@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yatsı Namazı Sonrası Yapılabilecek Tesbihat

Yatsı Namazı Tesbihatı

(DİKKAT ! HANEFİ MEZHEBİNDE OLANLAR FARZ NAMAZDAN SONRA SADECE "Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram" DER BAŞKA BİR ŞEY OKUMADAN VE DÜNYA KELAMI ETMEDEN SÜNNETE DURUR. ŞAFİİLER BU SAYFADA YAZDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDER. BU DUALAR NAMAZLAR BİTTİKTEN SONRA HANEFİLERCE YAPILABİLİR )

Yatsının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında... Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”

denilerek şu duâ okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

Vitir namazını kılındıktan sonra,

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,m,

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah (33 kere)
Elhamdulillah (33 kere)
Allahuekber (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah (33 defa )
Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Kur'an-ı-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

5. DUÂ-İ İSM-İ ÂZAM okunur:

(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Cemîl yâ Allah
Yâ Karîb yâ Allah
Yâ Mucîb yâ Allah
Yâ Habîb yâ Allah
Yâ Raûf yâ Allah
Yâ Atûf yâ Allah
Yâ Ma’ruf yâ Allah
Yâ Latîf yâ Allah
Yâ Azîm yâ Allah
Yâ Hannân yâ Allah
Yâ Mennân yâ Allah
Yâ Deyyân yâ Allah
Yâ Sübhan yâ Allah
Yâ Emân yâ Allah
Yâ Bürhân yâ Allah
Yâ Sultân yâ Allah
Yâ Müsteân yâ Allah
Yâ Muhsin yâ Allah
Yâ Müteâl yâ Allah
Yâ Rahmân yâ Allah
Yâ Rahîm yâ Allah
Yâ Kerîm yâ Allah
Yâ Mecîd yâ Allah
Yâ Ferd yâ Allah
Yâ Vitr yâ Allah
Yâ Ehad yâ Allah
Yâ Samed yâ Allah
Yâ Mahmûd yâ Allah
Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah
Yâ Aliyy yâ Allah
Yâ Ganiyy yâ Allah
Yâ Şâfî yâ Allah
Yâ Kâfî yâ Allah
Yâ Muâfî yâ Allah
Yâ Bâkî yâ Allah
Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kàdir yâ Allah
Yâ Sâtir yâ Allah
Yâ Kàhhâr yâ Allah
Yâ Cebbâr yâ Allah
Yâ Ğaffâr yâ Allah
Yâ Fettâh yâ Allah

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

“Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

Bakara Sûresi’nin 285-286. Âyetleri (Âmenerresûlü) okunarak namaz bitirilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

“Âmene’r-resûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî ve’l-mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kütubihî ve rusulih. Lâ nuferriku beyne ehâdin mir rusulih. Ve kàlû semi'na ve ata'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mesîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tuâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ. Rabbenâ velâ tehmil aleynâ isren kema hameltehu âlellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkete lenâ bih. Va'fu annâ, vağfirlenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ âlel kavmil kâfirîn.”
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.