@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Müzelere Ücretsiz Nasıl Girilir
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerleri ile ilgili yeni yönerge yayınlandı.

Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve örenyerlerine kimlerin ücretsiz gireceği de belli oldu.

MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge 14/02/2020 tarih ve 47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Ücretleri
Madde 3- Müze ve örenyerleri giriş ücretleri bu yönergeye ekli listede gösterilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Ücretsiz Ziyaret Koşulları
Madde 4- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler.
4.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
4.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
4.3- Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,
4.4- Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)
4.5- Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,
4.6- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,
4.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,
4.8- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,
4.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,
4.10- 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
4.11- Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).
4.12- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;
4.12.1- Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),
 4.12.2- Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı, ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.
4.13- Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,
4.14- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli olup, kurum kimliğinin arka kısmında 640 Sayılı KHK'nın 39. maddesi uyarınca "Silah Taşımaya Yetkilidir" ibaresi yer alan Gümrük Muhafaza Personeli;
4.15- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla;
4.16- Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,
4.17- Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler geçerli bir öğrenci kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla,
4.18- Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ve Başsavcıları ile beraberindeki heyetler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler. 

Madde 5- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.
5.1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,
5.2- Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)
5.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan medya mensupları ve refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)
5.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,
5.5- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

Madde 6- Müze ve örenyerlerinin, “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.
6.1- Müze ve örenyerlerinin, “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda bu yönerge hükümleri uygulanır.
6.2- Müze ve örenyerlerinin, “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir.
6.3- Müze ve örenyerlerinin kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsis gerçekleştirilmesi halinde etkinliğe katılan ziyaretçi grupları için tek bilet tarifesi uygulanır.

Madde 7- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.
7.1- Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı uyruklu ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, TC uyruklu ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.
7.2- Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.
7.3- Müze ve örenyerlerinde video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alacakları izin yazısını gişeye ibraz edeceklerdir.

Madde 8- Bu yönergenin 4. maddesinin birinci ve onuncu fıkrasında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerine yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müze ve Örenyeri Giriş Kartları Kullanım Esasları

Madde 9- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinde kullanılan biletlerin yanı sıra giriş olanağı sağlayan farklı özelliklere sahip kartlar aşağıda yer almaktadır:

9.1- Müzekart+: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından edinilebilen Müzekart+; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlamakta olup, bunun yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım kolaylığı sunarak çeşitli özel müzeler ile kültürel-turistik çekim noktalarına girişlerde, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında değişen oranlarda indirim sağlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine giriş hakkı sağlayan Müzekart+ ve çeşitleri (MuseumPass Kartlar hariç) ile, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı (Harem Bölümü Hariç), Dolmabahçe Sarayı (Selamlık bölümü hariç), Beylerbeyi Sarayı, Milli Saraylar Resim Müzesi, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasırları, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı ve Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu 31.12.2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

9.2- İndirimli Müzekart + Emekli öğretmenlere, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemsiz turist rehberlerine, 18 yaş üzeri öğrencilere, Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile İndirimli Müzekart+ düzenlenebilir. İndirimli Müzekart +; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca her bir Müze ve Örenyerine ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

9.3- 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile anne, baba, eş ve çocuklarına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özelilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere On Türk Lirası bedelle 1(bir) yıl geçerli olacak Müzekart düzenlenebilir. Engelli vatandaşlar (Refakatçileri hariç) tarafından talep edilmesi halinde de 1(bir) yıl süreli Müzekart ücretsiz olarak düzenlenir.

9.4- Giriş kartlarına ilişkin toplu alımlarda indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak giriş kartı alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

9.5- Geçici Müzekart+: Müzekart+ ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart+ basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart+ Basım İstasyonu bulunan yerlerde Müzekart+’ya dönüştürülür. Geçici Müzekart+, Müzekart+’nın, Geçici İndirimli Müzekart+ ise İndirimli Müzekart+’nın tüm özelliklerini taşır.

9.6- Müzekart+ Diplomatik: Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına verilen bu kart, Müzekart+ ile aynı olanaklara sahip olup DÖSİMM Gişe ve Giriş Verilerini İzleme Birimi tarafından düzenlenir.

9.7- MuseumPass Kartlar: Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı belirli müze ve örenyerlerine sınırlı süre ve sayıda giriş olanağı sağlamasının yanı sıra kapsamındaki il veya bölgedeki bazı kültür ve sanat kurumlarında ve etkinliklerde indirim ve/veya olanaklar sağlar.

9.8- Rehber Kart: Bu kartlar, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemli turist rehberlerine Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine giriş olanağı sağlamakta ve aynı zamanda Müzekart+ özelliği taşımaktadır. Aynı kartla aynı müze/örenyeri turnikelerinden yapılan geçişler 3 dakika ara ile gerçekleştirilebilir.

9.9- Yerel Kart: Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı örenyeri sınırları içinde özel mülkiyete tabi taşınmazları bulunan kişilerin, taşınmazlarına ulaşımı ve/veya tarım vb. çalışmaları için bu alanlarda arazisi bulunan kişiler için ücretsiz geçiş olanağı sağlar. Yerel Kart’ın temini için söz konusu yerin bulunduğu Muhtarlığa başvuru yapılacak olup, muhtarlık onaylı listenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gönderilmesi halinde hak sahiplerine bedelsiz 1 yıl geçerli Yerel Kart düzenlenecektir.

9.10- Kurumsal Kart: Kurumsal Kart, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki yerleşik yabancı misyonlar (Diplomatik temsilcilikler, Konsüler temsilcilikler ve Uluslararası Kuruluş temsilcilikleri [Fahri temsilcilikler hariç], üniversiteler, belediyeler, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, meslek oda ve borsaları, yasa ile kurulmuş meslek birlikleri tarafından müze ve örenyeri ziyareti için kullanılır.
9.10.1- Kurumsal Kartlar çeşitli fiyat seçenekleri ile satışa sunulur. Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart satın alabilir.
9.10.2- Kurumsal Kart başvuruları, doldurulan talep formu ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılır.
9.10.3- Bu kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi ile el terminali bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden % 20 indirimli giriş olanağı sağlar.
9.10.4- Kurumsal Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılır.
9.10.5- Kurumsal Kartın kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan, tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze ve örenyeri ziyaretinden 48 saat sonra ilgili kurum tarafından internet üzerinden izlenebilir.

9.11- Müzekart Akademi Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personel tarafından edinilebilen Müzekart Akademi; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

9.12- Acenta Kart Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Örenyerleri girişlerinde indirim sağlayan ve A Grubu Seyahat Acente Firmaları ve/veya yetkilendirdikleri kişilerce kullanılabilecek bir karttır. Bu kartın kullanımı için“https://muze.gov.tr”internet sitesinde bulunan ACENTA PORTAL linki üzerinde gerekli belgeler ibraz edilerek hesap oluşturulmalıdır. ( Detaylı açıklama ve kullanım koşulları ilgili Portalda yer almaktadır.) Acentelerin grup girişi esnasında Acente Kartı/Kartları kullanımı zorunludur. Bireysel kullanım amacıyla 3. Şahıslara satış yapıldığının tespiti halinde1618 sayılı Kanun’un amir hükümlerine göre Bakanlığın 26.06.2019 tarih ve 256 sayılı Kararı gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından ilgili hükümler uygulanır.

9.13- Müzekart İlk Kartım 18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından On Türk Lirası bedelle edinilebilen Müzekart İlk Kartım; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlamaktadır.

Madde 10- Müzekart+, İndirimli Müzekart+ ve Geçici Müzekart+’ların hak sahibi olmayanlara düzenlenmesi durumunda, kartı düzenleyen görevli sorumlu tutulur. Kartların usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kart kullanıma kapatılır ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hususlar Madde

11- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinin açılış-kapanış saatleri ile tatil günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenir. Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Madde 12- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 13- Ücretsiz girişlerde yönergenin 3. maddesi kapsamındaki ziyaretçiler kimliklerini/sözleşmelerini, yönergenin 4. maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 14- Müze ve örenyeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 15- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca ilgili Müze Müdürlüklerine önceden bildirilir. Öğrenci gruplarının ziyaretleri ilgili Müze Müdürlüklerinden alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 16- Müze ve örenyerlerinin kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nden izin/uygun görüş alınmak kaydıyla en az 20 kişilik ziyaretçi grupları için çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir. Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez. Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 200 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanır. 
Madde 17- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

"Müze ve Örenyerlerine  Girişlerde  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönerge" için tıklayınız

@erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.