@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çek Senet Alanlar Dikkat... Atılan İmzaya Dikkat Edin

Senet altındaki imzanın yanınızda ve mutlaka gözünüzün önünde atılmasına özen gösterin

Yargıtay verdiği kararlarda çek ya da senete atılan imzaların huzurda atılmasının önemine değinerek sonradan alacaklının yapacağı imzaya itirazı kabul etmedi.

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/14850
KARAR NO:2018/12508
KARAR TARİHİ:29/11/2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>>Çekteki imzanın borçlu lehtarın eli ürünü olduğunu kontrol etmeden ya da imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan çeki alan alacaklının,imzaya itirazı kabul edilene karşı başlattığı takipte ağır kusurlu olduğu

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı borçlunun icra mahkemesine başvurarak, imzaya itiraz ettiği mahkemece imzaya itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına, tazminat talebinin ise
reddine karar verildiği, mahkeme kararının borçlu tarafından tazminat istemiyle temyiz edildiği görülmektedir.

İİK'nin 170/4. maddesine göre; imzaya itirazın kabulüne karar verilmesi halinde, icra mahkemesi, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın % 20’sinden aşağı olmamak üzere
tazminata ve alacağın % 10’u oranında para cezasına mahkum eder.

Somut olayda, borçlunun, takip dayanağı çeklerde lehtar olup, lehtarın cirosu ile çeklerin alacaklıya devrediliği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, borçlu ile doğrudan ilişki içinde olduğundan imzanın borçluya ait olup olmadığını bilebilecek durumdadır. Çeklerdeki imzanın borçlu lehtarın eli ürünü olduğunu kontrol etmeden ya da imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan çekleri alan alacaklının, imzaya itirazı kabul edilene karşı başlattığı takipte ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

O halde mahkemece, alacaklı aleyhine tazminata ve para cezasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/11/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

*****

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2011/23273
KARAR NO.2012/8415
MAHKEMESİ : İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/03/2011
NUMARASI : 2008/559-2011/311

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK'nun 170/son maddesinde; icra mahkemesi imzaya itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötüniyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder"düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda mahkemece imza itirazı kabul edilmiş olup, takip alacaklısı, çeklerin lehtarı konumundadır. Bu nedenle keşideci şirket tarafından çeklere atılan imzanın ona ait olup olmadığını bilebilecek konumdadır. Senetlerdeki imzaların borçlu eli ürünü olduğunu kontrol etmeden ya da imzaların huzurunda atılmasını sağlamadan çekleri alan alacaklı, keşideciye karşı başlattığı takipte ağır kusurlu sayılmalıdır. Bu itibarla mahkemece, borçlu yararına takip konusu asıl alacağın %20'si nispetinde tazminata, yine alacağın % 10'u oranında para cezasına hükmedilmesi gerekirken alacaklının ciro yolu ile yetkili hamil olduğundan bahisle tazminat ve para cezası isteminin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.03.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 28.01.2019 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.