@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nafakalar Haczedilemez.
Yargıtay, 12. Hukuk Dairesi alacaklıları ve alacak takip eden avukatları üzecek bir karara imza attı.

Yargıtay, her ne kadar yasalarda nafakalara haciz uygulanamaz denilse de bazı alacaklıların haciz işlemi yapmasının da önü alınamıyor. İzmir'de meydana gelen olayda, biriken nafakasının üzerine konulan hacze itiraz eden vatandaşı yüksek yargı haklı buldu.

İşte o karar ;

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2018/4928
KARAR NO : 2019/242
KARAR TARİHİ:15/01/2019

>NAFAKA ALACAKLISININ BİRİKMİŞ NAFAKASINA BORCU NEDENİ İLE HACİZ KONULAMAZ.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Büşra Canan Tosun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı, borçlu hakkında İzmir 7. Aile Mahkemesi'nin 17.09.2013 tarihli, 2012/5.7 Esas - 2013/6.9 Karar sayılı ilamına dayalı olarak İzmir 13. İcra Müdürlüğü'nün 2015/1.2.2 Esas sayılı takip dosyası ile nafaka alacağına dayalı ilamlı icra takip başlattığını, İzmir 25. İcra Müdürlüğü'nün 2014/1.7.5 Esas sayılı takip dosyası ile de alacaklı hakkında icra takibi
başlatıldığını, söz konusu takip dosyasından alacaklı olduğu takip dosyasına gönderilen müzekkere ile alacaklı olduğu dosyadaki birikmiş nafaka alacağı üzerine haciz konulduğunu ancak birikmiş nafaka alacağına haciz uygulanmasının mümkün olmayacağını belirterek İzmir 25. İcra Müdürlüğü'nün 2014/1.7.5 E. sayılı takip dosyasında müdürlükçe verilen
28.01.2016 tarihli haciz kararının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, birikmiş nafaka alacağının alelade alacak olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Niteliği itibari ile nafaka kişinin yaşamını sürdürmek için öncelikli ve zaruri olarak hükmedilen bir para olup, nafaka alacaklısının her ay hükmedilen nafakayı talep etmeyip birikmiş nafakayı tahsil etmesi bu paranın "alelade alacak niteliğine" dönüşmesi anlamını kazandırmaz. Çünkü, nafaka alacaklısı istediği an, hükmedilen nafakayı alma olanağına sahip olmalıdır. O halde, mahkemece birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün olmadığından şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünden hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Kararara.com desteğiyle..
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.