@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Öğlen Namazı Tesbihatı
Öğlen Namazı Tesbihatı

Öğlenin son sünneti kılınıp selâm verildikten sonra,

Beş 5 vakit namazın ya da nafile olarak kılınan namazların her birinin ardından ister kısa isterse uzun tesbihat yapmak isteyenler namazı bitirdikten şu şekilde dua edebilirler.

( Kısa tesbihat için buraya tıklayınız ) 

Uzun tesbihat yapmak için 

Öğlenin son sünneti kılınıp selâm verildikten sonra,
Selam verdikten sonra
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.
5 defa Esteğfirullah denir. 
Sonrasında şu duâ okunur:
"Alâ Rasulina salavat" Anlamı: ("Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.)
Salavat getirilir
(Allahümme sali ve barikler okunur )
Ardından
Salaten Tuncina duası yapılır
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …âmin, ” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."  (Anlamı: "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır.")

Ayetel Kürsi okunur.
Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.
(Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.")

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah.
33 defa Subhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah."  
33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır
"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.
33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.
"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" ("Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.")
"Allahummehşurna fi zumretis salihin" (Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.)

Burada duaya başlanır

“Allahumme innâ nukaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhetin ve lehzetin ve tarfetin yetrifu bihâ ehlu’s-semâvâti ve ehlu’l-aradî-ne şehâdeten: Eşhedu enlâilahe illellah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.”

Cümle-i Tevhid söylenir
“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr. (9 defa okunup, onuncuda) ve ileyhi’l-mesîr” ilâve edilir.

İstiâze duâları okunur (Eller avuç içi yere bakar şekilde kaldırılır.)

Allahumme ecirnâ mine’n-nâr. (Bu satır 3, 5 veya 7 defa, diğerleri birer defa)
Allahumme ecirnâ min kulli nâr.
Allahumme ecirnâ min fitneti’d-dînîyyeti ve’d-dünyeviye.
Allahumme ecirnâ min fitneti âhiri’z-zaman.
Allahumme ecirnâ min fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli ve’s-Sufyan.
Allahumme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bidiyyâti ve’l-beliyyât.
Allahumme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh.
Allahumme ecirnâ min şurûri’n-nufûsi’l-emmârâti’l-firavniyyeh.
Allahumme ecirnâ min şerri’n-insan.
Allahumme ecirnâ min belâi’n-insan.
Allahumme ecirnâ min fitneti’n-insan.
Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabr.
Allahumme ecirnâ min azâbi yevmi’l-kıyâmeh.
Allahumme ecirnâ min azâbi Cehennem.
Allahumme ecirnâ min azâbi kahrik.
Allahumme ecirnâ min nâri kahrik.
Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân.
Allahumme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’ati ve’l-ucubi ve’l-fahr.
Allahumme ecirnâ min tecâvuzi’l-mulhidîn.
Allahumme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîn.
Allahumme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîn.
Allahumme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete Kur'an-ı-sâdıkîne fi hizmeti’l-Kur’âni ve’l-îmân.
Ve ahbâbene’l-mu'minîne’l-muhlisîne ve akribâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

Avuç içi yukarı çevrilerek devam edilir.

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Ğaffâr. Bi rahmetike yâ erhemerrahimin.
Allahumme edhilne’l-Cennete meâl ebrâr.
Allahumme’d-hilne’l-Cennete meâl ebrâr.
Allahumme edhilnâ ve edhil üstâzenâ ve meşâyîhine (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mu'minîne’l-muhlisîne  El-Cennete meal ebrâr, bişefâat-i Nebiyyi-ke’l-Muhtâr ve âlihi’l-ethâr ve eshâbihi’l-ehyâr ve sellim mâdâme’l-leylu ve’n-nehâr. Âmin, ve selamun alel murselin velhamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. (Eller yüze sürülür.)

Fağlem ennehû ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah (33 defa )
Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)
Lâilâhe illallahu elmeliku’l-hakku’l-mubîn, Muhammedu’r-resûlullahi sâdıku’l-va'dil emîn. (10 defa )

Ardından 
Bismillâhirrahmânirrahîm,
İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

denilir ve ardından 5 defa

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ. 

söylenir sonrasında

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî 
eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ ÂZAM okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Subhâneke yâ Allah teâleyte yâ Rahmân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Rahîm teâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hamîd teâleyte yâ Hakîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mecîd teâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kuddûs teâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mu’min teâleyte yâ Muheymin ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Azîz teâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mutekebbîr teâleyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Evvel teâleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Zâhir teâleyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Bâri teâleyte yâ Musavvir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Tevvâb teâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Bâis teâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kadîm teâleyte yâ Mukîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Celîl teâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kâhir teâleyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Melîk teâleyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Alîm teâleyte yâ Allâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Azîm teâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Halîm teâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Şehîd teâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Kebîr teâleyte yâ Muteâl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Latıf ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Semi’ teâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Karîb teâleyte yâ Basîr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hak teâleyte yâ Mubîn ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Raûf teâleyte yâ Rahîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Tâhir teâleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Mucemmil teâleyte yâ Mufaddıl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Muzhir teâleyte yâ Mun’im ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Deyyân teâleyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hannân teâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ehad teâleyte yâ Samed ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Hayy teâleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Adl teâleyte yâ Hakem ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.
Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve vâlideynâ ve ümmete Muhammede ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri aşağıya çevrilir.)

Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.

(Avuçlar tekrar yukarı çevrilir.)

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn.

Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr, Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

ESMÂ-UL HUSNÂ okunur

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Huvellahullezî lâ ilâhe illâ hû;
Er-Rahmanü, Celle Celâluh
Er-Rahîmü, Celle Celâluh
El-Melikü, Celle Celâluh
El-Kuddûsü, Celle Celâluhu
Es-Selâmu, Celle Celâluh
El-Mu'minü, Celle Celâluh
El-Muheyminü, Celle Celâluh
El-Azîzü, Celle Celâluh
El-Cebbâru, Celle Celâluh
El-Mütekebbîru, Celle Celâluhu
El-Hâliku, Celle Celâluh
El-Bâri'u, Celle Celâluh
El-Musavviru, Celle Celâluh
El-Ğaffâru, Celle Celâluh
El-Kahhâru, Celle Celâluh
El-Vehhâbu, Celle Celâluhu
Er-Rezzâku, Celle Celâluh
El-Fettahu, Celle Celâluh
El-Alîmu, Celle Celâluh
El-Kâbizu, Celle Celâluh
El-Bâsidu, Celle Celâluh
El-Hâfidu, Celle Celâluhu
Er-Râfi'u, Celle Celâluh
El-Mu'izzü, Celle Celâluh
El-Müzillü, Celle Celâluh
Es-Semi'ü, Celle Celâluh
El-Basîru, Celle Celâluh
El-Hakemu, Celle Celâluhu
El-Adlü, Celle Celâluh
El-Latîfu, Celle Celâluh
El-Habîru, Celle Celâluh
El-Halîmu, Celle Celâluh
El-Azîmu, Celle Celâluh
El-Ğafûru, Celle Celâluhu
Eş-Şekûru, Celle Celâluh
El-Alîyyu, Celle Celâluh
El-Kebîru, Celle Celâluh
El-Hafîzu, Celle Celâluh
El-Mukîtu, Celle Celâluh
El-Hasîbu, Celle Celâluhu
El-Celîlu, Celle Celâluh
El-Kerîmu, Celle Celâluh
Er-Rakîbu, Celle Celâluh
El-Mucîbu, Celle Celâluh
El vâsi'u, Celle Celâluh
El-Hakîmu, Celle Celâluhu
El-Vedûdü, Celle Celâluh
El-Mecîdü, Celle Celâluh
El-Bâ'isü, Celle Celâluh
Eş-Şehîdü, Celle Celâluh
El-Hakku, Celle Celâluh
El-Vekîlu, Celle Celâluhu
El-Kaviyyu, Celle Celâluh
El-Metînu, Celle Celâluh
El-Veliyyu, Celle Celâluh
El-Hamîdu, Celle Celâluh
El-Muhsî, Celle Celâluh
El-Mubdiu, Celle Celâluhu
El-Mu'idü, Celle Celâluh
El-Muhyî, Celle Celâluh
El-Mumîtu, Celle Celâluh
El-Hayyu, Celle Celâluh
El-Kayyumu, Celle Celâluh
El-Vâcidu, Celle Celâluhu
El-Mâcidu, Celle Celâluh
El-Vâhidu, Celle Celâluh
El-Ehadü, Celle Celâluh
Es-Samedü, Celle Celâluh
El-Kâdirü, Celle Celâluh
El-Muktediru, Celle Celâluhu
El-Mukaddimu, Celle Celâluh
El-Muehhiru, Celle Celâluh
El-Evvelu, Celle Celâluh
El-Ahiru, Celle Celâluh
Ez-zâhiru, Celle Celâluh
El-Bâtinu, Celle Celâluhu
El-Vâli, Celle Celâluh
El-Muteâli, Celle Celâluh
El-Berru, Celle Celâluh
Et-Tevvabu, Celle Celâluh
El-muntekımu, Celle Celâluh
El-A'fuvvu, Celle Celâluhu
Er-Ra'ufu, Celle Celâluh
Ya Malikül Mülki Celle Celâluh
Ya Zülcelâli Velikram, Celle Celâluh
El-Muksidu, Celle Celâluh
El-Câmiu, Celle Celâluhu
El-Ğâniyyu, Celle Celâluh
El-Muğnî, Celle Celâluh
El-Mâniu, Celle Celâluh
Ez-Zaârru, Celle Celâluh
En-nâfi'u, Celle Celâluh
En-Nûru, Celle Celâluhu
El-Hâdi, Celle Celâluh
El-Bedi'u, Celle Celâluh
El-Bâkî, Celle Celâluh
El-Vârisü, Celle Celâluh
Er-Reşîdü, Celle Celâluh
Es-Sebûru, Celle Celâluhu

ve Amme Nevâlühû ve Lâ İlâhe Ğayrüh.

Fetih Sûresi’nin 27-29. Âyetleri (Lakad Sadakallâhü) okunarak namaz bitirilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm,
Lekad sadakallahu resûlehu’r-ruyâ bilhakk letedhulunne’l-mescide’l-harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukessırîne lâtehafûn feâlime mâ lem ta'lemû fecaâle min dûni zâlike fethan karîba.
Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.
Muhammedu’r-resûlullah vellezîne meahû eşiddâü âlel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkeân succeden yebteğûne fadlen minallahi verıdvânâ. Sîmâhüm fî vucûhihim min eseri’s-sucud zalike meseluhum fittevrâti ve meseluhum fi’l-incîl kezer'in ahrace şat'ehû feâzerehu festağleze festevâ alâ sûkihî yu'cibuzzurrâe liyeğîze bihimu’l-kuffâr. Veadallâhullezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti minhum mağfiraten ve ecran azîmâ.

Derleme : @erolkaranet - 04.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.