@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Borçtan kurtulma dava dilekçesi örneği

Borçtan kurtulma dava dilekçesi dilekçe örneği


T.C.
………………………………….

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
0000/000000E


DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONU : Borçtan Kurtulma Davasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1- ) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli ….. meblağlı senettir.
2- ) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.
3- ) Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.
4- ) Müvekkilimiz borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle işbu borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederiz. ……/ ……/ 2010


......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin İmzası

Derleme @erolkaranet - 21.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda