@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Haciz tutanağı geçici aciz belgesi sayılır
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/3282
KARAR NO : 2013/690

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı vekili, davalı borçlu V...'ın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazı davalı Ç...'le yaptığı 30.9.2005 tarihli protokol gereği 10.10.2005 tarihinde davalı N... 'e sattığını, taşınmazın halen borçlu tarafından kullanıldığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufun iptaline, taşınmazın borçlu adına tesciline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı borçlular V... ve V... San ve Teks.Ürün.Tic.Ltd.Şti.ile vekili, satışın muvazaalı olmadığını, davalı V...'ın ortağı ve temsilcisi olduğu davalı V... San ve Teks.Ürün.Tic.Ltd.Şti. ile davalı Ç... ait şirket arasında ticari ilişki olduğunu dava konusu taşınmazı 30.9.2005 tarihli protokol gereği borçlarına mahsuben davalı Ç...'in isteği üzerine N... devrettiklerini, devrin borçtan önce yapıldığını, davacıya 12.000 TL borçları olmasına rağmen bu miktarı davacı kabul etmediği için ödeme yapamadıklarını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Davalılar Ç... ve N... vekili, takip konusu alacağın muvazaalı olduğunu, borçlu ile müvekkili Ç...'e ait şirketin 2001 yılından beri ticari ilişkileri olduğunu, borçlunun müvekkiline 10.9.2005, 15.9.2005 ve 30.9.2005 tarihli çekler ve cari hesap nedeniyle 36.000 dolar ve 22.262 TL borcu bulunduğunu borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı aldıklarını bunun üzerine borcun tasfiyesi amacıyla borçlu ile 30.9.2005 tarihli protokolü yaptıklarını protokol hükümleri gereğince borç ödenmediğinden dava konusu taşınmazın müvekkili Ç...'in isteği üzerine kızı davalı N... devredildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia savunma toplanan delillere göre davacının davalı borçlu hakkında yaptığı takipte icra dosyasından istenen aciz vesikası verilmemiş olup geçici aciz vesikası yerine geçen bir belge de olmadığı aciz vesikasının dava şartı olduğu karar tarihine kadar dosyaya ibraz edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Bu tür davaları elinde geçici (İİK madde 105)veya kat'i aciz belgesi (İİK madde 143)bulunan alacaklılar açabilir. Aciz belgesinin varlığı dava koşulu olup mahkemece res'en araştırılmalıdır.

Mahkemece, davalı borçlu hakkında düzenlenmiş kat'i veya geçici aciz belgesi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun bulunmamıştır. Borçlunun, bulunan ve icraca haczedilen mallarının takdir edilen kıymetlerine göre alacağı karşılamaya yetmediğini belirten haciz tutanağı İİK'nin 105/2 maddesi gereğince geçici aciz belgesi niteliğindedir. Somut olayda, iptali istenen tasarrufun tarafı olan borçlu V... ikamet adresinde yapılan 9.11.2005 tarihi haciz tutanağından 700.00 TL'lik ev eşyası haczedildiği ve haczedilen ev eşyaları dışında başka haczi kabil mal bulunmadığı anlaşılmaktadır.15.9.2006 tarihli haciz tutanağından davalı borçlu V...'ın 9.11.2005 tarihinde haciz yapılan adresinden taşındığı,yeni adresinde yapılan 13.2.2008 tarihli haciz tutağından da davalı borçlunun gelinen adreste tanınmadığı ve adreste borçlu ve borçluya ait haczi kabil mal bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. O halde davalı borçlu V...'ın ikametgah adresinde yapılan 9.11.2005 tarihi haciz tutanağının İİK 105/2 maddesi gereğince geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu kabul edilerek davanın esas yönden incelenmesi ve davalılar arasındaki tasarrufun İİK'nin 277,278,279 ve 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetli görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 29.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 20.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.