@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vatandaşa E- Tebligat Başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile birlikte 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren kamu kurumlarına ve müracaatları halinde tüm vatandaşlara tebligatların elektronik ortamda yapılmasına başlanacak.

06 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde tebligatların elektronik ortamda yapılmasının zorunlu olduğu kurum, kuruluş ve gerçek kişiler aşağıdaki şekilde belirlendi;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Diğer taraftan, bu fıkra kapsamında kalan tüm tüzel kişiler ile tüm vatandaşlara da talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda belirtilenler en geç 1 (bir) ay içerisinde Elektronik Tebligat Adresi almak üzere PTT'ye başvuracaklar. Zorunlu tutulmayan diğer gerçek ve tüzel kişiler ise istedikleri tarihte PTT'ye başvurarak elektronik tebligat adresi alabilecek.

PTT ise başvurunun yapıldığı tarihten 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresini oluşturarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere teslim edecek.

Tebligat yapacaklar, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) teslim edeceklerdir. UETS ise elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracaktır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi İZLEYEN BEŞİNCİ GÜNÜN SONUNDA yapılmış sayılacaktır.

Ayrıca, Elektronik tebligat, tebliğ edilecek kişinin adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Yönetmeliğe erişmek iççin tıklayınız

@erolkaranet - 06.12.2018


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.