@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Müzdelife´ye Dönüşte Müstahab Olan DualarArafat´dan Müzdelife´ye Dönüşte Müstahab Olan Dualar Zikirler

Her yerde Telbiye´yi çok getirmenin müstahab olduğu daha önce geçmişti. Bu dönüş esnasında telbiye, diğer yerlerin hepsinden daha kuvvetlidir. Ayrıca Kur´an cok okunur ve dualar yapılır. Şöyle söylemek müstahabdır: (Lâ ilahe illâllâhu vallâhu ekber.) Ayrıca: "Allah´tan başka hiç bir İlâh yoktur ve Allah her şeyden büyüktür.?

(İleykellâhümme ergâbu ve iyyakc ercû. Fetakabbel nüsükî ve veffıknî verzuknî fîhi mine´lhayri eksere mâ etlubu ve lâ tuhayyibnî. înneke e

"Allah´ını, ancak Sana, rağbet ederim ve yalnız Senden isterim. Benim hac ibadetlerimi kabul et ve beni başarıya ulaştır. Hacda bana istediğimden daha çok hayırdan n/ık ver. Beni mahrum bırakma; çünkü Sen ikramı bol olan Allah´sın." demek de müstehabdır.

Bu Müzdelife gecesi, kurban bayramı gecesidir. Bayram gecelerini zikir ve namazla geçirmenin fazileti, bayram zikirleri bölümünde geçmişti. Burada gecenin şerefine ayrıca yerin şerefi de eklenmiştir. Yine Harem bölgesi olması, ihramda bulunulması, bu büyük hac ibadetinin arkasında hacıların toplanma yeri olması, bu iyi duaların o şerefli yerde yapılmış olması da birer şereftir.

Müzdelife´de Ve Meş´âru´lHaramda Müstahab Olan Dualar Ve Zikirler

Allah Tealâ buyurmuştur:

"Arafat´dan dönüşünüzde (Müzdelife mevkiinde bulunan) Meş´aru´lHaram´da Allah´ı zikredin. Allah sizi doğru yola ilettiği gibi, sîz de hak üzere O´nu anın. Gerçekten siz, bundan (Allah´ın hidâyetinden) önce, hak yoldan sapanlardandınız."[2]

Müzdelife gecesinde orada duayı çok yapmak müstahabdır. Zikir yapmak, Telbiye getirmek, Kur´an okumak gibi... Çünkü o gece fazileti çok büyük olan bir gecedir. Nitekim bundan önceki bölümde faziletini söylemiştik. Orada söylenen dualardan biri şöyle:

(Allâhümmeinnîes´elükeen terzukanî fîhaza´Imekâni cevâmi´alhayri kiilühi ve en tusliha şe´ni küilehu ve en tasrife anni eşşerre küllehû. Feinnehû lâ yef´alü zâlike ğayrüke ve lâ yecûdü bihi illâ ente.)"Allah´ım! Ben bu yerde, hayır esaslarının tümü ile beni rızıklandırmanı, bütün hallerimi düzeltmeni ve her kötülüğü benden uzaklaştırmanı Senden istiyorum; çünkü Senden başka bunu yapacak yoktur. Bu cömertliği ancak Sen yaparsın".

Sabahın ilk vaktinde sabah namazını kılar, erken vakit olmasına dikkat eder. Sonra Müzdelife´nin sonunda bulunan ve "KUZAH" diye adlandırılan Meş´aru´IHarsama doğru yürümeye başlar. Eğer oraya çıkmak imkânı varsa, çıkar. Değilse Kabe´ye yönelmiş olarak tepenin altında durur. Allah Tealâ´ya hamd eder, tekbir getirir, tehlil yapar, tevhid yapar, tesbihde bulunur, telbiye ve duaları çok yapar. Şöyle demek müstahab olur:

(Allâhümme kemâ veggaftenâ fîhi ve ereytenâ iyyâhu feveffıknâ lizikrike kemâ hedeytenâ. Vağfir lenâ verhamnâ kemâ vaadtenâ bikavlike ve kavlüke´lhakku. Feizâ efaztüm min arafâtin fezkürullâheindel maş´aril harami vezkürûhu kemâ hedâküm ve in küntüm min kablihîîeminez zâlim, sümme efîzû min haysü zennesi vestağfirullâhe innellâhe ğafûrurrâhîm.)

"Allah´ım! Bize bu ibâdeti gösterip onu bizi muvaffak kıldığın gibi, bize hak yolu gösterdiğin şekilde Seni zikretmeye bize başarı ver ve "Arafat´dan dönüşünüzde Meş´arü´lHaramda Allah´ı zikredin. Allah sizi doğru yola ilettiği gibi, siz de hak üzere O´nu anın. Gerçekten siz bundan önce hak yoldan sapanlardandınız. Sonra insanların (Mekke´ye doğru) döndüğü yerden siz de dönün ve Allah´ın mağfiretini isteyin. Çünkü Allah´ın mağfireti boldur, merhameti geniştir." Hak olan sözünle bize söz verdiğin gibi, bizi bağışla ve bize merhamet buyur. Sonra Allah´ın şu âyetini tekrarlar ve duâ olarak okur:

"Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru."

Şöyle söylemek de müstahabdır:

(Allâhiimme leke´lhamdü külîühû ve leke´îkemâlüküllühu ve leke´l, celâlüküllühû ve leke´ttakdîsu külîühû. Allâhümme´ğfirlî cemîa mâ esleftühû va´simnî fîmâ bakiye verzuknîamelen sâlihan terdâ bihîannîyâ zelfadli´îazîmi. Allâhümme innı esteşfi´u ileyke biha vâssı ibâdike ve etevesseîü bike ileyke. Es´elüke en terzukanî cevâmia´lhayri küîîihi ve en temünne aleyye bimâ menente bihî alâ evliyâike ve en tusliha hâli fi´1âhirati veddünyâ. Yâ erhame´rrâhimîn.)

"Allah´ını! Bütün ha m d ler Sana mahsustur. Her türlü kemal Senindir. Yüceliklerin hepsi Sana mahsustur, kudsiyet tümüyle Sana mahsustur. Allah´ım! Geçmişte yapmış olduğum bütün günahları bağışla, geri kalanlarda da beni koru. Benden razı olacağın salih ameli bana rızık olarak ver, ey ihsanı büyük olan!... Allah´ını, Senin seçkin kullarınla Senden şefaat diliyorum ve Sana ibâdetle Sana yöneliyorum. Bütün hayırların esaslarını bana rızık olarak vermeni Senden istiyorum. Veli kullarına ihsan ettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni, dünya ve ahirette, durumumu düzeltmeni Senden diliyorum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!..."

Meş´arü´lHaram´dan Mina´ya Dönüşte Müstahab Olan Dualar Ve Zikirler

Gün ağarınca, Meş´arü´lHaram´dan Mina´ya doğru yönelir. Yapacağı iş, Telbiye, zikir ve duaları çok tekrarlamaktır. Bu Telbiye zamanının sonu olduğu içinTelbiyeyeönem verir. Olabilir ki, ömründe bundan sonra bir daha Telbiye mukadder olmaz.

Ente Allâhû elcevâdü´Ukerîmu.)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.