erolkara

 Zorunlu Deprem Primleri Ne Kadar Oldu


Zorunlu deprem sigortası tarifesinde asgari prim tutarları artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 01/01/2020 den itibaren 

Birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 lira, 100 lira, 75 lira, 60 lira, 50 lira, 40 lira ve 35 liradan az olamayacağına karar verildi.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 215 bin liradan 240 bin liraya çıkarıldı.

Sigorta bedeline esas metrekare bedeli de “betonarme” yapılar için 1.020 liradan 1.134 liraya, “diğer” yapılar için ise 355 liradan, 782 liraya çıkarıldı.


27 Aralık 2019 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30991
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “215 bin TL” ibaresi “240 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Teminat
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2016
29935 (3. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
17/1/2018
30304
2-
7/9/2019
30881

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski