@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tahkim Nedir ve İstanbul Tahkim Merkezi Nerededir.Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.Tahkim, uyuşmazlıkları tahkim kurulları denilen özel kurumlar aracılığıyla çözmeye yönelik bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Tahkim mahkemeleri genellikle bir veya üç hakemden oluşur. Tahkim mahkemelerinin esas görevi, hukuk kurallarını uygulayarak, uyuşmazlıkları çözecek bır “tahkim kararı” vermektir.

Kural olarak tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır. Yalnızca istisnai şartlar altında ve adli mahkemeler önünde bu kararların bağlayıcılığı tartışılabilir. Örneğin böyle bir istisnai durum, tarafların geçerli bir tahkim anlaşması yapmamış olmaları halinde söz konusu olabilir. Tahkim kararları dünyanın birçok ülkesinde icra edilebilir niteliktedir.

Genel olarak tahkim süreci şu şekilde gerçekleşir:

Her tahkim süreci tarafların yazılı anlaşmasına bağlıdır. Eğer taraflar bir uyuşmazlığın adli mahkemeler yerine, tahkim kurulu tarafından çözülmesi konusunda anlaşmışlar ise, bu anlaşma “tahkim anlaşması” olarak adlandırılır.

Usul kurallarının belirlenmesi açısından tahkim, taraflara ve hakemlere önemli oranda serbesti ve esneklik sağlar. Taraflar hakemleri, tahkim yerini ve/veya tahkim sürecinin dilini belirleyebilirler. Bunun yanısıra ayrıca taraflar, tahkimin yapısını ve zamanlamasını da belirleyebilirler. Ayrıca tarafların söz konusu serbestisinin de sınırları vardır.Taraflar hakkaniyet ve eşitlik kurallarına, avukat tarafından temsil edilme ve savunma hakkına saygı göstermekle yükümlüdürler.

İki tür tahkim yargılaması bulunmaktadır: kurumsal tahkim ve muvakkat (ad hoc) tahkim.

Kurumsal tahkimde bazı idari servisler tahkim kurumu tarafından gerçekleştirilir: örneğin belgelerin taraflara tebliği. Hangi servislerin sağlanacağı tahkim kuruluna göre değişmekle beraber, uyuşmazlık hakkında kararı her zaman tahkim kurulu verir. Muvakkat tahkimde söz konusu servisler ya tahkim kurulu tarafından bizzat gerçekleştirilir veya üçüncü bir kuruma delege edilir.

Tarafların tahkime gitme iradesi, uyuşmazlık çıkmadan veya çıktıktan sonra aralarında yaptıkları tahkim anlaşmasına dayanır. Tahkim aslında bir özel hukuk kavramı olmasına rağmen 1999 yılında gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle İdare Hukukunda da uygulanmaya başlanmıştır.

Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlık konusunun tahkime evlerişli olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda tahkime gidilemez. Örneğin, bir boşanma davası tahkim yoluyla çözülemez. Tahkim iç tahkim ve uluslararası tahkim olarak ikiye ayırlmaktadır. Eğer bir ilişkide hiçbir yabancı unsur yoksa böyle bir ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar için ulusalararası tahkime gidilemez

Avantajları

Tahkim süreci gizlidir.

Duruşmalar da dahil olmak üzere, tahkim yargılaması halka açık değildir. Taraflar ve hakemler sıkı gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Böylece ticari sırların ve gizli bilgilerin kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması mümkün olur.
Hakemler uzmandır.

Taraflar hakemlerini, bu kişiler tarafsız ve bağımsız oldukları sürece, serbestçe seçebilirler. Hakemler değişik uluslardan ve profesyonel alanlardan seçilebilirler. Böylece uyuşmazlığın profesyonel ve kişisel deneyime sahip uzmanlar tarafından çözülmesi sağlanmış olur.

Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir.

Tahkim kararları Almanya’da ve yurtdışında icra edilebilirler. Tahkim kararlarının icrası birçok ülkede adli mahkeme kararlarının icrasından daha kolaydır. Bunun sebebi 1958 tarihli Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcra Edilebilmesine Dair New York Sözleşmesi’dir.

Tahkim zaman ve masraf tasarrufu sağlar.

Uyuşmazlığa uygun olarak belirlenen usul kuralları ve temyiz aşamasının veya ikinci derece yargılamanın bulunmaması, tahkim sürecinin nispeten daha kısa sürede tamamlanabilmesine olanak tanır. Uygun bir tahkim dili ve/veya yerinin seçilmesi, gereksiz tercüme ve yolculuk masraflarının engellenmesini ve böylece masraflardan tasarruf edilmesini sağlar.

İstanbul Tahkim Merkezi,

İstanbul Tahkim Merkezi, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti sunmaktadır. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir.

İstanbul Tahkim Merkezi, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış ve
esnek devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış, hakem adı verilen kişi veya kişilerce çözümlenmesini sağlamaktadır. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet mahkemelerinden daha esnek bir yargılama hizmeti sunmaktadır. Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları usuli zaman çizelgesi sayesinde taraflara her aşaması öngörülebilen bir yargılama sunar.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarına göre verilen hakem kararları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı’nın onayına sunulmaz.

UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.

İstanbul Tahkim Merkezi Nerededir 

TOBB Plaza Harman Sok. 10/6 Esentepe Şişli 34934 İstanbul / Türkiye

Telefon 90 850 622 50 30 E-Mail info@istac.org.tr

@erolkaranet - 29.11.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.