@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İkindi Namazı Tesbihatı

İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI

İkindinin farzını kılınıp selâm verildikten sonra,

“5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında... Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram” denilerek şu duâ okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

Tesbihata devam edilir

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah (33 kere)

Elhamdulillah (33 kere)

Allahuekber (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah (33 defa )

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Kur'an-ı-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ ÂZAM okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Subhâneke yâ Allah teâleyte yâ Rahmân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Rahîm teâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hamîd teâleyte yâ Hakîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mecîd teâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kuddûs teâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mu’min teâleyte yâ Muheymin ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Azîz teâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mutekebbîr teâleyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Evvel teâleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Zâhir teâleyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Bâri teâleyte yâ Musavvir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Tevvâb teâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Bâis teâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kadîm teâleyte yâ Mukîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Celîl teâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kâhir teâleyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Melîk teâleyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Alîm teâleyte yâ Allâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Azîm teâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Halîm teâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Şehîd teâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kebîr teâleyte yâ Muteâl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Latıf ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Semi’ teâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Karîb teâleyte yâ Basîr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hak teâleyte yâ Mubîn ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Raûf teâleyte yâ Rahîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Tâhir teâleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mucemmil teâleyte yâ Mufaddıl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Muzhir teâleyte yâ Mun’im ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Deyyân teâleyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hannân teâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ehad teâleyte yâ Samed ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hayy teâleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Adl teâleyte yâ Hakem ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâzenâ ve meşâyîhena (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânenâ ve ehavâtenâ ve talebete Kur'an ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri aşağıya çevrilir.)

Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.

(Avuçlar tekrar yukarı çevrilir.)

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn.

Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr, Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

Nebe Suresi okunarak namaz bitirilir.

Bismillahirrahmanirrahim

. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
. Anin nebeil azîm(azîmi).
. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).
. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Derleme @erolkaranet - 23.05.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.