@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Diyanette Atama Usul ve Esasları
Atama Usul ve Esasları

Atama usulü

MADDE 9 – (1) Başkanlık personeli, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde atanır.

(2) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara Başkanlık personelinden ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar.

(3) İlgili mevzuatına göre ücreti, çalışma ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler veya vakıflarca karşılanan cami görevlileri, her ay il müftülüğünce sigorta primlerinin ödenip ödenmediğinin takip edilmesi şartıyla il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.

Koordinasyon

MADDE 10 – (1) Taşra teşkilatınca yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri, ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama işlemleri öncesinde, merkez ve taşra faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla elektronik ortamda Başkanlık izni alınması gerekir.

(2) Taşra teşkilatındaki şef unvanı altındaki kadrolarda görev yapan personelin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde zikredilen mazeretleri sebebiyle görev veya yer değiştirmenin gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı yer değiştirmeleri Başkanlıkça re’sen yapılabilir.

Vekaleten atamalar

MADDE 11 – (1) Vekâleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;

a) Vaiz kadrolarına, ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,

b) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına, Başkanlığın izni alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile,

açıktan vekil atanabilir.

(2) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.

Cami görevlilerinin atanmaları

MADDE 12 – (1) İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır.

(2) (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır.

(3) (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir.

Göreve başlama

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamalarda 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

Seçimlere katılan personelin atanması

MADDE 14 – (1) 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir yere atanırlar.

Görev süresi sona eren personelin atanması

MADDE 15 – (1) Görev süresi sona eren ve aynı göreve yeniden atanamayan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 16 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Müftü ve il müftü yardımcılarının atanamayacağı yerler

MADDE 17 – (1) Müftü ve il müftü yardımcıları;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu il’e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,

atanamazlar.

(2) Ancak, resmi nüfus kayıtlarına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı listede IV üncü grup kapsamında belirtilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerleşim birimlerine,

b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Kaynak : 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

@erolkaranet - 16.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.