erolkara.net


Borçtan kurtulma dava dilekçesi dilekçe örneği

T.C.
………………………………….

  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


       0000/000000E 


DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONU : Borçtan Kurtulma Davasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1- ) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli ….. meblağlı senettir.

2- ) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

3- ) Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

4- ) Müvekkilimiz borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle işbu borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederiz. ……/ ……/ 2010

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

Daha yeni Daha eski