@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Talebli dilekçe örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI        :.......

VEKİLLERİ        :.......

DAVALI        :.......

KONU            : Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hk.

İCRA DOSYA NO    :.......

AÇIKLAMALAR        :

Yukarıda Müdürlüğünü ve Esas Numarasını belirttiğimiz icra dosyasından borçlu aleyhine yapılan icra takibinde borçluya ait mallar ....... tarihinde haczedilmiş ve .............-TL bedelle ../../.... tarihinde satılarak paraya çevrilmiştir.

Tarafımızdan haczedilen aynı mallar davalı tarafından da haczedilmiş olup satış bedeli bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmediğinden İcra Müdürlüğü tarafından sıra cetveli yapılmış ve tüm alacaklılara tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen sıra cetvelini hatalı bulmamız nedeniyle yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sıra cetveli hatalıdır. Şöyle ki ;


Bu nedenlerle hatalı sıra cetvelinin iptali için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER        : İİK madde 142 ve İlgili Mevzuat

DELİLLER        : İcra Dosyası, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.İSTEM SONUCU    :
Arz edilen nedenlerle hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptaline ve davalıya düşen payın müvekkilime ödenmesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......


DAVACI VEKİLİ
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.