@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yaptığınız Bir Hata Sizi İcralık Yapabilir
Aşağıdaki listede ayrıntıya girmeden hangi hallerde nelerle karşılanır bunları bulmak mümkündür. Küçük bir hatanın , boş ver bir şey olmaz diyerek atılan bir imzanın , icra aşamasında dikkat edilmeden yapılan bir hatanın nelere mal olabileceği gibi yaşamımızda dikkat edilecek noktaları aşağıda sıralamaya çalıştık
 • Kartvizitin arkasına ödemenin yazılması,(İİK.68/a) yazılı delil başlangıcı sayılır.
 • Kredi Kartı Ekstresi, ihtar sayılmaz. Hesabın kat' edildiğine/kesildiğine dair ihtarname gönderilmezse, ancak takiple temerrüt oluşur.
 • Kredi Kartında faiz; ihtarnameye kadar akdi, sonrası için temerrüt faizi uygulanır.
 • Kredi Kartında Temerrüt; akdin sona erdiğini belirten ihtarnamenin tebliğinden itibaren; ihtarnamede sürede verilmişse, sürenin bitiminde başlar.
 • İcra Kefilinin Temerrüdünde, temerrüt faizi uygulanır.
 • Borçlunun, hacizden/aciz vesikasından itibaren, geriye dönük 2 yıla kadar yapılan satışları, bağıştır. İyi niyet/kötü niyet aranmaksızın tasarrufun iptaline konu olur.
 • İcrada fahiş faiz kesinleşse bile, Menfi Tespit davası ile,yasaca korunan faiz kararı almak mümkün
 • Borçlunun Satış Vaadi sözleşmesi varsa, İcra Mahkemesinden hükmen tescil için yetki alınıp, taşınmaz haczettirilir.
 • Kör borçlunun imzası tasdik edilmezse, borçlu sayılmaz.
 • Faize İtiraz halinde, Merkez Bankasından faiz oranları sorulmalıdır.
 • İcra Takibinde sunulmayan belge, İcra Mahkemesinde sunulamaz.
 • Senedin borçlunun elinde olması, ödendiğine karinedir.
 • Postayla Ödemede, alacaklı başka ödeme olduğunu ispat etmelidir.
 • Bono/Kıymetli Evrak olmayan belgenin devrinde,ciro olmaz,temlik olur.
 • Bono'da tanzim tarihi yoksa hamil kıymetli evrak takibi yapamaz(ilamsız takip yapabilir.)
 • Borçlu ölü ise, aynı takiple, mirasçılara devam olunamaz.
 • Ölü borçlunun, mirasçılardan birine takip mümkün
 • Müşterek/Müteselsil kaydı yoksa borç bölünür.
 • Muhasebeci/Mali Müşavirde müşterek/müteselsil borçludur.
 • İtirazın İptalinde yetki karara bağlanmazsa, geçerli takipte yok.
 • Fatura imzasızsa İİK.68/a(yazılı delil başlangıcı) sayılmaz.
 • Rücü belgesi de İİK.68/a-Yasaca aranan/yazılı delil başlangıcı-sayılmaz.
 • İnkâr Tazminatı yargılama sonuna kadar talep edilebilir.
 • İcra Mahkemesi talebi reddederse alacaklı tarafından: alacak+İtirazın İptali; talebin kabulü halinde borçlu tarafından:Menfi Tespit davası mümkün
 • Çek'te dosya düşmüşse,(6) aydan sonra yenileme olmaz
 • Bono birden fazla imzada,(şirket kaşesinin üzerindeki imzanın yanında, ayrıca imza mevcutsa, şirketle birlikte -imzalayanın-şahsi borç/imzası sayılır.
 • Ödeme gücü yoksa Taahhüdü İhlal olmaz.
 • Senette "teminat"(İbare/kabul varsa) kambiyo takibi olmaz
 • İcra Mahkemesi, şikâyete konu olmayanı, re’sen dikkate alamaz.
 • İpotek belgesi ilam sayıldığından, her yerde takip yapılabilir.
 • Çalıntı kredi kartıyla alış verişte işyeri/mağazanın sorumluluğu da vardır.
 • Çek ibraz edilmemiş, zamanaşımına uğramışsa tahsil veya sebepsiz iktisap davasının açılması gerekir.
 • İcra Cezada yoklukla yargılama yapılacağı ihtarı yoksa ceza da yok
 • İrsaliye, kantar fişi, yazılı delil başlangıcı sayılmaz(yani zayıf belge)
 • Ara karar/kısa kararla, ilamlı takip değil, ilamsız takip yapılabilir. (Nafaka hariç-nafakada ilamlı gibi takip mümkün)
 • Depozito makbuzu, yazılı delil başlangıcı değil. (Genel Mahkemede alacak davası)
 • Sipariş formu yasaca makbul sayılan, makbuz değildir. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı (İİK.68/1) değil.
 • Faks Yasaca makbul/kabul gören(İİK.68/1) makbuz değil. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı değil.
 • Kredi kartı ekstresi itiraz edilirse İİK.68/1 sayılmaz. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı sayılmaz.
 • Çek karşılıksızsa, banka / ilk ciranta kusurlu
 • Takip dosyasında vekâlet varsa, her türlü tebliğ vekile
 • İcrada yenilemede, borçluya yeniden itiraz ve şikâyet hakkı vermez
 • Unvanın içindeki yer tanzim yeri sayılmayıp, ayrıca olmalı
 • İcrada yasal taksit hakkı bir defadır.
 • Tedbir 3.kişilere rıza'i satışı önler, icradan satışa engel olmaz
 • Taraflar tacirse, haksız fiilde olsa, Reeskont Faiz
 • İtirazın iptalinde yetki itirazı olmasa bile, icranın yetki itirazı varsa önce bu karara bağlanmalı, bu yapılmazsa geçerli takip yok
 • Keşide yeri olmazsa, çek olmaz
 • Reşit olmayana M.B. B. suçu olmaz
 • Çekin Ticari Defterde kayıtlı olmaması, karşılıksız olmasına tek başına karine değildir.
 • 3.kişi de (İcra Mahkemesine) şikâyet edebilir.
 • Borçlu alacaklısını zarara sokmak kastıyla, İcra takibinden 2 yıl önce ve 2 yıl sonra yaptığı işlemler batıl olduğu gibi, şikâyet üzerine 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılır.(İİK:331md.)
 • Aczine/icralık hale gelmesine kendisi sebebiyet veren kimse 15 günden 6 aya kadar cezalandırılır.(İİK:332md.)
 • Tanzim ve vade tarihi aynı olan senet, senet değildir. İİK:68/a hükmünde yazılı delil başlangıcıdır.
 • Yalan beyanda-mallarını/parasını gizleyen-borçluya,3 aydan 1 yıla kadar hapis.(İİK:338md.)
 • Hacizden/aciz vesikasından sonra kazancını bildirmeyen borçluya1 yıla kadar ceza verilir(İİK:338)
 • Borçlu sonradan kazandığı malları bildirmeyerek elden çıkarmışsa,1 aya kadar ceza verilir.(İİK:339)
 • Boşanmış eşler birlikte oturduklarında (İİK:97),(3.kişi ile borçlu) mallar borçlunun sayılır
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda