@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Peygamberimizin Eş Seçimindeki Tavsiyeleri
Bu konumuzda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evlilik ve hikmetleri hakkında hadis-i şerifleri ve tavsiyelerini işleyeceğiz inşaallah.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu,

Allah’a şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve size ahret işlerinde yardımcı olacak imanlı saliha bir zevceniz (eşiniz) olsun…

(İbni Mace- Nikah 5)

Evlenirken çocuklarınıza iyi anneler seçin, denginizle evlenin, denginizden kız alın.

( İbni Mace-Nikah 46)

Zeyd b. Harise ile Zeyneb binti Cahş’ı, Mikdad b. Evsed ile Duba binti Zubeyr b. Abdulmuttalib’i evlendirdim ki, insanlar en üstün şerefin islamda olduğunu bilsinler.

(Darukunti – Mehir 202)

Hikmetleri:

Ey gençler, içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Zira evlilik, gözü haramdan namusu paymal olmaktan kurtarır (korur)..

(Taberani 1/188)

Üstte geçen hadis-i şerife atfen İbni Abbas (r.a.) şöyle buyurmaktadır;

Evlenmediği sürece abid’in abid’liği kemale ermez…

İbni Mes’ud (r.a.) ise şöyle buyurmaktadır;

Yalnızca on gün ömrüm olsa (harama düşmemek, harama bakmamak için) yinede evlenirdim…

Zatın birisi Evliyaullah’tan İbrahim Ethem’e gelir ve “ ne mutlu sana ki, bekar olduğun için bol bol ibadet yapıyorsun.” Der. İbrahim Ethem şu cevabı verir, “senin çoluk çocuğun için duyduğun iman kaygısı, benim bütün ibadetlerimden üstündür…

Hz Ömer (ra.) Nur suresi 32. ayetini tefsirinde şöyle buyurmaktadır;

Evlenmeden zengin olmayı düşünenin aklına şaşarım. Zira Allah (c.c.) ‘… eğer yoksul iseler Allah onları lütfuyla zengin eder,’ buyrmaktadır” der.

Ve yine Sahabe-i Güzin efendilerimizden İbni Mes’ud (r.a.);

Zenginliği evlilikte arayın” buyurmaktadır. (Dikkat edilmesi gereken bir husus buradaki zenginlikten kasıt yalnızca maddi değil hem maddi hem manevi zenginliktir.)

İmam Gazali İhya’sında bu noktaya kadar işlediğimiz hadis-i şerifler babında, evliliği beş ana maddede incelemektedir.

1) Evlilikten maksad nesli korumak ve devamını sağlamaktır.

2) İnsan evlenmekle şeytanın hile ve desiselerinden korunur.

3) A’raf suresi 189. ayeti tefsirinde İmam Gazali; “ Her çalışanın bir hırsı var. Her hırsın da bir duraklaması vardır. Her kim bu duraklamayı sünnetime uygun yaparsa doğru yolu bulmuş olur.” hadisi şerifine dikkat çekmektedir. (Bu hadisin ravisi Ahmed b. Hanbel- Müsned)

4) İmanlı ve takva ehli bir kadın dünyadan sayılmaz. O, seni ahrete hazırlar diyerek “Allah’a şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve size ahret işlerinde yardımcı olacak Saliha bir zevceniz olsun.” Hadisi şerifine dikkat çeker.

5) “Aile (eş) ve çocuk, güdülmesi gereken bir sürüdür. Bu görevden ancak, buna riayet etmeyen sorumsuzlar güruhu kaçınırlar,” der ve “Sorumlu bir kişinin adaleti, yetmiş yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” diyerek bu hadisi şerife dikkatimiz çekmektedir.

(ihya 2/32- Taberani- Beyhaki)

EŞ SEÇİMİ:

1: Evlenilecek erkekte bulunması gereken özellikler:

Hz. Allah (c.c.) Bakara suresi 221. ayette;

“…Allah’a ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onlarla kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür bir erkek hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle ortak koşan hür bir erkekten daha hayırlıdır…” diye tarif etmekte ve vasıfları saymaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mevzu hakkında;

Ahlakını ve dinini (islama bağlılığını) beğendiğiniz biri size talib olarak geldiği zaman, onu (onları) evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar.” buyurmaktadır.. Buradan anladığım kadarıyla bir çığır açılmış olunur ve bu çığırı işleyenler de açan gibidir.

Bir hadisi şerifte Efendimiz (s.a.v.), evliliğine engel olunan, evliliği güçleştirilen ve bu nedenle evlenemeyen gençler, şehvetleri imanlarını kuşatır da eğer ki herhangi bir mekanda herhangi bir şekilde zinaya karışırlarsa, bu girdikleri haramdan, bu işi güçleştirenler de aynen bu günahı işlemiş olacağını anlatmaktadır.

(Ebu Davud- Buhari- Sünen-i Tirmizi)

2) Evlenilecek kadında olması gereken özellikler:

Hz. Allah (c.c.) yine Bakara suresi 221. ayette;

Allah’a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan hür bir kadından kesinlikle daha hayırlıdır...” buyurmaktadır.

a) İyi ve imanlı kadın;

Bir mü’min Allah’tan (c.c.) bir eş murad ederken;

“…Ve onlar: "Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü açacak eşler, eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir.”

(Furkan suresi 74)

b) Saliha kadın;

Salihalık öyle bir sıfattır ki, bir kadın için ondan üstün bir sıfat yoktur.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.);

Dünya bir met’a’dan (matah’tan) ibarettir. Dünya met’a’sının en hayırlısı, Saliha bir zevcedir,” buyurmaktadır.

(Müslim – Rada 17)

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Saliha bir kadının özellik ve vasıflarından bir kaçını şöyle sıralamktadır;

Mü’min bir erkek, Allah (c.c.) korkusundan sonra, Saliha bir kadından gördüğü hayır kadar başka hiç bir şeyden görmemiştir. Onun yüzüne baktığı zaman huzur bulur. Onun adına hakkında yemin etse, yeminini boşa çıkarmaz. Uzak bir yere gidecek olsa, hem kendini hem efendisini hem de efendisinin malını korur.,” buyurmaktadır.

(İbni Mace- Nikah 5)

c) Dindar kadın;

Pegamber Efendimiz (s.a.v.) buyurur ki;

Kadınlar şu dört özelliklerinden dolayı nikah edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanıyla nikahlan ki, tuttuğun altın olsun.,

(İbni Mace- Nikah 6)

Abdullah b. Amr (r.a.) rivayet ediyor;

“Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu ve yemin etti. “Kadınları güzelliği için nikahlamayın. Olur ki, güzelliği onu kötü duruma düşürür. Malları için nikahlamayın, Olur ki, malları onu şımartır. Fakat onları dindarlıkları için nikahlayın. Yemin ederim ki, dindar bir kadın kulağı kesik, burnu yirik de olsa diğerinden çok üstündür.,

Sevban (r.a.) rivayet ediyor;

“Tevbe suresi 34. ayetinde bahsi geçen kazanç hakkında sahabe “ peki ya hangi kazançtan edinelim?,” diye sorduğunda, Hz. Ömer (r.a.) “Ben bunu size haber getiririm.,” diyerek Allah rasulü’nün (s.a.v.) yanına gitti ve aynı sual de bulunduğunda, Allahrasulü (s.a.v.) “Allah’a şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve sizlere ahret işlerinde yardımcı olacak Saliha bir zevceniz olsun.,” buyurdu.

(Taberani 2/45)

Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifte, şükreden kalbin, zikreden dilin ve ahret işlerinde yardımcı olacak bir zevcenin, ayeti kerimede geçen kazançtan (altın ve gümüşten) ve dünya içerisindekilerin hepsinden daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Buraya kadar işlemiş olduğumuz Evlilik ve Eş Seçimi mevzusuna dair, acizane şunları söyleyebilmek mümkündür zımnen,


İki ayrı özellikte yetişmiş, genel olarak toplum manasında aynı örf adetlere sahip, lakin yetiştikleri aile manasında ayrı örf adetlere sahip iki ayrı insan. Evet, mahlukat ağacının hem tohumu hem de meyvesi olan iki ayrı insan. Eğer ki; şükreden kalbin, zikreden dilin yanında birbirlerine, ahiret yurdunun tarlası olan bu dünya hayatında, met’aların en hayırlısı, ahiret işlerinin yardımcısı, gözlerinin nuru, Salih ve Saliha evlatlar yetiştirecek, altından ve gümüşten ve dünyalıklardan daha hayırlı olacak, Allah (c.c.) yolunun gülü Rasulullah’ın (s.a.v.) sümbülü olma yolunda zamanın getirdiği ve götürdüğü her şeye rağmen, sıcacık bir gönül yuvasını Erkam’ın Evi gibi yaşamaya. Allah’ın (c.c.) dinini, Rasulullah’ın (s.a.v.) sevgisini birlikte yaşayıp ve tebliğe koyulmaya, Rahman’ın izniyle sırat-ı mustakim üzere bir hayatı birlikte yaşamaya. Allah’a (c.c.) iman çeyizleriyle kavuşuncaya kadar, ellerinde Kur’an, amellerinde sünnet, gönüllerinde imanla huzura çıkmaya azmen çaba ve gayret gösterip yürek teri dökmeye talib olmalıdırlar ki, Allah’ın (c.c.) istediği ve Rasulullah’ın (s.a.v.) kurduğu yuvaların izdüşümü olan yuvayı kurabilsinler.

Unutmayalım ki, eşler birbirlerinde huzur ve sükun bulmalı. Gözlerinde O “Karagözlü Güzel”den (s.a.v.) esintiler görmeli, birbirlerinin imanlarına gıbta ile bakabilmeli, vakarlı bir duruşla iffet, edeb, haya, şecaat, cesaret, istikrar, istikamet, sabır ve sebat sahibi olmalıdırlar. Etraflarını günah denizi sardığı anlarda dahi, eşler birbirini sevab adası olarak bilmeli ve birbirlerine koşmalıdırlar.

Eşler, amel-i ve kalb-i nazarda birbirlerini Allah (c.c.) yolunun gülü gibi görmelidirler ki, yuvanın ve hayırlı bir neslin daimiyeti vuku bulsun.

Ve son olarak bir tavsiyede bulunmak isterim, evlilik yoluna yeni adım atmış nişanlı kardeşlerim, birbirinizi, oruçlu bir kişinin iftar sofrasında ezanı beklediği gibi bekleyin ki, birbirinizin geri çevrilmeyen duası olun. inşaallah.

Şüphe yok ki, Allah (c.c.) en doğru olanı bilir.

Rabbimiz (c.c.); Habibin, Peygamberin, Seyyidül Kevni, Hatemul Enbiya Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.), yaratılmış ve yaratılacak varlıklar adedince, Fıtrat-i dünyadan bu yana yağan ve kıyamete kadar yağacak yağmurlar, esen ve esecek rüzgarlar, yapraklar, tohumlar, kumlar,denizler, okyanuslar, yıldızlar, ve “Galu bela”dan bu yana ve kıyamete kadar gelmiş ve gelecek varlıklar adedince, Kainata seslenipte "Ben Muhammed'e (a.s.) Aşığım" diye Rasulullah'ı görmek için Rabbinden günde 70 defa izin isteyen ve gözyaşlarıyla Rasulun (a.s.) yüzünü öpen Cebrail'in (a.s.) yüreğiyle, Arşı Omuzlarında taşıyan melekler ve arkalarında saf tutan Melekler adedince, Evveli ezelden ebedi Mutlaka kadar Seni usanmadan tesbih eden zerreler ve atomlar adedince ve bir o kadarla birlikte misliler ile SALAT VE SELAM EYLE. Amin…

http://islamguzel.com/Forum/index.php?topic=3749.0

*****

Zenginliği evlilikte arayın diyen Peygamberimizin Eş Seçimindeki Tavsiyeleri


#Peygamber #HzMuhammed #evlilik #hikmet #hadisişerif #tavsiye #Allah #şükür #kalp #zikir #ahiret #imanlıeş #salihakadın #saliherkek #çocuklar #rızık #bereket #zenbginlik #evlenme #huzur #mutluluk #saadet #hayırlıeş #hayırlıkoca #zenginlik #perşembe #aile #ibadet #nikah #güzellik

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.