@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Noter vekaletnamelerine neden resim yapıştırılır
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 2003/2-36
KARAR NO: 2003/10
KARAR TARİHİ: 22.01.2003

ÖZET: Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir yönüyle de kamu düzenine ilişkindir. Boşanma davası açılmak ya da hakkında açılmış boşanma davasında savunmada bulunulmak üzere taraflarca düzenlettirilen vekaletnamelerin resimli düzenlenmesi boşanma davasının bu niteliğinden kaynaklanmaktadır.

Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.05.2001 gün ve 2000/961 E., 2001/330 K. sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 10.09.2001 gün ve 2001/9804-11424 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davalı

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Karar: Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir yönüyle de kamu düzenine ilişkindir.

Boşanma davası açılmak ya da hakkında açılmış boşanma davasında savunmada bulunulmak üzere taraflarca düzenlettirilen vekaletnamelerin resimli düzenlenmesi boşanma davasının bu niteliğinden kaynaklanmaktadır.

Noterlik Kanunu'nun "Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler" başlıklı 89. maddesinde; "Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir." denilmektedir. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir. Aynı Kanunun "Fotoğraf yapıştırılması" başlıklı 80. maddesinde ise; ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gösterilir. Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kimliği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o isleme ait kağıtlara da ilgilinin fotoğrafını yapıştırabilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir.

Noterlik Kanunu'nun açıklanan 80. maddesinde yapılan atfa konu Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin "Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli hususlar" üst başlıklı On beşinci Kısmında düzenlenen "işlemlere fotoğraf yapıştırılması" başlıklı 93. maddesinde aynen;

"Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur...

a - niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere,
b - niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere,
c - Vasiyetname,
d - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
e - Gayrimenkul satış vaadi,
f - Vakıf senedi,
g - Evlenme mukavelesi,
h - Evlat edinme,
i - Tanıma,
j - Mirasın taksimi sözleşmesi,
k - Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler, ...

Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da fotoğraf yapıştırılabilir... Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur." denilmektedir.
Görüldüğü üzere boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelerin fotoğraflı düzenlenmesi gerekmektedir.

Eldeki dosyada ise; dava temelinde boşanmaya ilişkin olup, davacı A.A.'nin Avukat I.Ö.'yü vekil tayinine ilişkin vekaletnamesi tasdiksiz fotokopidir. Velayetin tevdii konusunda talepte bulunan boşanma davası davalısı E.B. vekili Avukat A.G.'nin ise vekaletnamesinde resim bulunmadığı gibi, eldeki davaya özgü yetkileri de taşımamaktadır.
O halde anılan eksikler giderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemeye geri çevrilmesine, 22.01.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 30.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda