@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Alacaklıyı zarara uğratmak için bunu yapmayın

Alacaklıyı zarara uğratmak kasdıyla mevcudu eksiltmek suçu 

YARGITAY
16. Hukuk Dairesi
2010/7850 E.N , 2011/681 K.N.

İlgili Kavramlar

ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU

HAKİMİN RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI
ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAĞLILIK

Özet
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE, SANIKLARIN HANGİ EYLEMLERİYLE ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MAL VARLIĞINDAN NELERİ EKSİLTTİĞİ SOMUT OLARAK BELİRTİLMEDİĞİNDEN, ŞİKAYETÇİNİN DİLEKÇE VEYA BEYANINDA GÖSTERMİŞ OLDUĞU DELİLLERLE BAĞLI OLMASI, HAKİMİN RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE SANIKLARIN BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ İSABETLİDİR.

İçtihat Metni

Alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanıklar E.Hande ve Murat'ın ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı'nın onama istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

Şikayet dilekçesinde, sanıkların hangi eylemleriyle alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mal varlığından neleri eksilttiği somut olarak belirtilmemiş olup, İİK'nın 351. maddesindeki, şikayetçinin dilekçe veya beyanında gös-termiş olduğu delillerle bağlı olduğuna ilişkin düzenleme dikkate alındığında, hakimin re'sen araştırma zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle, sanıkların beraatleri yerine, farklı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesi isabetsiz ise de, sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi (ONANMASINA), 07.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Derleme : @erolkaranet - 02.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.