@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Diyanet Atamalarında Aranacak Şartlar ile Belgeler

Atamalarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar ile İstenecek Belgeler

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak.

b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

c) Bu Yönetmelikte zikredilen grup ve sınıf hizmetine tabi personel zorunlu yer değiştirmeye tabi olup, grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personel ise zorunlu yer değiştirmeye tabi değildir.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Başkan olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,

b) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,

ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Üç yılı Başkanlıkta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

f) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

g) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak,

ğ) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

h) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ile Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

ı) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta il müftüsü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,

i) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak,

j) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

k) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

l) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

m) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam sekiz yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,

n) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,

3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

o) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

ö) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

p) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

r) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

s) Öğretmen olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

ş) Murakıp olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

t) Cami rehberi olarak atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

İstenecek belgeler

MADDE 7 – (1) İlk defa memur olarak atanacaklarda aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu (EK-3).

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylanmış sureti; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının onaylanmış suretleri.

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti veya bilgisayar çıktısı.

ç) Hafızlık belgesi şartı aranan için, Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin tasdikli sureti ve bu belgeye sahip olduğuna dair yazılı beyanı.

d) Dört adet biometrik fotoğraf.

(2) Bu maddede istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için bu Yönetmelik ile 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

@erolkaranet - 18.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.