (1) Baştabip yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılması gerekli olan hazırlıklarda baştabibe yardımcı olmak,

b) Mekke, Medine, Arafat ve Mina’daki hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının çalışmaya hazır hale getirilmesinde ve buralarda verilecek sağlık hizmetlerinin aksamadan düzenli bir şekilde yürütülmesinde baştabibe yardımcı olmak,

c) Mahalli hastanelere sevki gerekli görülen hastaların sevk işlerini yürütmek ve bu hastaları takip etmek,

ç) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarında kullanılacak formları hazırlamak,

d) Hasta muayene ve tedavi hizmetinde bulunmak,

e) Gerektiğinde iskan bölgelerinde sağlık taraması yapacak ekiplere başkanlık etmek, bu hizmet sonucunda elde edilen bilgileri Baştabibe iletmek,

f) Sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarını sık sık kontrol ederek temizlik, düzen ve ilaç noksanlıklarının giderilmesini ve sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Mahalli hastanelerde yatan yolcuları takip etmek,

ğ) Sağlık hizmetleri raporu için gerekli dokümanları toplamak ve bu raporun hazırlanmasında Baştabibe yardımcı olmak,

h) Doktorların muayene, tedavi ve nöbet devir işlemlerini takip etmek,

ı) Gerektiğinde baştabibe vekâlet etmek,

i) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Doktor ve diş hekimi

MADDE 27- (1) Doktor ve diş hekimlerinin görevleri şunlardır:

a) Ekip başkanı ve baştabibin talimatlarına uymak,

b) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocakları için hazırlanan nöbet programlarına uymak ve verilen görevleri yapmak,

c) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının hizmete hazır hale getirilmesinde kendisine

verilen görevleri yerine getirmek,

ç) Görevlendirildiğinde İskân bölgelerinde sağlık taraması yapmak,

d) Amirlerince mahalli hastanelerde verilen görevleri yerine getirmek,

e) İhbarı mecbur bir hastalık görüldüğünde gerekli tedbirleri almak ve durumu amirlerine bildirmek,

f) Kendisine zimmetle teslim edilen tıbbi alet ve malzemeyi, demirbaş eşyayı düzenli kullanmak ve hizmet sonunda yetkililere teslim etmek,

g) Tedavi sırasında kullanılan istatistik formlarını ve benzerlerini usulüne uygun olarak doldurmak,

ğ) Görevlendirildiğinde, Arafat'tan Müzdelife'ye intikal esnasında doğrudan Mekke'ye gönderilecek hasta ve yürüyemeyecek durumda olan yolcuları tespit etmek,

h) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Eczacı ve eczacı kalfası

MADDE 28- (1) Eczacı ve eczacı kalfalarının görevleri şunlardır:

a) Türkiye’den getirilen ve Suudi Arabistan’dan alınan ilaçların usulüne uygun olarak depolanmasını sağlamak,

b) Sağlık hizmetleri için gerekli olan ilaç ve benzeri malzeme ile mevcudu kalmayan ilaçların tespitini yaparak baştabibe veya ekip başkanına bildirmek,

c) Suudi Arabistan'dan satın alınan ilaçların sağlık personeline tanıtımını yapmak, bazı ilaçların Türkiye'deki muadilleri ve farmakolojik bilgilerini doktorlara aktarmak,

ç) Mekke ve Medine’deki Başkanlık hastanelerinde bulunan eczaneleri açmak, temizlik, tertip ve tanzimini sağlamak, bunları günün her saatinde çalışır halde tutmak,

d) Poliklinik, sağlık merkezi ve sağlık ocaklarına gönderilecek ilaçların tespitini ve sayımını yaparak ilgililere teslim etmek,

e) Eczanelerde bulunan ilaçları, alet ve malzemeyi zimmetle teslim almak, bunları muhafaza etmek ve ilaçların israf edilmeden usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

f) Doktorlar tarafından yazılan ilaçları hatasız olarak vermek, kullanılışlarını tarif etmek,

g) Arafat ve Mina'da kurulacak eczanelerin tertip ve tanzimini yapmak,

ğ) Soğuk zincirli ilaçların gerekli yerlerde muhafazasını sağlamak,

h) Hazırlanan nöbet programına uymak ve diğer nöbetçi gelmeden görev yerini terk etmemek,

ı) Hac sonunda artan ilaçların sayımını yaparak miatlarına göre detaylı listesini çıkarmak, depolamak ve müteakip hac mevsiminden önce miatları dolacak olanların tespitini yapmak,

i) Gelen reçeteleri tanzim etmek ve buna göre kullanılan ilaçların listesini yapmak,

j) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Başhemşire

MADDE 29- (1) Başhemşirelerin görevleri şunlardır:

a) Mekke, Medine, Arafat ve Mina'da kurulacak hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının temizliğini, tertip ve tanzimini temin etmek ve buraların hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,

b) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetleri ile ilgili tekliflerini baştabip veya yardımcılarına bildirmek,

c) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarında kullanılacak malzemeyi teslim almak, bunların usulüne uygun şekilde kullanılmalarına nezaret etmek, görev sonunda bunları yetkililere teslim etmek,

ç) Sağlık personelinin, hastalara usulüne uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla onların çalışmalarına ve nöbetlerine nezaret etmek, gerektiğinde bizzat hemşirelik görevlerini de yürüterek hastaların tedavisiyle ilgilenmek,

d) Ekip başkanı ve baştabip tarafından verilecek talimatlara uymak ve gerektiğinde görevi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

e) Hemşire, sağlık memuru, hastabakıcı, laborant, sağlık teknisyeni, ütücü ve çamaşırcılar arasında görev taksimini yapmak, nöbet çizelgesini amirleriyle işbirliği yaparak düzenlemek,

f) Hastaların beslenmesi, temizliği ve tedavileriyle ilgili hemşirelik görevlerini yerine getirmek,

g) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Başhemşire yardımcısı

MADDE 30- (1) Başhemşire yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Bu Yönergenin 28 inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Başhemşirelere yardımcı olmak ve vereceği görevleri yapmak,

b) Gerektiğinde bizzat hemşirelik görevlerini yürüterek hastaların tedavileriyle ilgilenmek,

c) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Hemşire ve sağlık memuru

MADDE 31- (1) Hemşire ve sağlık memurlarının görevleri şunlardır:

a) Ekip başkanı ve baştabip tarafından verilecek talimatlara uymak ve göreviyle ilgili hizmetleri yerine getirmek,

b) Mekke, Medine, Cidde, Arafat ve Mina'da kurulacak hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının tertip ve tanzimini yapmak,

c) Hastaların tedavileri sırasında serum takmak, enjeksiyon yapmak, kan almak ve benzeri görevleri bizzat yürütmek,

ç) Kendisine teslim edilen malzemeyi usulüne uygun şekilde kullanmak, korumak ve işi bittiğinde ilgililere teslim etmek,

d) Hastaları sabah ve akşam viziteye hazırlamak, doktorla beraber vizit'i takip etmek, hastanın tedavisi ile ilgili olarak verilen "order"leri yerine getirmek,

e) Nöbet çizelgesine riayet etmek, diğer nöbetçi gelmeden yerini terk etmemek ve nöbet teslimi sırasında hastaları ve malzemeyi teslim almak ve teslim etmek,

f) Hac sonunda hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının kapatılmasında kendilerine verilen görevleri yapmak,

g) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Laboratuar, tıbbi cihaz, röntgen, anestezi, ameliyathane, diş, ATT ve sterilizasyon teknisyeni

MADDE 32- (1) Laboratuar, tıbbi cihaz, röntgen, anestezi, ameliyathane, diş, ATT ve sterilizasyon teknisyenlerinin görevleri şunlardır:

a) Ekip başkanı ve baştabip tarafından verilecek talimatlara uymak ve görevi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

b) Branşlarıyla ilgili her türlü görevi yapmak,

c) Kendilerine teslim edilen malzeme ve cihazları usulüne uygun olarak kullanmak, korumak ve bakımını yapmak,

ç) Görevleri sonunda kendilerine verilen tıbbi alet ve malzemeyi ilgililere teslim etmek,

d) Hazırlanan nöbet programına uymak ve diğer nöbetçi gelmeden görev yerini terk etmemek,

e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Hastabakıcı (Yardımcı sağlık personeli)

MADDE 33- (1) Hastabakıcıların görevleri şunlardır:

a) Amirlerince verilecek talimatlara uymak ve görevi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

b) Mekke, Medine, Arafat ve Mina'da kurulan hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarını temizlemek, eşyalarını taşımak ve yerleştirmek,

c) Hastane, sağlık merkezi, poliklinik ve sağlık ocaklarının temiz ve düzenli bulunmasını temin için kendisine verilen görevleri yapmak,

ç) Hastaların temizlik, bakım, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak ve bu konularda verilen görevleri yerine getirmek,

d) Hazırlanan nöbet programına uymak ve diğer nöbetçi gelmeden görev yerini terk etmemek,

e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Baş Şoför

MADDE 34- (1) Hastanelerde görevlendirilen baş şoförün görevleri şunlardır:

a) Sağlık hizmetleri başlamadan önce ambulansların her türlü bakım ve onarım işlerini yaptırarak hizmete hazırlamak,

b) Amirlerince verilecek talimatlara uymak ve görevi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

c) Hizmet araçlarını üzerindeki yedek parçalarıyla birlikte şoförlere zimmetle teslim etmek,

ç) Hizmet esnasında araçlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesini temin etmek,

d) Ambulanslar ile diğer hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak,

e) Hac sonrası ambulansları teslim ettiği şekilde, şoförlerinden teslim alarak parka çekilmelerini veya Türkiye’ye dönmeleri sağlamak,

f) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Kaynak . Diyanet İşleri Başkanlığı / Hac Yönergesi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.