@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Garkad AğacıVatan haini HDP'lilerin sembollerinden olan ve aslında Yahudi topluluğunu ifade eden Garkad ağacı hakkında tarafımıza sorulan soru ilginç idi.


Soru, her ağaç dünyaya tekrar gelecek olan İsa Aleyhisselamın zamanında saklanacak olan Yahudileri haber verecekte neden sadece Garkad ağacı onu saklayacak? Ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Kayın, Ladin, Kavak bir başkası değil de neden Garkad ağacı? şeklinde idi.

Bu soruya verilecek en maneviyat ağırlıklı, kadere iman eden bir Müslüman olarak "Allah öyle istedi. Nasıl ki insanları aldatması, hak yoldan çevirmesi için şeytan ilahilane'yi görevlendirdi ise Garkad ağacına da o görevi verdi" demek gerekirdi.

Peki Garkad ağacı neden Yahudi'yi saklamak için görevlendirildi..

Kudüs/Filistin turuna katıldığım zaman Yahudilerin işgal ettiği yerlerde ağaçlandırmaya çok özen gösterdiklerini söyleyebilirim. Her yer yemyeşil. Ancak biraz kültürü, biraz bitkileri, ağacı tanıyan biri görecek ki Yahudilerin mesken tuttuğu yerlerde en çok Gargad ağacı var.

Nedenini araştırdığımızda ise Resullulah aleyhisselam'ın bildiridği , bir hadis- i şeriften kaynaklandığını öğrenebiliriz..

Abdullah bin Ömer (ra) bildirdi. “Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselâm şöyle buyurdu:

“Yahudiler sizinle savaşacaktır! Fakat neticede siz onlara musallat kılınacaksınız! Öldürme o kadar şiddetli olacak ki, bir kaya parçası: ‘Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahudi’dir. Onu öldür!’ diye haber verecektir.”(Müslim, Fiten, 81)
Ebu Hüreyre (ra) bildirmiştir. “Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu:

“Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.’ diyecek. Sadece Garkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Müslim, Fiten, 82)

Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak bu harbin Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesinden sonra meydana geleceği belirtiliyor. Zira Hz İsa (as) Yahudilerle savaşacak ve onların işini tamamen bitirecektir.  Hz.İsa’nın asıl hedefi deccal ve onun taraftarlarıdır. Deccalın Yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek, bu sebeple de Hz. İsa’nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir.

Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: "Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür" diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece 'Gargad' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239).

Hadiste adı geçen Garkad ağacı, Kâmus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu iki-üç metre olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

Garkad Filistin taraflarında çokça yetişen dikenli bir ağaç türü, bir cins çalılıktır. Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Medine’deki Bakî‘ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî‘) vaktiyle garkad denilen çalılıkla kaplı idi.Gargat ağacı Nisan-Mayıs aylarında beyaz çiçekler açan etli yapraklı bir ağaçtır. Yenilebilir meyveleri vardır.

En çok bozkırlarda çöllerde görülür. Dünyada bu bitkinin görüldüğü diğer ülkeler Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, ve Kuzey Afrikadır.

İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarında Yahudilerin bolca ikamet ettikleri her yerde Gargad Ağacını görmek mümkün. Her Yahudi mümkün olduğunca Gargad ağacını ekmeye çalışmaktadır.

Kâinatın Efendisi (asm) ne buyuruyor: “Müslümanlarla Yahudiler arasında çok kanlı bir muharebe olmadıkça kıyamet kopmaz. O muharebede Müslümanlar Yahudileri tamamıyla kırıp öldürürler. (Bu Yahudi mahvı o kadar umûmi olur ki) hattâ bir Yahudi, taş yahut ağaç arkasına saklanır, akabinde o taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman! Ey Allah’ın kulu! Şu arkamda saklanan kimse bir Yahudi’dir. Binaenaleyh gel de onu öldür,’ der. Garkad ağacı müstesnadır. Çünkü o Yahudi ağacı nevindendir.” (Müslim, Fiten, 80)

Müslümanların inancının aksine Yahudiler de Gargad ağacının kendilerini saklayacağını ümit etmektedirler. Yahudilere göre Garkad; Hz İsa (as) ve askerlerinin, nereye saklanırlarsa saklasınlar bütün Yahudileri bulup öldüreceği, ancak bu ağacın dile gelmeyerek onları koruyacağı inancını taşır.Bu ağacın da Gargad olduğunu söylerler.

Bu fark nereden kaynaklanmaktadır. Rivayet edilen hadisi şerifin son kısmının dikkate elınmamış olması.. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi yayını olan Riyâzü’s-sâlihin’de13 de eski başkanlardan rahmetli Hasan Hüsnü Erdem tarafından Ebû Hüreyre rivayeti, -Müslim’in rivayeti esas alınarak- şöyle tercüme edilmiş bulunmaktadır:

“Müslümanlarla Yahudiler arasında bir harb olmadıkca kıyamet kopmaz. (Bu harbte müslümanlar, yahudileri tamamiyle mahvedecek) Hatta Yahudilerden biri taş ve ağaç arkasında gizli kalsa bile (Allah’ın izniyle) o taş ve ağaç (dile gelerek): Ey müslüman! Arkamda saklanan yahudidir.Gel onu da öldür, diyecektir. Yalnız (Beyt-i Mahdis’de ma’ruf) Garkad denilen dikenli ağaç müstesnâdır. Çünkü o, şecere-i Yahuddur.”

Buradan yola çıkarak, Garkadın arkasına saklanacaklar az ya da çok bir inanca sahip olduklarından bunu yapacaklar. Azgın ve kalbi mühürlü olanlar garkad dışındaki ağaçların ve taşların arkasında saklanacak. Burada aslında Müslümanlar tarafından garkad ağacının arkasına saklananlara saldırıda bulunmamaları gerektiği anlatılmaktadır. Böyle bir açıklamayı öğrenen Yahudilerin Müslümanlar tarafından öldürülmeyeceğine inanan Yahudilerin bol bol Gargad ağacı dikmelerinin nedeni de buna bağlanmaktadır. Ne var ki bunu ifade etmeye çalışan alimlerin , Gargad'ın Yahudileri koruyacağını iddia eden alimlerin şu konuda cehaletleri mümkün görünmektedir. Zira Allah'a ortak koşanlar ve Hazreti Muhammed'e ( aleyhiselam) inanmayanlar cehennemliktir. Bir de zulümden azmış bir topluluk içeriisinde kim ne kadar inanır.


Bir anlatıya göre, İsrail eski Dışişleri Bakanı Şimon Perez’in Başbakan olmadan önce kendisiyle yapılan bir röportajda, muhabirin her yerde gördüğü bu ağacı sorması üzerine şu cevabı vermiştir: “Bu bizim ağacımız, bizi koruyacak ağaçtır. Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız.” Duydukları karşısında hayretini gizleyemeyen gazeteci sorar; “Madem öyle niçin onlarla sürekli savaşıyorsunuz?” Perez’in cevabı şudur: “Biz, bize vaat edilen için çalışıyoruz!” denilirken bir başka anlatıda da, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.” diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti: “Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 1986)

Kuranı Kerimde İsra Suresi Meali Şerifinde:

4- Biz İsrailoğulları’na Tevrat’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.”

5- Birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.

6- Sonra onlara karşı size tekrar ‘güç ve kuvvet verdik’, size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık.

7- Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e (Kudüs)e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.

8- Umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz Biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz. Biz, cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık.

Yüce Allah,İsrailoğullarının iki defa kibirle yükselecekleri, bunun birincisinin sonucunda hüsrana uğradıkları ikincisinde aynı şeyin olacağını vaat etmektedir. 

Ayetlere baktığımızda sürekli yükselen ve neredeyse dünya hakimiyetini elinde bulundurduğunu üzülerek söyleyebileceğimiz Yahudilerin akıbeti hiç ama hiç iyi olmayacak görünüyor. Buna rağmen ve bunları bildiklerin emin olduğumuz Yahudilerin imanlarına, değiştirilmiş tevratlarına nasıl harfiyen uyduklarına da şaşırmamak elde değil, tabi. 

Ya Müslümanlar. 

******

Garkad ağacının sanıldığı şekilde bir ağaç olmadığını iddia edenler de işin farklı boyunu öne sürerek şunları demektedir.

Garkad ağacı bilindiğinin aksine ağaç değildir Garkad ağacı Yahudiler tarafından özenilerek eğitilen ciddi para ve emek harcanarak yatırım yapılan çok iyi eğitilmiş ajanlardır diğer bir değişle siyonizm hizmetkarı masonlardır

Daha somut bir ifadeyle ğarkad ağacı; çeşitli dünyevi menfaatler sebebiyle siyonizme köle olmuş ve menfaatleri için sıkılmada tereddüt etmeden vatani, dini, milli değerlerini feda eden iş adamları, bürokratlar, siyasiler, kamu görevlileri, yazarlar, gazeteciler, vesairedir

Kimse ğarkad ağacını, genetiğiyle oynanmış çok süslü botanik bir bitki zannetmesin Garkad; özenle yetiştirilmiş MÜNAFIK demektir Gerçekten de bu Garkadlar kendilerine sığınan Yahudileri asla ifşa etmezler Çünkü onlardan çok menfaatlenmişlerdir ve geçmişe dayalı menfaat ilişkisinden kaynaklanan bir vefa duyguları vardır, belki de daha da menfaatleneceklerini düşünmektedirler

Demek ki israil devleti yok olsada bu sığındıkları garkad ağaçları sayesinde kıyamete kadar dünyayı ifsad edebilmek için varlıklarını sürdürebileceklerdir

Misal Oscar Shindler onlar için ünlü bir garkad ağacıydı...(Oskar Schindler, II. Dünya Savaşı'nda, Polonya'da ve günümüzün Çek Cumhuriyeti'nde bulunan emaye ve mühimmat fabrikalarında, çalıştırma yoluyla 1.200'e yakın Yahudi'yi Yahudi Soykırımından kurtaran Alman işadamı.)

Böyle bakınca Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki savaş halen birçok biçimde sürüyor olabilir. Bu savaş bir nüfuz ve iktidar savaşı olabilir. Bu iktidar savaşı bilhassa iktisadî alanda sürüyor olabilir. O halde hadiste bildirilen “haber verme ve vermeme” tavrının mânâsının bu ortamda ne olabileceğini düşünmek lâzım.

Ne deniyor: Taşlar ve ağaçlar bile Yahudi’yi gösterecek, ama bir tür ağaç müstesna.

Dünya üzerinde çok ülkede var olan taştan heykeller o Yahudiler’i gösteriyor idi. Birer ikişer yıkıldılar ve yıkılıyorlar. O Yahudiler ve materyalist ideolojileri ölüyorlar.

Dünya üzerinde taştan-betondan setler yapılan yerler var. Arkasında Yahudilerin yerleşim yerinin var olduğunu dünya-âlem biliyor. Demek o duvarlar da yıkılacak ve arkasındaki Yahudi hâkimiyeti ölecek. Dünyada ağaçtan ve selülozdan yapılan çok kitaplar var. Yahudi misyonunu teşhis ediyor. Müslümanları uyarıyor. İttihada yani manen ve maddeten birliğe dâvet ediyor.

Peki Garkad ağacı nasıl bir ağaç oluyor ki bize arkasındakinin ne olduğunu söylemiyor. Her halde ancak çok kuvvetli feraseti olanların anlayacakları bir şekilde gizliyor.

Cebinizdeki veya cüzdanınızdaki kâğıt paranın fikrî hammaddesi Lombardiya Yahudilerine ait değil mi?

Peki “kâğıt para” denilen bu “dikenli ve çiçekli ağaç”, “bu selülozun arkasında şu iktisadî ideoloji var” diye söylüyor mu?

Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve dokunmazmış.

Neden?

Biz sadece soruyu biliyoruz. Ehli olanlar elbet cevabını verecektir. (Prof. Dr. Ahmet BATTAL)

Bu ve benzer yorumlara bakacak olursak Yahudileri saldırganlıklarında tasvip eden, onlara destek veren, onları koruyan ve kollayan ve onlar adına savaşan bir kavim olacaktır. Bu kavim, istikbali çok net gören Peygamber Efendimiz (asm) tarafından “Garkad Ağacı” olarak tasvir ve teşbih edilmiştir.

Yani Garkad bir simgedir.

Doğrusunu Allah c.c bilir
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.